TISTR
Thailand Institute of Scientific
and Technological Research
Online e-Book

เปิดอ่านออนไลน์แบบ flip e-book

สนับสนุนโดย   ISSUU
698 read
= เรื่องเด่นจากปกฉบับนี้

ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฏาคม-กันยายน 2562
วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว. โดย สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ วว.
Download PDF รายบทความread
เลิฟ@เฟิสต์ไซน์ :การดำเนินงานด้านสัตว์ทดลองของ วว.
ศิรินันท์ ทับทิมเทศ
662
คุยเฟื่องเรื่องวิทย์ :การบริหารยุทธศาสตร์ วว. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง : บทสัมภาษณ์ ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว.
ศิระ ศิลานนท์ และสลิลดา พัฒนศิริ
672
ดิจิทัลปริทัศน์ :สำนักงานดิจิทัล
ดร.นฤมล รื่นไวย์
476
อินโนเทรนด์ :- จุลินทรีย์มีประโยชน์ในแหนม
- ศักยภาพสมุนไพร Champion Products และแนวโน้มในอนาคต

- พรรณชรินทร์ ศรัทธา - วรวรรณ เตียตระกูล (ตามลำดับ)
486
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต :ผลิตภัณฑ์ข้าวไทยของคนไทย
บุญเรียม น้อยชุมแพ และชลธิชา นิวาสประกฤติ
497
เกร็ดเทคโน :เทคนิคการตรวจสอบเพื่อการซ่อมบำรุงตามวาระ ของถังเหล็กเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ตามแนวนอน
ศิวะ สิทธิพงศ์, ประศาลน์ บุญเพชร์ และ พงษ์ศักดิ์ ตันวีระชัยสกุล
473
แวดวงวิจัย/บริการ ว และ ท :บทบาทของสาหร่ายทะเลต่อสุขภาพ ความงาม และอายุยืนยาวของผู้หญิง
ดร.นารินทร์ จันทร์สว่าง
503
นานานิวส์ :ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงคัดบรรจุสับปะรด วว. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กองประชาสัมพันธ์
437
หรือ ดาวน์โหลดทั้งฉบับ pdf547

จากกองบรรณาธิการ


วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ วว. ฉบับนี้ดำเนินมาถึงปีที่ 34 ฉบับที่ 3 โดยที่ วว. หรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ยังมุ่งหน้าขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (competitiveness) ของชาติ ผ่านทางงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ของ วว. ตามที่รัฐมนตรีกระทรวง อว. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้กำหนด BCG Model ซึ่งประกอบด้วยเศรษฐกิจ 3 มิติ คือ Bio-economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ Circular economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ Green economy หรือเศรษฐกิจฐานรากที่มุ่งเน้นการใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สำหรับวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฉบับนี้ ขอเชิญท่านผู้อ่านพบกับบทความที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเรื่องเด่นประจำฉบับ คือ การดำเนินงานด้านสัตว์ทดลองของ วว. ซึ่ง วว. เองยังมีความจำเป็นต้องใช้สัตว์ทดลองในการทดสอบทั้งด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วัสดุทางการแพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ และยังมีเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบเพื่อการซ่อมบำรุงครบวาระของถังเหล็กเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ตามแนวนอน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของทรัพย์สินและชีวิตในการปฏิบัติงาน หวังว่า บทความต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านทั้งในแง่ของการให้ความรู้ และได้รู้ถึงความเป็นไปของวงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ดร.นฤมล รื่นไวย์
บรรณาธิการ
editor @ tistr.or.th

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
จัดทำโดย คณะทำงานวารสารฯ ร่วมกับ สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ ให้สิทธิ์อนุญาตคัดลอกหรือเผยแพร่ต่อได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต (cc)