TISTR
Thailand Institute of Scientific
and Technological Research


ดัชนีชื่อเรื่อง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.


เรียงตาม

Download PDF รายบทความ ดัชนีฉบับ * read
1[อินโนเทรนด์] - จุลินทรีย์มีประโยชน์ในแหนม
- ศักยภาพสมุนไพร Champion Products และแนวโน้มในอนาคต

3403-0454
2[อินโนเทรนด์] - สารให้ความหวานแทนน้ำตาล
- สารปรับปรุงโครงสร้างดินจากจุลสาหร่าย

3401-0482
3[อินโนเทรนด์] - หลักการของการสกัดสีเขียวของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
- Plant milking เทคโนโลยีการสกัดสารจากรากของพืช

3402-0692
4[อินโนเทรนด์] - เครื่องควบคุมการชาร์จโซลาร์เซลล์ (Solar Charge Controller)
- ทำไมต้อง Salt spray test

3404-0639
54 Guiding Principles... 4 งานหลัก วว. นำ วทน. พัฒนาชาติ
3401-01137
6ALEC ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย วว. บทสัมภาษณ์ ดร.โสภณ สิริศรัทธา นักวิจัยอาวุโส จากศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วว.
3401-02144
7Customer journey: การเดินทางของลูกค้า ในยุค Social media ที่ต้องรู้เท่าทัน
3404-0144
8Digital Lean: การบริหารจัดการเพื่อกระบวนการ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3404-0329
9PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก มลพิษทางอากาศ
3401-0592
10การดำเนินงานด้านสัตว์ทดลองของ วว.
3403-0190
11การบริหารยุทธศาสตร์ วว. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง : บทสัมภาษณ์ ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว.
3403-02103
12ก้าวต่อไปของ วว. ภายใต้การกำกับในกระทรวงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บทสัมภาษณ์ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว.
3402-02168
13งานวิจัยที่ SMEs ต้องการ
3402-07103
18ตลาดสมุนไพร...ตลาดยาแก้ปวด
3404-0444
19นิเวศวิทยาของชิงช้าสะแกราช พืชถิ่นเดียวของไทย
3404-0740
20บทบาทของสาหร่ายทะเลต่อสุขภาพ ความงาม และอายุยืนยาวของผู้หญิง
3403-0767
21บล็อกเชนในแง่ของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
3401-0374
22ผลิตภัณฑ์ข้าวไทยของคนไทย
3403-0561
23ผลิตภัณฑ์สำหรับบรรเทาอาการจากโรคพาร์กินสันในผู้สูงอายุ "PakinPas"
3401-0871
24พายุ
3404-0539
25มหันตภัยจากบุหรี่
3402-0596
26รู้จักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy)
3401-0784
27วว. ผู้ริเริ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ เพื่อความยั่งยืนทางพลังงาน บทสัมภาษณ์ ดร.รุจิรา จิตรหวัง นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม
3404-0260
28ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงคัดบรรจุสับปะรด วว. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3403-0856
29สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ : การทดสอบแรงดัดงอ (bending test)
3401-0672
30สารออกฤทธิ์ในว่านหางจระเข้
3402-04104
31สำนักงานดิจิทัล
3403-0358
32เกษตรสมัยใหม่ เพื่อประเทศไทยยั่งยืน
3402-0884
33เครื่องมือด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
3402-03103
34เครื่องแยกผลปาล์มออกจากทะลาย ผลสำเร็จจากการ ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มผลิตภาพ และมูลค่าพืชไร่ชุมชน วว.
3404-0831
35เทคนิคการตรวจสอบเพื่อการซ่อมบำรุงตามวาระ ของถังเหล็กเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ตามแนวนอน
3403-0671
36แนวทางการทำวิจัยแบบ Area-based ...ทักษะและประสบการณ์เป็นเรื่องสำคัญ
3402-01127
รวม 2519
* หมายเหตุ : ดัชนีฉบับ = ปีที่ฉบับที่-คอลัมน์ที่ (1 ปี มี 4 ฉบับ ฉบับละ 8 คอลัมน์)
เปิดอ่านแบบ flip e-book ทั้งฉบับ ไปจำนวน 406ครั้ง
ดาวน์โหลดวารสารทั้งฉบับ ไปจำนวน 380ครั้ง
ดาวน์โหลดเป็นรายบทความ ไปจำนวน 2519ครั้ง
เผยแพร่ไปรวมทั้งสิ้น (406 x 8) + (380 x 8) + 2519 = 8807รายการ

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ที่จัดทำโดย สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ แต่อนุญาตให้คัดลอกหรือทำซ้ำได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต (cc)