TISTR
Thailand Institute of Scientific
and Technological Research
ข้อตกลงการใช้บริการ  ::  Terms and Conditions
[ PRINT ]
สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ (สทส.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นหน่วยงานของรัฐ มีภารกิจให้การสนับสนุนทางการวิจัยและศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย และบริการงานห้องสมุด โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลกำไร. อยู่ในกรอบแห่งกฏหมาย พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ดูด้านล่าง) แต่หากพบว่ามีข้อมูลใด เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการลบ หรือแก้ไขต่อไปทันที

ข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์

สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

การรับรู้และใช้บริการข้อมูลจากเว็บไซต์ สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ (ต่อไปนี้เรียกว่า สทส.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ต่อไปนี้เรียกว่า วว.) มีข้อตกลงในการให้บริการ ข้อมูล ข่าวสาร ประกาศ บทความ รูปภาพ ตลอดจนคำแนะนำ ข้อคิดเห็น หรือข้อความต่างๆ ที่ปรากฏ (ต่อไปนี้เรียกว่า ข้อมูล) กับผู้ใช้ ดังต่อไปนี้
 1. ข้อมูลทางด้าน เอกสาร รายงานการวิจัย วารสาร สิ่งพิมพ์ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย. การจะนำไปแผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก วว.ทุกครั้ง. เว้นแต่จะเป็นกระทำภายใต้กรอบของกฏหมาย หรือในข้อมูลนั้นได้ให้สิทธิ์อนญาตรูปแบบใดๆ ไว้เป็นกรณีไป
 2. ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์แห่งนี้ ทาง สทส. และผู้เกี่ยวข้อง มิได้รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ ความทันสมัยของเนื้อหา. การที่ผู้ใช้จะคัดลอกหรือนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปใช้อ้างอิง จึงเป็นวิจารณญาณและการตัดสินใจ จะเชื่อถือในข้อมูลของผู้ใช้เพียงผู้เดียว. ทาง สทส. และผู้เกี่ยวข้อง จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จากเนื้อหาสาระที่ผู้ใช้ได้นำไปใช้เอง
 3. เว็บไซต์นี้อาจจะมีการเชื่อมโยงและอ้างถึงแหล่งข้อมูลภายนอกได้ (Links). เนื้อหาสาระที่ได้รับจากการเชื่อมโยงนั้น จึงไม่ได้อยู่ในความดูแลของ สทส. แต่ประการใด ทั้งนี้การเชื่อมโยงดังกล่าว เป็นเพียงบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้เท่านั้น
 4. การเข้าถึงหรือใช้งานฐานข้อมูลแบบบอกรับสมาชิก ในการบริการของห้องสมุด สทส. สงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรภายในของ วว. และอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย เท่านั้น. ห้ามมิให้นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือขัดต่อระเบียบของสถาบันและข้อกฎหมาย รวมถึงห้ามมิให้บุคลากร วว. ให้สิทธิ์การเข้าถึง และ/หรือ เผยแพร่ แก่บุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับอนุญาต
 5. บริการงานติดต่อ อาทิ กระดานข่าว, รวมถึงการส่งข้อความทางอีเมล, จดหมาย, หรือช่องทางอื่นๆ มายัง สทส. ผู้ใช้จะต้องยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  - ต้องใช้คำที่สุภาพ ไม่เป็นการหมิ่นประมาท ขู่เข็ญ คุกคาม หรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
  - ต้องไม่พิมพ์ ประกาศ เผยแพร่ หรือแจกจ่ายข้อความที่เป็นการทำลายชื่อเสียงและความมั่นคงของชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์
  - ต้องไม่ส่งข้อมูลที่มีไวรัส หรืออื่นใดที่มีความคล้ายคลึงกันกับโปรแกรมที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
  - ต้องไม่พิมพ์ ประกาศ เผยแพร่ แจกจ่าย ข้อความ หรือทำการเชื่อมโยงใดๆ ที่เป็นการโฆษณา เสนอขายสินค้าหรือบริการ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก สทส.
 6. สทส. มีสิทธิ์ที่จะเคลื่อนย้าย ลบ ถอดถอน ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า
 7. เจ้าหน้าที่และพนักงานของ สทส. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการเชื่อมต่อ หรือการขาดความต่อเนื่องในการเชื่อมโยงอุปกรณ์เครือข่าย
 8. ผู้ใช้ยอมรับและตระหนักดีว่า สทส. ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้เอง
 9. หากผู้ใช้ฝ่าฝืน และ/หรือ สร้างความเสียหายต่อ สทส. ทาง สทส.จำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฏหมาย.ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ (รวมถึงค่านิติกร) ที่จะเกิดขึ้นนั้น รวมทั้งต้องชดใช้ค่าเสียหายและสินไหม ให้กับ สทส. ทั้งหมด แต่เพียงผู้เดียว

เมื่อผู้ใช้ได้เข้ามาใช้บริการต่างๆ ของทาง สทส. นี้ ทาง สทส.จะถือว่าผู้ใช้ได้รับทราบและยอมรับในข้อตกลงที่ประกาศให้ทราบไว้เป็นสาธารณะ ข้างต้นนี้แล้วทุกประการ อย่างไม่มีเงื่อนไข

ความคุ้มครองทางกฏหมาย

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

มีบทบัญญัติมาตราที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสารสนเทศ ดังนี้

มาตรา 32 การกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้

(1) วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร
(2) เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท
(3) ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
(4) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
(5) ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงาน ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว
(6) ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏโดยผู้สอน เพื่อประโยชน์ในการสอนของตน อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร
(7) ทำซ้ำ ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอนหรือทำบทสรุปโดยผู้สอนหรือสถาบันศึกษา เพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อหากำไร
(8) นำงานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ

มาตรา 33 การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้ปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง

มาตรา 34 การทำซ้ำโดยบรรณารักษ์ของห้องสมุดซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หากการทำซ้ำนั้นมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร และได้ปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) การทำซ้ำเพื่อใช้ในห้องสมุดหรือให้แก่ห้องสมุดอื่น
(2) การทำซ้ำงานบางตอนตามสมควรให้แก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการวิจัยหรือการศึกษา

มาตรา 43 การทำซ้ำ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการโดยเจ้าพนักงาน ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของเจ้าพนักงานดังกล่าวซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้และที่อยู่ในความครอบครองของทางราชการ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้ปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง