TISTR
Thailand Institute of Scientific
and Technological Research
งานบรรณาธิการ  ::  Editorship


นักวิจัย วว. สามารถต่อต่อขอรับคู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ วว.ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่กองบริการสารสนเทศ ส่วนงานบรรณาธิการ
ห้อง 1428 หรือโทร. 9100

และสามารถดาวน์โหลด Template
ไฟล์แม่แบบรายงานวิชาการ วว.ได้ที่
ระบบเผยแพร่เอกสาร ในระบบ Intranet วว.

ข้อควรรู้ในการขอรับบริการ งานบรรณาธิการ กบส.


 1. โปรดส่งต้นฉบับเอกสาร พร้อม CD ไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับที่สามารถแก้ไขได้มาด้วย
 2. กรณีขอรับบริการบรรณาธิกร หนังสือ/สิ่งพิมพ์ ที่มาแทรกระหว่างปี โปรดติดต่อขอรับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 เดือน ของวันที่คาดจะรับ
 3. งดรับงานตรวจแทรก ในช่วงระหว่างเดือน กันยายน-พฤศจิกายน ของทุกปี
 4. ในหนึ่งเรื่อง จะมีทีมบรรณาธิการตรวจอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป
 5. ในการตรวจบรรณาธิกร กบส.อาจมีการติดต่อกลับเพื่อสอบถาม ขอข้อมูลและคำอธิบายเพิ่มเติมจากผู้เขียนได้
      กองบริการสารสนเทศ (กบส.) มีบทบาทในด้านการตรวจบรรณาธิกรและพิสูจน์อักษร รายงานทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ของ วว. ให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ทางภาษาศาสตร์ของราชบัณฑิตยสถาน ศัพท์ทางวิชาการ และมาตรฐานทางวิชาการของ วว.

การเขียนรายงานทางวิชาการ วว.

 • นักวิจัยสามารถตรวจสอบความหมาย คำสะกดที่ถูกต้อง และศัพท์บัญญัติทางวิชาการ ได้จากลิงก์ทางขวา ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ของราชบัณฑิตยสถาน
 • รูปภาพและเนื้อหาอ้างอิงประกอบ ที่ได้จากแหล่งภายนอก วว. ควรมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาด้วย อาจแสดงอยู่ในรูปแบบเชิงอรรถ หรือระบุไว้ในบรรณานุกรมของสื่อสารสนเทศที่จัดทำ โดยใช้รูปแบบการอ้างอิงตาม “คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการของ วว.”
 • รูปภาพที่นำมาใช้ประกอบในสื่อสารสนเทศทางวิชาการของ วว. ควรเป็นภาพที่ถ่ายหรือสร้างขึ้นเอง หากเป็นการสแกนหรือหาภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต ต้องเป็นภาพที่เจ้าของอนุญาต หรือการนำมาใช้นั้นอยู่ในข้อยกเว้นทางกฎหมาย หรือเป็นภาพสาธารณะ (Public Domain; PD) หรือใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนต์ (Creative Commons; CC) เงื่อนไขที่ตรงกับงานที่จะจัดทำ.  (แหล่งค้นคว้า)
 • ใช้แบบอักษร (font) ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือที่เจ้าของสิทธิ์ในฟอนต์นั้นอนุญาตให้ใช้ได้. ศคร.วว. แนะนำให้เลือกใช้จากชุด 13 ฟอนต์แห่งชาติ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) เช่น TH Sarabun New  (แหล่งค้นคว้า)
 • การคัดลอกข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ มาอ้างอิงใช้ในผลงาน ควรใช้ในปริมาณข้อมูลที่เหมาะสม (Fair Use) ตามที่กฎหมายอนุญาต โดยอาจศึกษาเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ด้านล่าง

หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอน ที่สำคัญ

 • มหัพภาค (full stop, period) (.) ใช้เพื่อแสดงว่าจบประโยคหรือจบความ
 • จุลภาค (comma) (,) หรือ "จุดลูกน้ำ" ใช้
  ๑. แยกวลีหรืออนุประโยคเพื่อกันความเข้าใจสับสน
  เช่น นายแดงที่เดินมากับนายดำ, เป็นกำนัน.
  ๒. ใช้คั่นคำในรายการ ที่เขียนต่อ ๆ กัน ตั้งแต่ ๓ รายการขึ้นไป โดยเขียนคั่นแต่ละรายการ ส่วนหน้าคำ “และ” หรือ “หรือ” ที่อยู่หน้ารายการสุดท้ายไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องหมายจุลภาค
  เช่น สินค้าราคาคุม ได้แก่ ข้าวสาร, น้ำตาลทราย และน้ำมันพืช.
  ๓. ใช้ในการเขียนบรรณานุกรม ดรรชนี และนามานุกรม เป็นต้น
  เช่น ใช้คั่นเมื่อมีการสับที่กันของคำ
  ๔. ใช้คั่นจำนวนเลขนับจากหลักหน่วยไปทีละ ๓ หลัก เช่น 1,000,000
 • วิภัชภาค (:-) ใช้หลังคำ "ดังนี้" หรือ "ดังต่อไปนี้" เพื่อแจกแจงรายการ โดยขึ้นบรรทัดใหม่
  เช่น การสัมมนาครั้งนี้มีผู้แทนจากฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้ :–
  ฝ่ายเทคโนโลยีพลังงาน
  ฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
  ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

การตรวจทานงานเขียน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ


การตรวจทานภาษาอังกฤษ
Beall's List ตรวจรายชื่อ Journal ที่ไม่ควรส่งตีพิมพ์

คำที่มักใช้ผิด

คำที่ถูกต้องตามราชบัณฑิตยสภา คือ
 • คลินิก
 • คำนวณ
 • แคระแกร็น
 • โควตา
 • จลนศาสตร์
 • เซนติเมตร
 • เซลล์
 • ดิจิทัล
 • นวัตกรรม
 • น้ำมันก๊าด
 • นิเวศวิทยา
 • บุคลากร
 • เบนซิน
 • ปฏิกิริยา
 • เปอร์เซ็นต์
 • ฟังก์ชัน
 • ฟิล์ม
 • มาตรฐาน
 • รสชาติ
 • ลายเซ็น
 • ลูกบาศก์
 • สังเกต
 • สัณฐาน
 • สันนิษฐาน
 • สำอาง
 • สุญญากาศ
 • หลงใหล
 • อะไหล่
 • อินฟราเรด
 • ไอศกรีม

บทความที่น่าสนใจ ด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ และสื่อสารสนเทศ

จากสื่อต่างๆที่น่าสนใจ