TISTR
Thailand Institute of Scientific
and Technological Research


ดัชนีชื่อเรื่อง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. คอลัมน์ คุยเฟื่องเรื่องวิทย์


เรียงตาม

Download PDF รายบทความ ดัชนีฉบับ * read
1การวิจัยเกษตรสร้างสรรค์บนมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP บทสัมภาษณ์ ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์
3604-02260
2การวิเคราะห์สารในกัญชาจากห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา บทสัมภาษณ์ นางสุภาพร จิรไกรโกศล ผอ.ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา
3603-02320
3ทิศทางขับเคลื่อนงานวิจัยด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่งานบริการในชีวิตจริง บทสัมภาษณ์ ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว.
3602-02264
4เปิดส่อง ห้องแล็บประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ กับมาตรฐานระดับโลก บทสัมภาษณ์ นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมสมุนไพร
3601-02210
รวม 1054
* หมายเหตุ : ดัชนีฉบับ = ปีที่ฉบับที่-คอลัมน์ที่ (1 ปี มี 4 ฉบับ ฉบับละ 8 คอลัมน์)

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ที่จัดทำโดย สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ แต่อนุญาตให้คัดลอกหรือทำซ้ำได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต (cc)