TISTR
Thailand Institute of Scientific
and Technological Research
สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

หรือเดิมคือ
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย (ศบอ.)
THAI NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE (TNDC), formerly
E s t a b l i s h e d
since 1961
  เกี่ยวกับเรา  ::  About DIO@TISTR
  language  
  ประวัติความเป็นมา สทส.
  เดิมก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2504 โดยสภาวิจัยแห่งชาติ ตามแผนโครงการพัฒนาการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในชื่อ ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย (ศบอ.) : Thai National Documentation Centre (TNDC) ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก UNESCO ต่อมาในปี พ.ศ.2507 สภาวิจัยแห่งชาติ ได้โอนการดำเนินงานของ ศบอ. มาเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
  ปี พ.ศ.2551 วว. มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร และให้เปลี่ยนชื่อ ศบอ. มาเป็น ศูนย์ความรู้ (ศคร.) : Knowledge Centre (KLC) โดยมี 3 หน่วยงานภายใน ได้แก่ 1) กองบริการสารสนเทศ 2) กองจัดการความรู้ 3) กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมการดำเนินงานในชื่อ ศบอ. มายาวนานถึง 47 ปี (2504-2551)
  จนถึงมกราคม พ.ศ. 2560 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรอีกครั้ง โดยเปลี่ยนชื่อ ศูนย์ความรู้ มาเป็น สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ (สทส.) : Digital and Information Office (DIO) และปรับโครงสร้างเหลือเพียง 2 หน่วยงาน คือ 1) กองพัฒนาระบบดิจิทัล และ 2) กองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร ในปัจจุบัน

  สทส. นำระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) มาใช้ในงานบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกับระบบงานสำคัญๆ ได้แก่ งานวิเคราะห์หมวดหมู่และจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ตามหลักมาตรฐานสากล จัดทำบรรณานุกรม งานยืม-คืน ระบบสืบค้นข้อมูลออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต ฯลฯ
  สทส.ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO9001 จากบริษัท BV ในงานบริการห้องสมุด และงานจัดพิมพ์รายงานวิชาการ ซึ่งเป็นการรับรองการดำเนินงานที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

  บทบาทของ สทส.
  เป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการสารสนเทศด้วยข้อมูลที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งการออกแบบระบบสนับสนุนการดาเนินงานด้วยดิจิทัล

  หน่วยงานในสังกัด

  1. กองพัฒนาระบบดิจิทัล

   Digital System Division

   • จัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผนแม่บทดิจิทัลของประเทศ เพื่อจัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานในการสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
   • บริการ ออกแบบ พัฒนา ระบบดิจิทัลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินการภายในองค์กร
   • จัดหาฮาร์ดแวร์ ติดตั้งซอฟแวร์รวมทั้งการให้คาปรึกษาด้านการใช้ระบบดิจิทัลสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กร
   • พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการใช้ระบบดิจิทัล
   • ควบคุม ปรับปรุง และดูแลบารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล และระบบเครือข่ายสื่อสาร
   • ดาเนินการพัฒนาระบบโครงข่ายเชื่อมโยง ระบบเครือข่ายสื่อสารขององค์กรให้เกิดความรวดเร็วและทันสมัย
   • ดาเนินการพัฒนา และดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบดิจิทัลและสารสนเทศขององค์กร

  2. กองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร

   Organizational Knowledge Management and Development Division

   • สนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบริการสารสนเทศ ภายใต้เครือข่ายห้องสมุดเฉพาะทางต่างๆ ในนามของ วว. เพื่อเชื่อมโยง แบ่งปันและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ในระดับชาติ
   • จัดทาและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสารทันสมัย เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสมัยใหม่ต่างๆ เช่น Website Social media Weblog e-Newsletter e-Commerce เป็นต้น
   • ให้บริการบรรณาธิกร (editing) ในการตรวจรายงานการวิจัยและสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการของ วว. ให้ถูกต้องได้คุณภาพตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางวิชาการ ตรวจสอบการลักลอบทางวิชาการ (Plagiarism) เพื่อป้องกันความเสี่ยงอาจเกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงของ วว. จากการละเมิดงานวิชาการของผู้อื่น
   • จัดการความรู้ขององค์กรให้พร้อมใช้ประโยชน์ในรูปแบบสื่อดิจิทัล
   • สร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กรและสร้างนวัตกรรมในองค์กร
   • ผลิตสื่อความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเผยแพร่ความรู้สู่บุคคลภายนอก  "; print "".$WebName. "
  ".$WebOrg."
  "; print "
  ".$AddressTNI."
  ".$ContactTNI; print "
  ".$Email ; ?>  ดู สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
  ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


   Contact us