TISTR
Thailand Institute of Scientific
and Technological Research
Online e-Book

เปิดอ่านออนไลน์แบบ flip e-book

สนับสนุนโดย   ISSUU
771 read
= เรื่องเด่นจากปกฉบับนี้

ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2562
วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว. โดย สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ วว.
Download PDF รายบทความread
เลิฟ@เฟิสต์ไซน์ :Customer journey: การเดินทางของลูกค้า ในยุค Social media ที่ต้องรู้เท่าทัน
ดร.โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ
662
คุยเฟื่องเรื่องวิทย์ :วว. ผู้ริเริ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ เพื่อความยั่งยืนทางพลังงาน บทสัมภาษณ์ ดร.รุจิรา จิตรหวัง นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม
ศิระ ศิลานนท์ และสลิลดา พัฒนศิริ
672
ดิจิทัลปริทัศน์ :Digital Lean: การบริหารจัดการเพื่อกระบวนการ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดร.นฤมล รื่นไวย์
472
อินโนเทรนด์ :ตลาดสมุนไพร...ตลาดยาแก้ปวด
ณัฏพรรณ โภคบุตร
554
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต :พายุ
ชลธิชา นิวาสประกฤติ บุญเรียม น้อยชุมแพ และจันทรา ปานขวัญ
499
เกร็ดเทคโน :- เครื่องควบคุมการชาร์จโซลาร์เซลล์ (Solar Charge Controller)
- ทำไมต้อง Salt spray test

- กรรณิการ์ จิตตารัตนถาวร - สรศักดิ์ สุภณไล่ (ตามลำดับ)
514
แวดวงวิจัย/บริการ ว และ ท :นิเวศวิทยาของชิงช้าสะแกราช พืชถิ่นเดียวของไทย
ดร.สุรชิต แวงโสธรณ์ และนิศากร รังมาตย์
514
นานานิวส์ :เครื่องแยกผลปาล์มออกจากทะลาย ผลสำเร็จจากการ ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มผลิตภาพ และมูลค่าพืชไร่ชุมชน วว.
กองประชาสัมพันธ์
439
หรือ ดาวน์โหลดทั้งฉบับ pdf552

จากกองบรรณาธิการ


วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ วว. ดำเนินมาถึงฉบับสุดท้ายของปี 2562 เป็นฉบับที่ 4 ของปีที่ 34 นับแต่มีการออกวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้นมา กองบรรณาธิการของเรา ยังคงมุ่งมั่นในการเผยแพร่ ถ่ายทอดเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ และพยายามจะเสาะหาความรู้ทันสมัย ความรู้ที่ทรงคุณค่ามาให้ท่านผู้อ่าน เพื่อการต่อยอดความรู้ ขับเคลื่อนสังคมและประเทศไทยด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ยึดติดกับความงมงายจนเกินพอดี

สำหรับวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฉบับนี้ ขอเชิญท่านผู้อ่านพบกับบทความที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเรื่องเด่นประจำฉบับ คือ Customer journey: การเดินทางของลูกค้าในยุค Social media ที่ต้องรู้เท่าทัน ซึ่งได้กล่าวถึงเส้นทางเดินของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในยุคที่ Social media เข้ามามีบทบาทกับชีวิตคนเราอย่างเห็นได้ชัด และเป็นโดยทั่วถึงกัน ดังนั้น ทำให้ การสื่อสารการตลาด และ Customer touchpoints เปลี่ยนแปลงไปจนก่อให้เกิดผลสะเทือนทางการตลาดในปัจจุบัน นอกจากนั้น ยังมีเรื่องเด่นที่เป็นผลงานอันภูมิใจของ วว. คือ บทสัมภาษณ์ ดร.รุจิรา จิตรหวัง นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม วว. ผู้ริเริ่มงานวิจัยด้านเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อความยั่งยืนทางพลังงาน ประสบความสำเร็จในการผลิตไบโอเมทานอลจากแก๊สชีวภาพ ตอบสนองแนวนโยบายของกระทรวง อว. ทั้งในเรื่องของ Bio-based และ Area-based นับเป็นสิ่งที่ วว. ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

กองบรรณาธิการหวังว่า บทความต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยให้ท่านผู้อ่านเข้าใจถึงสถานการณ์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย ซึ่งเราจะต้องนำงานวิจัยต่างๆ เหล่านี้ มาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ในการขับเคลื่อนประเทศไทย
ดร.นฤมล รื่นไวย์
บรรณาธิการ
editor @ tistr.or.th

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
จัดทำโดย คณะทำงานวารสารฯ ร่วมกับ สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ ให้สิทธิ์อนุญาตคัดลอกหรือเผยแพร่ต่อได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต (cc)