TISTR
Thailand Institute of Scientific
and Technological Research
บทความที่น่าสนใจ  ::  Interesting Articles
บทความคัดสรร จากวารสารในห้องสมุด วว.บทความคัดสรร จากเว็บไซต์ภายนอกหนังสือน่าสนใจ ในห้องสมุด วว.แหล่งค้นคว้าอื่นๆ
บทความคัดสรร จากวารสารในห้องสมุด วว.
 • กำจัดมอดและด้วงงวงช้างด้วยก๊าซไนโตรเจน ต้นทุนต่ำ ไร้สารตกค้าง
     UPDATE ปีที่ 28, ฉบับที่ 310 (สิงหาคม 2556), หน้า 88-90
 • สจล. พบสามวัสดุนาโนทางธรรมชาติเก็บน้ำมันได้ยอดเยี่ยม
     UPDATE ปีที่ 28, ฉบับที่ 310 (สิงหาคม 2556), หน้า 86-87
 • ปลูกหญ้าให้ได้พลาสติก
     UPDATE ปีที่ 28, ฉบับที่ 310 (สิงหาคม 2556), หน้า 61-64
 • ฟักข้าว ผลไม้จากสวรรค์
     UPDATE ปีที่ 28, ฉบับที่ 310 (สิงหาคม 2556), หน้า 45-50
 • Investigation of the parameters affecting the die failure in high extrusion ratio of aluminium square hollow profile by using viscoplastic finite element modelling
     Asian International Journal of Science and Technology in Production and Manufacturing Engineering (AIJSTPME) Vol.6, no.1 (January-April 2013), p.27-33
 • Design and development of electronic fuel injection control system program for single cylinder diesel engine
     Asian International Journal of Science and Technology in Production and Manufacturing Engineering (AIJSTPME) Vol.6, no.1 (January-April 2013), p.11-17
 • Assessment of toxicity of a biosurfactant from Candida sphaerica UCP 0995 cultivated with industrial residues in a bioreactor
     Electronic Journal of Biotechnology Vol.16, no.4 (July 2013), p.1-12
 • Constructed wetlands for domestic wastewater treatment in a Mediteranean climate region in Chile
     Electronic Journal of Biotechnology Vol.16, no.4 (July 2013), p.1-13
 • เคล็ดลับแก้เครียดไม่ให้งานเสียช่วงเศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำ
     For Quality Management ปีที่ 20, ฉบับที่ 190 (สิงหาคม 2556), หน้า 94-96
 • เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : จาก "ทุนนิยมทำลาย" สู่ "ทุนนิยมสร้างสรรค์" ขบวนการมนุษย์นิยมกับการศึกษาภาวะผู้นำ (1)
     For Quality Management ปีที่ 20, ฉบับที่ 190 (สิงหาคม 2556), หน้า 97-99
 • ทำเกษตรอินทรีย์เพราะอยากมีชีวิตยืนยาว
     สร้างเงินสร้างงาน ปีที่ 10, ฉบับที่ 111 (สิงหาคม 2556), หน้า 24-28
 • ธุรกิจเห็ดอินทรีย์ครบวงจร ที่บางเลน
     สร้างเงินสร้างงาน ปีที่ 10, ฉบับที่ 111 (สิงหาคม 2556), หน้า 39-41
 • ถ่าน "นภสร" เศษไม้เหลือใช้ สร้างรายได้ดี
     สร้างเงินสร้างงาน ปีที่ 10, ฉบับที่ 111 (สิงหาคม 2556), หน้า 59-61
 • เชื้อวิบริโอกับการเลี้ยงกุ้ง
     สร้างเงินสร้างงาน ปีที่ 10, ฉบับที่ 111 (สิงหาคม 2556), หน้า 73-75
 • นวัตกรรม "อาหารจิ้งหรีด" สร้างอาชีพที่ยั่งยืนสู่เกษตรกร
     สร้างเงินสร้างงาน ปีที่ 10, ฉบับที่ 111 (สิงหาคม 2556), หน้า 88-89
 • เทคโนโลยีพลาสติกคลุมโรงเรือน
     สร้างเงินสร้างงาน ปีที่ 10, ฉบับที่ 111 (สิงหาคม 2556), หน้า 100-102
 • พลิกปมการเกษตรไทย : ก้าวไปกับเกษตรล้ำยุค ตอนที่ 5 ความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร (Agricultural biodiversity)
     สร้างเงินสร้างงาน \g ปีที่ 10, ฉบับที่ 111 (สิงหาคม 2556), หน้า 103-105
 • สุดเจ๋ง! ผลิตไฟฟ้าพลัง "รากยางพารา" แห่งแรกในเอเซีย
     วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 8, ฉบับที่ 31 (กรกฎาคม-กันยายน 2556), หน้า 27-29
 • การลดการละลายของฟอสฟอรัสในดินโดยการเติมซีโอไลต์
     Thai Environmental Engineering Journal (วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย) Vol.26, no.3 (September-December 2012), p.31-40
 • การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องทดสอบทางไฟฟ้า ตอนที่ 1
     For Quality Management ปีที่ 20, ฉบับที่ 190 (สิงหาคม 2556), หน้า 43-45
 • การเปรียบเทียบข้อกำหนด BRC Food I.6 และ IFS Food V.6 ตอนที่ 7
     For Quality Management ปีที่ 20, ฉบับที่ 190 (สิงหาคม 2556), หน้า 46-50
 • จับตลาดผู้สูงวัย เข้าถึงใจได้ไม่ยาก ตอนที่ 4
     For Quality Management ปีที่ 20, ฉบับที่ 190 (สิงหาคม 2556), หน้า 74-77
 • กลยุทธ์การตลาด AEC ของ SMEs ไทย
     For Quality Management ปีที่ 20, ฉบับที่ 190 (สิงหาคม 2556), หน้า 78-80
 • กลยุทธ์...ขัดใจลูกค้า
     For Quality Management ปีที่ 20, ฉบับที่ 190 (สิงหาคม 2556), หน้า 81-82
 • การตลาดบริการ (Services marketing) ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีกับลูกค้าที่ทุพพลภาพ
     For Quality Management ปีที่ 20, ฉบับที่ 190 (สิงหาคม 2556), หน้า 83-84
 • วิกฤตการณ์จะทำให้มนุษย์กล้าแกร่งและยอมรับเพื่อความอยู่รอด ตอนที่ 9
     For Quality Management ปีที่ 20, ฉบับที่ 190 (สิงหาคม 2556), หน้า 87-89
 • องค์ความรู้สำหรับการวางแผนกลยุทธ์
     For Quality Management ปีที่ 20, ฉบับที่ 190 (สิงหาคม 2556), หน้า 90-93
 • ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของดอกและสรีรวิทยาการออกดอกของกระดังงา 2 สกุล
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. ปีที่ 28, ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556), หน้า 73-80
 • ไบโอแก๊สจากขี้วัวและเมล็ดสบู่ดำ
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. ปีที่ 28, ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556), หน้า 47-50
 • การทำความสะอาดในอุตสาหกรรมอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. ปีที่ 28, ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556), หน้า 33-42
 • มะแขว่น...สมุนไพรไทย...ของดีที่มีอยู่
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. ปีที่ 28, ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556), หน้า 31-32
 • เฉลิมนรินทร์ : มะลินามพระราชทาน
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. ปีที่ 28, ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556), หน้า 5-8
 • ผลของสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราต่อการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคของข้าว
     วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 41, ฉบับพิเศษ 1 (2556), หน้า 527-531
 • การพัฒนาสูตรอาหารที่ชักนำการสร้างสโตรมาของเชื้อรา Cordyceps sp.
     วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 41, ฉบับพิเศษ 1 (2556), หน้า 492-497
 • อิทธิพลของการใช้ภูไมท์ซัลเฟตร่วมกับปุ๋ยพืชสดต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตข้าว และการปลดปล่อยแก๊สมีเทน
     วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 41, ฉบับพิเศษ 1 (2556), หน้า 661-666
 • Life cycle assessment of biodiesel production from microalgae oil : Simulation approach
     วิศวกรรมสาร ปีที่ 84, ฉบับที่ 26 (เมษายน-มิถุนายน 2555), หน้า 9-16
 • มอก. 9999 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม
     For Quality Management ปีที่ 20, ฉบับที่ 190 (สิงหาคม 2556), หน้า 23-27
 • 25th ของ ISO 9001 และแนวโน้มอนาคต ตอนที่ 2
     For Quality Management ปีที่ 20, ฉบับที่ 190 (สิงหาคม 2556), หน้า 21-22
 • Creating the willingness workplace ตอนที่ 2 "จากความเต็มใจสู่ความสำเร็จ"
     For Quality Management ปีที่ 20, ฉบับที่ 190 (สิงหาคม 2556), หน้า 28-30
 • ทำอย่างไรจึงสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า?
     For Quality Management ปีที่ 20, ฉบับที่ 190 (สิงหาคม 2556), หน้า 31-33
 • การสร้างความสอดคล้องของกลยุทธ์เพื่อรองรับองค์การที่ซับซ้อนและเติบโตขึ้นตามสภาวะตลาดและเศรษฐกิจที่ท้าทาย ตอนที่ 2
     For Quality Management ปีที่ 20, ฉบับที่ 190 (สิงหาคม 2556), หน้า 40-42
 • Reactive oxygen species (ROS) scavenging in hot air preconditioning mediated alleviation of chilling injury in banana fruits
     Journal of Agricultural Science Vol.5 no.1 (2013), p.319-331
 • Salt tolerance study of six cultivars of rice (Oryza sativa L.) during germination and early seedling growth
     Journal of Agricultural Science Vol.5 no.1 (2013), p.250-259
 • Effect of mineral fertilization and sowing rate on chemical composition of two linseed cultivars
     Journal of Agricultural Science Vol.5 no.1 (2013), p.224-229
 • Influence of marker genes on physicochemical properties of starch produced by transgenic cassava (Manihot esculenta Crantz) plants
     Journal of Agricultural Science Vol.5 no.1 (2013), p.201-209
 • Semen quality characteristics and effect of mating ratio on reproductive performance of Hubbard broiler breeders
     Journal of Agricultural Science Vol.5 no.1 (2013), p.154-159
 • ผลักดันก๊าซชีวภาพตามแผน AEDP เสริมความมั่นคงด้านพลังงานทดแทน
     Energy Saving ปีที่ 5, ฉบับที่ 57 (สิงหาคม 2556), หน้า 76-77
 • กระแสความรับผิดชอบต่อสังคม กรีน โลจิสติกส์ สร้างความยั่งยืนของธุรกิจจริงหรือ
     Energy Saving ปีที่ 5, ฉบับที่ 57 (สิงหาคม 2556), หน้า 74-75
 • กพช. ปรับแผนพลังงานทดแทนใหม่หนุนหญ้าเนเปียร์-โซลาร์ เซลล์
     Energy Saving ปีที่ 5, ฉบับที่ 57 (สิงหาคม 2556), หน้า 80-81
 • การตลาดสีเขียว ตัวช่วยการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
     Energy Saving ปีที่ 5, ฉบับที่ 57 (สิงหาคม 2556), หน้า 88-89
 • รู้จักระบบผลิตไฟฟ้าความร้อนและความเย็นร่วมสำหรับงานอาคาร
     Energy Saving ปีที่ 5, ฉบับที่ 57 (สิงหาคม 2556), หน้า 93-94
 • คู่มือการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานสำหรับผู้ตรวจสอบพลังงาน (ตอนที่ 2)
     Energy Saving ปีที่ 5, ฉบับที่ 57 (สิงหาคม 2556), หน้า 95-97
 • สอท. กระตุ้นผู้ประกอบการขอฉลากนาโน (NanoQ) หวังยกระดับสินค้านาโนไทยพร้อมแข่งขันบนเวทีอาเซียน
     Engineering Today ปีที่ 11 ฉบับที่ 127 (กรกฎาคม 2556), หน้า 38-40
 • CIPURSE มาตรฐานตั๋วร่วมแบบเปิดทางเลือกใหม่สำหรับตั๋วร่วมในระบบขนส่งสาธารณะไทย
     Engineering Today ปีที่ 11 ฉบับที่ 127 (กรกฎาคม 2556), หน้า 41-43
 • กระทรวงวิทย์ฯ ผลิตเครื่องต้นแบบเอทานอลไร้น้ำชนิดเคลื่อนที่ลดการนำเข้า แถมสร้างรายได้ให้ประเทศ
     Engineering Today ปีที่ 11 ฉบับที่ 127 (กรกฎาคม 2556), หน้า 57
 • แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) ตอน 1
     Engineering Today ปีที่ 11 ฉบับที่ 127 (กรกฎาคม 2556), หน้า 61-64
 • ทักษะในการสื่อสารข้อมูล
     Engineering Today ปีที่ 11 ฉบับที่ 127 (กรกฎาคม 2556), หน้า 81-84
 • การส่งออกกุ้งไทย ผลกระทบจากมาตรการตอบโต้การอุดหนุน (CVD) ของสหรัฐอเมริกา
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 89 (August 2013), p. 28-30
 • การควบคุมคุณภาพทางจุลินทรีย์และความปลอดภัยของอาหาร
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 89 (August 2013), p. 32-36
 • การตรวจวิเคราะห์ Campylobacter spp. ที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 89 (August 2013), p. 38-43
 • ศาสตร์การกินอย่างละเอียด และการใช้ชีวิตแบบช้าแต่ชัวร์
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 89 (August 2013), p. 46-48
 • องค์ประกอบทางเคมีของกาแฟถ้วยโปรด
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 89 (August 2013), p. 50-53
 • การหาค่าความชื้นในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 89 (August 2013), p. 54-55
 • กระบวนการผลิตปลาทูน่าแบบครบวงจร
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 89 (August 2013), p. 56-57
 • Food safety แนวทางป้องกันการปนเปื้อนข้าม
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 89 (August 2013), p. 60-61
 • น้ำโอโซน...เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อโรคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 89 (August 2013), p. 62-63
 • ปลูกผักแนวตั้ง งอกงามด้วยตะกร้าปลูกผักเติมอากาศ
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16, ฉบับที่ 7 (2556), หน้า 5-7
 • หวานแบบสุขภาพดี ชีวาดีน้ำตาลมะพร้าว
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16, ฉบับที่ 7 (2556), หน้า 8-13
 • เตาเผาถ่านชีวภาพระบบล็อกถัง
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16, ฉบับที่ 7 (2556), หน้า 56-58
 • ถ่านชีวภาพกู้โลก เก็บกักคาร์บอนลงดิน ลดโลกร้อน เพิ่มศักยภาพการเพาะปลูก
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16, ฉบับที่ 7 (2556), หน้า 29-34
 • ภูมิปัญญาถ่านชีวภาพ ต่อยอดสู่งานวิจัยไทยเพื่อเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16, ฉบับที่ 7 (2556), หน้า 35-45
 • นวัตกรรมถ่านชีวภาพ เพื่อการเกษตร
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16, ฉบับที่ 7 (2556), หน้า 46-55
 • คุณสมบัติของถ่านชีวภาพจากไม้ 7 ชนิด
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16, ฉบับที่ 7 (2556), หน้า 59-62
 • ถ่านชีวภาพกับการปรับสภาพดิน
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16, ฉบับที่ 7 (2556), หน้า 63-68
 • ถ่านชีวภาพกับการปลูกผักคะน้า
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16, ฉบับที่ 7 (2556), หน้า 69-70
 • เพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองด้วยถ่านชีวภาพ
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16, ฉบับที่ 7 (2556), หน้า 71-74
 • การประยุกต์ใช้ถ่านชีวภาพในการเพาะเห็ดถุงในโรงเรือน
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16, ฉบับที่ 7 (2556), หน้า 75-81
 • CBG เชื้อเพลิงแห่งอนาคต
     รักษ์พลังงาน ปีที่ 10, ฉบับที่ 81 (มีนาคม 2556), หน้า 12-17
 • Solar PV Rooftop หลังคาบ้าน...ผลิตพลังงาน
     รักษ์พลังงาน ปีที่ 10, ฉบับที่ 85 (กรกฎาคม 2556), หน้า 18-23
 • การพัฒนาพลังงานก๊าซชีวภาพ การพัฒนาที่มีของเสียเป็นศูนย์
     รักษ์พลังงาน ปีที่ 10, ฉบับที่ 84 (มิถุนายน 2556), หน้า 22-27
 • ถ่านหินชีวมวล...พลังงานทางเลือกเพื่อสิ่งแวดล้อม
     Energy Plus (กรกฎาคม-กันยายน 2556), หน้า 24-27
 • เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงาน
     รักษ์พลังงาน ปีที่ 10, ฉบับที่ 77 (พฤศจิกายน 2555), หน้า 24-29
 • ปรุงอาหารสะดวกและง่ายดายด้วยเตาพลังงานแสงอาทิตย์
     Energy Plus (กรกฎาคม-กันยายน 2556), หน้า 28-29
 • พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาด ทางเลือกพลังงานไทย
     Energy Plus (กรกฎาคม-กันยายน 2556), หน้า 30-33
 • หม้อไอน้ำแบบไอเสียควบแน่น (Condensing boiler)
     รักษ์พลังงาน ปีที่ 10, ฉบับที่ 85 (กรกฎาคม 2556), หน้า 24-27
 • 7 ขั้นตอนในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
     Engineering Today ปีที่ 11, ฉบับที่ 126 (มิถุนายน 2556), หน้า 58-60
 • Creating the willingness workplace ตอนที่ 1 "จากความเต็มใจสู่ความสำเร็จ"
     For Quality Management ปีที่ 20, ฉบับที่ 189 (กรกฏาคม 2556), หน้า 24-26
 • Immunity health concepts
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 88 (July 2013), p. 58-59
 • Natural food colors in demand
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 88 (July 2013), p. 42-45
 • กฎระเบียบด้านอาหารล่าสุดที่มีผลบังคับใช้
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 88 (July 2013), p. 22-23
 • กลยุทธ์รักษ์โลกเพื่อผลิตภาพที่ยั่งยืน
     Engineering Today ปีที่ 11, ฉบับที่ 126 (มิถุนายน 2556), หน้า 79-82
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืนกับการลงทุนอุตสาหกรรมไทย
     For Quality Management ปีที่ 20, ฉบับที่ 189 (กรกฏาคม 2556), หน้า 19-23
 • การศึกษาคุณสมบัติของน้ำมันโดยเทคนิคเชิงความร้อน DSC
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 88 (July 2013), p. 50-51
 • การสร้างความสอดคล้องของกลยุทธ์เพื่อรองรับองค์การที่ซับซ้อนและเติบโตขึ้นตามสภาวะตลาดและเศรษฐกิจที่ท้าทาย
     For Quality Management ปีที่ 20, ฉบับที่ 189 (กรกฏาคม 2556), หน้า 37-40
 • เกษตรไทยในเวทีอาเซียน
     วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 50 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556) : หน้า 24-30
 • ความไม่พึงพอใจของลูกค้า เรื่องเล็กๆ ที่กลายเป็นเรื่องใหญ่
     For Quality Management ปีที่ 20, ฉบับที่ 189 (กรกฏาคม 2556), หน้า 27-29
 • ความสำเร็จจากการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการซัพพลายเชนในธุรกิจอาหารระดับโลกและภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 88 (July 2013), p. 68-71
 • เครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่ : ธรรมะในภาษาอังกฤษ (Dhamma in Engligh ที่ว่าด้วยการปฏิบัติกรรมฐาน (Meditation)
     Engineering Today \g ปีที่ 11, ฉบับที่ 126 (มิถุนายน 2556), หน้า 72-76
 • ทำอย่างไรการเลี้ยงกุ้งจึงจะยั่งยืน
     สร้างเงิน สร้างงาน ปีที่ 10, ฉบับที่ 109 (มิถุนายน 2556), หน้า 77-79
 • ไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
     วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 50 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556) : หน้า 2-8
 • ประชาคมอาเซียน...โอกาสหรือความเสี่ยงสำหรับ SMEs
     วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 50 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556) : หน้า 19-23
 • ประเทศพม่า...โอกาสการลงทุนที่ต้องจับตา
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 88 (July 2013), p. 30-35
 • แผนรับมือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
     วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 50 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556) : หน้า 9-13
 • พลิกปมการเกษตรไทย : ก้าวไปกับเกษตรล้ำยุค ตอนที่ 4 การเกษตรเชิงอนุรักษ์
     สร้างเงินสร้างงาน ปีที่ 10, ฉบับที่ 110 (กรกฎาคม 2556), หน้า 104-106
 • พลิกปมการเกษตรไทย ก้าวไปกับการเกษตรล้ำยุค
     สร้างเงิน สร้างงาน ปีที่ 10, ฉบับที่ 109 (มิถุนายน 2556), หน้า 104-105
 • พาเลท...ส่วนช่วยสนับสนุนกิจกรรมโลจิสติกส์
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 88 (July 2013), p. 60-62
 • เพาะลูกกบนอกฤดูขายรายได้ดี
     สร้างเงิน สร้างงาน ปีที่ 10, ฉบับที่ 109 (มิถุนายน 2556), หน้า 82-84
 • ม. เกษตร เปลียนวิกฤตเป็นโอกาส เปลี่ยนผักตบชวา เป็นแก๊สชีวภาพ
     สร้างเงินสร้างงาน ปีที่ 10, ฉบับที่ 110 (กรกฎาคม 2556), หน้า 61-63
 • ม. เทคโนโลยีมหานครพัฒนาเตาอบยางประสิทธิภาพสูงประหยัดเวลาและเชื้อเพลิง
     Engineering Today ปีที่ 11, ฉบับที่ 126 (มิถุนายน 2556), หน้า 56-57
 • ม. แม่โจ้-ชุมพรเผยสูตรเด็ด ปลูกปาล์ม 8 ตันต่อไร่
     สร้างเงินสร้างงาน ปีที่ 10, ฉบับที่ 110 (กรกฎาคม 2556), หน้า 44-48
 • แรงงานไทยในยุคประชาคมอาเซียน
     วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 50 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556) : หน้า 14-18
 • โลหะหนักปนเปื้อนในอาหาร
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 88 (July 2013), p.54-57
 • ศูนย์เรียนรู้ฯ ปลักไม้ลาย ชีวิตเป็นสุขได้ด้วยการพึ่งตนเอง
     สร้างเงินสร้างงาน ปีที่ 10, ฉบับที่ 110 (กรกฎาคม 2556), หน้า 94-96
 • สเกลพิเศษที่ใช้ในการวัดสี
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 88 (July 2013), p. 46-48
 • สีผสมอาหาร
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 88 (July 2013), p. 36-40
 • เกษตรเมืองสิงห์ปลูกมะนาวไม่ใช้ดินในวงซีเมนต์
     สร้างเงินสร้างงาน ปีที่ 10, ฉบับที่ 110 (กรกฎาคม 2556), หน้า 35-37
 • เยอบีร่าสีสวย ช่วยซับสารพิษ
     สร้างเงินสร้างงาน ปีที่ 10, ฉบับที่ 110 (กรกฎาคม 2556), หน้า 32-34
 • การใช้เซลล์แขวนลอยและสารสกัดหยาบของแบคทีเรีย Bacillus licheniformis BFP011 ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผลพริก
     วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 41, ฉบับพิเศษ 1 (2556), หน้า 333-338
 • อิทธิพลของน้ำหมักมูลไส้เดือนดินต่อการเร่งการเจริญเติบโตของรากและการแตกตาข้างของมันสำปะหลัง 3 พันธุ์
     วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 41, ฉบับพิเศษ 1 (2556), หน้า 297-301
 • การใช้ประโยชน์เห็ดอูดิมาน
     วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 61 ฉบับที่ 192 (พ.ค. 2556), หน้า 13-15
 • น้ำมันชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็ก
     ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 19 (ก.ค.-ก.ย. 2556), หน้า 2-4
 • มารู้จักผักฮ้วนหมูกันเถอะ
     ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 19 (ก.ค.-ก.ย. 2556), หน้า 5-8
 • สารปรุงแต่งอาหาร : รู้ระวัง รู้เลือกใช้ อาหารปลอดภัย ได้รสชาติดี
     ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 19 (ก.ค.-ก.ย. 2556), หน้า 9-11
 • Green logistics ขนส่งสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม
     Energy Saving ปีที่ 5, ฉบับที่ 56 (กรกฎาคม 2556), หน้า 14-19
 • คู่มือการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานสำหรับผู้ตรวจสอบพลังงาน (ตอนที่ 1)
     Energy Saving ปีที่ 5, ฉบับที่ 56 (กรกฎาคม 2556), หน้า 90-92
 • เทคโนโลยีการกักเก็บความร้อนและวัสดุกักเก็บความร้อน (Thermal energy storage) ตอนจบ
     Energy Saving ปีที่ 5, ฉบับที่ 56 (กรกฎาคม 2556), หน้า 95-97
 • พลังงานขยะ กทม. 200 MW หายไปไหน ใครคือคอขวด
     Energy Saving ปีที่ 5, ฉบับที่ 56 (กรกฎาคม 2556), หน้า 68-69
 • พลาสติกในระบบรางและการขนส่ง
     Plastics Foresight Vol. 07-02 (May - June 2013) : หน้า 20-32
 • ภาวะการลงทุนอุตสาหกรรมพลาสติก 4 เดือนแรก ปี 2556
     Plastics Foresight Vol. 07-02 (May - June 2013) : หน้า 46-54
 • มาตรการอนุรักษ์พลังงาน : การลดอุณหภูมิอากาศเข้าเครื่องอัดอากาศ
     Energy Saving ปีที่ 5, ฉบับที่ 56 (กรกฎาคม 2556), หน้า 98-100
 • เมืองสีเชียว (Green city) กับการลดของเสียอย่างยั่งยืน
     Energy Saving ปีที่ 5, ฉบับที่ 56 (กรกฎาคม 2556), หน้า 53-54
 • สถานการณ์การขนส่งของประเทศไทย
     Plastics Foresight Vol. 07-02 (May - June 2013) : หน้า 11-15
 • สถานการณ์ทั่วไปและแนวโน้มในอุตสาหกรรมพลาสติก
     Plastics Foresight Vol. 07-02 (May - June 2013) : หน้า 7-8
 • สร้างจิตสำนึกสีเขียวในองค์กร
     Energy Saving ปีที่ 5, ฉบับที่ 56 (กรกฎาคม 2556), หน้า 84-85
 • Effect of grafting on watermelon growth and yield
     วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 41, ฉบับพิเศษ 1 (2556), หน้า 284-289
 • การศึกษาการผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากเปลือกสับปะรด โดยใช้ยีสต์และบาซิลัสซัปติลิสเพื่อพัฒนาเป็นอาหารสัตว์
     วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 41, ฉบับพิเศษ 1 (2556), หน้า 80-86
 • เกษตรประณีต 1 ตารางเมตร ปลูกพืชผสมผสาน มีกิน มีขาย ในหลุมเดียว
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16, ฉบับที่ 6 (2556), หน้า 5-11
 • น้ำส้มสายชู...ประโยชน์ที่คาดไม่ถึง
     นิตยสาร ไทยแลนด์ พลัส ปีที่ 2, ฉบับที่ 20 (มิถุนายน 2556), หน้า 68-69
 • ปลูกข้าวไร่ แซมในสวนยางพารา
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16, ฉบับที่ 6 (2556), หน้า 44-50
 • ผลของระดับกากน้ำตาลและแอมโมเนียมซัลเฟตต่อการผลิตไขมันในเซลล์ยีสต์
     วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 41, ฉบับพิเศษ 1 (2556), หน้า 101-104
 • พลิกฟื้นสวนส้มร้างทุ่งรังสิต ปลูกพืชแซมในสวนปาล์ม สร้างอาหารและพลังงานในพื้นที่เดียวกัน
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16, ฉบับที่ 6 (2556), หน้า 51-59
 • พืชสหาย ปลูกพืชหลากหลายในเนื้อที่จำกัดและน้ำน้อย ผลิตอาหารอย่างยั่งยืน คืนความสมดุลในระบบนิเวศ
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16, ฉบับที่ 6 (2556), หน้า 29-33
 • ภูมิปัญญาใช้ประโยชน์ว่านสู่งานวิจัย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากว่านสาวหลง
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16, ฉบับที่ 6 (2556), หน้า 64-70
 • ศักยภาพของเชื้อ Streptomyces-PR87 ปฏิปักษ์ และวิธีการใช้สำหรับควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) ในสภาพโรงเรือนปลูกพืชทดลอ
     วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 41, ฉบับพิเศษ 1 (2556), หน้า 213-219
 • Genetic analysis of yield and yield contributing quantitative traits in bread wheat under sodium chloride salinity
     Journal of Agricultural Science Vol.5, no.6 (2013), p.156-163
 • Nitrogen release pattern from organic manures applied to an acid soil
     Journal of Agricultural Science Vol.5, no.6 (2013), p.174-184
 • Old cultivars and populations from traditional pepper-growth regions of Serbia as breeding potential
     Journal of Agricultural Science Vol.5, no.6 (2013), p.132-140
 • The role of Spirulina platensis (Arthrospira platensis) in growth and immunity of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and its resistance to bacterial infection
     Journal of Agricultural Science Vol.5, no.6 (2013), p.109-117
 • เจาะลึกตลาดอาหาร สปป. ลาว พม่า เวียตนาม
     Food Insight Connect issue 13, หน้า 71-89
 • วิธีการใช้ Streptomyces-PR87 ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ
     วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 41, ฉบับพิเศษ 1 (2556), หน้า 205-212
 • Getting through your skin
     Inno Lab Issue 5.27 (Mar-APR 2013), หน้า 54-56
 • Green ocean strategy โตด้วยธรรมาภิบาลสีเขียว
     Food Insight Connect issue 13, หน้า 67-59
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดตัวผลิตภัณฑ์แปรรูปเงาะครบวงจร
     Food Insight Connect issue 13, หน้า 50-52
 • การปนเปื้อนยาฆ่าแมลงในข้าว
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 87 (June 2013), p. 79-81
 • การแสดงข้อมูลสินค้าอาหารกับความสำคัญต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
     Food Insight Connect issue 13, หน้า 91-95
 • แก่นตะวัน มหัศจรรย์พืชเศรษฐกิจตัวใหม่
     Technology Promotion/INNOMag Vol.40, no.229 (June-July 2013), p.090-092
 • ความมั่นคงด้านอาหารของโลกกับการเตรียมตัวของประเทศไทย
     Technology Promotion/INNOMag Vol.40, no.229 (June-July 2013), p.31-35
 • เซนเซอร์ตรวจวัดเชื้อราโดยนักวิจัยไทย
     Technology Promotion/INNOMag Vol.40, no.229 (June-July 2013), p.39-41
 • น้ำมันบนดินกับการเพิ่มความมั่นคงทางอาหารที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคอาเซียน (ตอนที่ 1)
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 87 (June 2013), p. 90-93
 • บาร์โค้ด ความสามารถในการติดตามที่เชื่อถือได้
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 87 (June 2013), p. 82-85
 • ประโยชน์อีกด้านของ "รังสี" ที่คุณหรือใครอาจจะยังไม้รู้…!!
     Technology Promotion/INNOMag Vol.40, no.229 (June-July 2013), p.20-22
 • พัฒนาเทคโนโลยีฉีดขึ้นรูปให้ก้าวล้ำขึ้นอีกขั้น เรื่องราวเบื้องหลังกล่องเครื่องดื่มรูปทรงขวดแบบปลอดเชื้อรุ่นแรกในโลก
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 87 (June 2013), p. 58-61
 • พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก
     Food Insight Connect issue 13, หน้า 98-101
 • มาตรฐานคุณภาพน้ำนมดิบของประเทศไทยกับประเทศคู่ค้า
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 87 (June 2013), p. 86-89
 • สงครามการพัฒนาสายพันธุ์มะเขือเทศ
     Technology Promotion/INNOMag Vol.40, no.229 (June-July 2013), p.075-076
 • Primary GMP
     Food Insight Connect issue 13, หน้า 41-44
 • สารโบมิเลนในสับปะรด
     Food Insight Connect issue 13, หน้า 45-47
 • กลไกและประสิทธิภาพของเห็ดบางชนิดในการควบคุมไส้เดือนฝอย
     วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 41, ฉบับพิเศษ 1 (2556), หน้า 521-526
 • การคัดเลือกเชื้อราเอนโดไฟท์ที่สามารถควบคุมโรคเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Rhizoctonia solani ของต้นกล้ายูคาลิปตัส
     วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 41, ฉบับพิเศษ 1 (2556), หน้า 505-512
 • การศึกษาชนิดของแมลงวันผลไม้ศัตรูฟักข้าว
     วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 41, ฉบับพิเศษ 1 (2556), หน้า 472-477
 • ผลของไนโตรเจนและซัลเฟอร์ต่อปริมาณอัลลิซินในกระเทียม (Allium sativum L.)
     วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 41, ฉบับพิเศษ 1 (2556), หน้า 273-277
 • ผลของระยะเวลาการหมักด้วย Aspergillus oryzae ต่อไฟเตทในกากงาดำสกัดเย็น
     วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 41, ฉบับพิเศษ 1 (2556), หน้า 363-368
 • ผลของสาร oryzalin ต่อสบู่ดำ
     วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 41, ฉบับพิเศษ 1 (2556), หน้า 624-628
 • A rapid and efficient method for the isolation of mitochondrial DNA from wheat crop
     Journal of Agricultural Science Vol.5, no.6 (2013), p.32-35
 • Anti-microbial properties of secondary metabolites of marine Gordonia tearrae extract
     Journal of Agricultural Science Vol.5, no.6 (2013), p.94-101
 • Determination of races and biovars of Ralstonia solanacearum causing bacterial wilt disease of potato
     Journal of Agricultural Science Vol.5, no.6 (2013), p.86-93
 • Economic analysis of processing of Guava (Psydium guajava L.) in Uttar Pradesh State of India
     Journal of Agricultural Science Vol.5, no.6 (2013), p.44-57
 • Investigation of the antioxidative potential of various solvent fractions from fruiting bodies of Schizophyllum commune (Fr.) mushrooms and characterization of phytoconstituents
     Journal of Agricultural Science Vol.5, no.6 (2013), p.58-68
 • HARPC ข้อกำหนดใหม่ภายใต้ FSMA
     Food Insight Connect ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม 2556), หน้า 51-55
 • ISO 22301 มาตรฐานระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตอนที่ 7
     For Quality Management ปีที่ 20, ฉบับที่ 188 (มิถุนายน 2556), หน้า 17-18
 • กลยุทธ์บอกต่อ...แรงและได้ใจ
     For Quality Management ปีที่ 20, ฉบับที่ 188 (มิถุนายน 2556), หน้า 79-80
 • การตลาดบริการ (Services Marketing) การให้บริการลูกค้าที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าในอนาคต
     For Quality Management ปีที่ 20, ฉบับที่ 188 (มิถุนายน 2556), หน้า 81-82
 • จับตลาดผู้สูงวัย เข้าถึงใจได้ไม่ยาก ตอนที่ 2
     For Quality Management ปีที่ 20, ฉบับที่ 188 (มิถุนายน 2556), หน้า 72-75
 • แดดแรง...ระวังโรคลมแดด
     For Quality Management ปีที่ 20, ฉบับที่ 188 (มิถุนายน 2556), หน้า 48-49
 • ทำอย่างไรจึงจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
     For Quality Management ปีที่ 20, ฉบับที่ 188 (มิถุนายน 2556), หน้า 27-30
 • ทิศทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
     For Quality Management ปีที่ 20, ฉบับที่ 188 (มิถุนายน 2556), หน้า 90-92
 • เทคนิคเกษียณอย่างเป็นสุขไม่จนลงยุค AEC ตอนที่ 1
     For Quality Management ปีที่ 20, ฉบับที่ 188 (มิถุนายน 2556), หน้า 93-95
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Post harvest technology)
     For Quality Management ปีที่ 20, ฉบับที่ 188 (มิถุนายน 2556), หน้า 23-26
 • มาตรวิทยาการสอบเทียบมาตรฐานไฟฟ้า บทที่ 5 ตอนที่ 10 การสอบเทียบมาตรฐานออสซิลโลสโคบ (Oscilloscope calibration) : การสอบเทียบมาตรฐานความไวทริกเกอร์ (Trigger sensitivity)
     For Quality Management ปีที่ 20, ฉบับที่ 188 (มิถุนายน 2556), หน้า 40-42
 • เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : จาก "ทุนนิยมทำลาย" สู่ "ทุนนิยมสร้างสรรค์" ขบวนการมนุษย์นิยม (2) ตอนที่ 1
     For Quality Management ปีที่ 20, ฉบับที่ 188 (มิถุนายน 2556), หน้า 88-89
 • ส่องแผนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ไทยระยะสอง แล้วมาประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์แบบออนไลน์
     For Quality Management ปีที่ 20, ฉบับที่ 188 (มิถุนายน 2556), หน้า 19-22
 • อาหารไทยเพื่อผู้สูงวัย
     Food Insight Connect ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม 2556), หน้า 45-50
 • อุตสาหกรรมการแข่งขันในประเทศไทยกับขบวนการบริหารโซ่อุปทาน หรือ supply chain
     For Quality Management ปีที่ 20, ฉบับที่ 188 (มิถุนายน 2556), หน้า 76-78
 • การตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2556), หน้า 33-39
 • การศึกษาการปนเปื้อนของเห็ดนางรมหลวงในระยะเปิดดอก
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2556), หน้า 67-76
 • การศึกษาศักยภาพการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติกในประเทศไทย
     วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย (Journal of the Research Promotion Association) ปีที่ 4, ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2556), หน้า 25-33
 • พริกขี้หนู-ใบหูเสือกำจัดปลวก
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2556), หน้า 45-48
 • สมุนไพรไทย...ของดีที่มีอยู่
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2556), หน้า 29-30
 • เอ็มเทคเผยสูตรน้ำยาเคลือบผิวยืดอายุวัสดุก่อสร้าง
     UPDATE ปีที่ 28 ฉบับที่ 308 (มิถุนายน 2556), หน้า 43-44
 • ISO/IEC 17025 และอุตสาหกรรมอาหารของไทย
     Food Insight Connect ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม 2556), หน้า 69-73
 • เครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่ Dhamma in English Part I. รัตนตรัย (the triple gem)
     Engineering Today ปีที่ 11, ฉบับที่ 125 (พฤษภาคม 2556), หน้า 72-76
 • โครงการรักษ์โลกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
     Engineering Today ปีที่ 11, ฉบับที่ 124 (เมษายน 2556), หน้า 79-82
 • ดอกขจร ปลูกกินได้คุณค่า...ปลูกขายได้ราคา
     น.ส.พ. กสิกร ปีที่ 86, ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2556), หน้า 37-39
 • ตลาดผักยังสดใส
     น.ส.พ. กสิกร ปีที่ 86, ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2556), หน้า 74-87
 • แนวโน้มการบริโภคอาหารในทศวรรษหน้า
     Food Insight Connect ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม 2556), หน้า 33-39
 • บรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม
     Food Insight Connect ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม 2556), หน้า 64-68
 • ปลูกหม่อน 4 ต้น มีผลรับประทานตลอดปี
     น.ส.พ. กสิกร ปีที่ 86, ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2556), หน้า 17-21
 • ผลิตภัณฑ์อาหารไทย...ก้าวทันนวัตกรรมอาหารโลก
     Food Insight Connect ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม 2556), หน้า 56-59
 • มาตรการด้านกฎระเบียบการค้าอาหารที่ต้องติดตาม
     Food Insight Connect ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม 2556), หน้า 78-83
 • มาตรฐานเพื่ออุตสาหกรรมบริการอาหาร
     Food Insight Connect ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม 2556), หน้า 74-77
 • เรื่อง...เป็นเรื่องสับปะรด การสร้างคุณค่าเพิ่ม...พลังขับเคลื่อนสับปะรดไทย
     Food Insight Connect ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม 2556), หน้า 60-63
 • สารปนเปื้อน... มัจจุราชเงียบที่คุณไม่มีวัน...รู้ตัว
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 87 (June 2013), p. 76-78
 • หวาย : อัปลักษณ์ที่อร่อย (ตอนที่ 2)
     น.ส.พ. กสิกร ปีที่ 86, ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2556), หน้า 40-50
 • อุตสาหกรรมอาหารไทยกับการรักษ์โลก
     Food Insight Connect ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม 2556), หน้า 28-32
 • อุตสาหกรรมอาหารไทยในปี 2556-2557...ฝ่าวิกฤติรอบด้าน
     Food Insight Connect ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม 2556), หน้า 40-44
 • Allelopathy ทางเลือกของเกษตรยั่งยืน?
     วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 27, ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556), หน้า 19-21
 • Novel super oxidized water for disinfection of microorganism
     Inno Lab Issue 5.27 (Mar-APR 2013), หน้า 50-53
 • การประยุกต์ใช้งานระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
     Energy Saving ปีที่ 5, ฉบับที่ 53 (เมษายน 2556), หน้า 98-100
 • เทคโนโลยีการกักเก็บความร้อนและวัสดุกักเก็บความร้อน (Thermal energy storage) ตอนที่ 2
     Energy Saving ปีที่ 5, ฉบับที่ 54 (พฤษภาคม 2556), หน้า 96-97
 • ประกาศกระทรวงพลังงาน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 (ตอนที่ 2)
     Energy Saving ปีที่ 5, ฉบับที่ 55 (มิถุนายน 2556), หน้า 98-100
 • พลังงานไฟฟ้าจากน้ำเสีย...โดยใช้เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ กรณีศึกษา : น้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมัน
     Energy Saving ปีที่ 5, ฉบับที่ 54 (พฤษภาคม 2556), หน้า 60-61
 • ฟีนอลิคจากพืช...มนุษย์ได้อะไร
     วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 27, ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556), หน้า 22-24
 • An overview of applying surfactants to modifies-functionalized nanoporous materials for metal ions sequestration
     Engineering Journal Vol.17, no.2 (2013), p.29-38
 • Effect of mimosa grafting on anatomy, chemical composition and tensile properties of bamboo fiber
     Engineering Journal Vol.17, no.2 (2013), p.39-50
 • การศึกษาศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียภาคอุตสาหกรรม
     วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย (Journal of the Research Promotion Association) ปีที่ 4, ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2556), หน้า 13-24
 • Effects of salinity on fresh fruit bunch production and oil-to-bunch ratio of oil palm (Elaeis guineensis) planted in reclamied mangrove swamp areas in Sabah
     Oil Palm Bulletin No.65 (November 2012), p.12-20
 • Protocol for measuring greenhouse gas emissions from peatlands in Malaysia
     Oil Palm Bulletin No.65 (November 2012), p.21-31
 • SymbioCity เมืองพลังงานทดแทน
     Energy Saving ปีที่ 5 ฉบับที่ 55 (มิถุนายน 2556), หน้า 62-63
 • ขยะ ของไร้ค่าหรือสมบัติที่ไม่ควรมองข้าม
     Energy Saving ปีที่ 5 ฉบับที่ 55 (มิถุนายน 2556), หน้า 20-25
 • เครื่องมือการจัดการความรู้ AAR
     Engineering Today ปีที่ 11 ฉบับที่ 125 (พฤษภาคม 2556), หน้า 83-86 \x
 • เครื่องหยอดข้าวปลูกต้นกำลังเครื่องพรวนดิน ทำนาน้ำตมแบบประหยัดเมล็ดพันธ์ต้นข้าวขึ้นประหนึ่งทำนาดำ
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16, ฉบับที่ 4 (2556), หน้า 5-8
 • ทิศทางการพัฒนาประเทศกับยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
     Energy Saving ปีที่ 5 ฉบับที่ 55 (มิถุนายน 2556), หน้า 96-97
 • เทคโนโลยีการกักเก็บความร้อนและวัสดุกักเก็บความร้อน (Thermal energy storage) ตอนที่ 3
     Energy Saving ปีที่ 5 ฉบับที่ 55 (มิถุนายน 2556), หน้า 94-95
 • น้ำตาลและบทบาทสำคัญของสารให้ความหวาน
     วารสารอาหาร ปีที่ 43, ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2556), หน้า 33-39
 • น้ำมะพร้าว เครื่องดื่มให้พลังงาน
     UPDATE ปีที่ 28, ฉบับที่ 307 (พฤษภาคม 2556), หน้า 27-32
 • บังคับกล้วยตกเครือกลางลำต้น เทคนิคใหม่ลดปัญหากล้วยคอตก
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16, ฉบับที่ 5 (2556), หน้า 5-12
 • บาทแข็ง แรงขับเคลื่อนพลังงานทดแทน บททดสอบความพร้อมภาคอุตสาหกรรมสู่ AEC
     Energy Saving ปีที่ 5 ฉบับที่ 55 (มิถุนายน 2556), หน้า 68-69
 • ปัจจัยในการปรับตัวอุตสาหกรรมไทยสู่ธุรกิจสีเขียว
     Energy Saving ปีที่ 5 ฉบับที่ 55 (มิถุนายน 2556), หน้า 73-74
 • เปียกสบับแห้ง แกล้งข้าว นวัตกรรมใหม่ทำนาต้นทุนต่ำ
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16, ฉบับที่ 5 (2556), หน้า 29-40
 • ไฟโตสเตอรอล...ไฟโตนิวเทรียนท์ในน้ำมันรำข้าว
     วารสารอาหาร ปีที่ 43, ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2556), หน้า 28-32
 • เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม...กับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
     Energy Saving ปีที่ 5 ฉบับที่ 55 (มิถุนายน 2556), หน้า 60-61
 • สร้างของเล่น ผลิตไฟฟ้า ด้วยไม้ยางพารา
     UPDATE ปีที่ 28, ฉบับที่ 307 (พฤษภาคม 2556), หน้า 69-74
 • หลักการออกแบบและก่อสร้างสระเก็บน้ำต้านภัยแล้ง
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16, ฉบับที่ 5 (2556), หน้า 56-61
 • Aseptic processing & filling of fruit juices...natural, fresh, safe, and convenient
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 87 (June 2013), p. 54-57
 • Aseptic processing for food industry
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 87 (June 2013), p. 46-49
 • Atmospheric corrosion of reinforced concrete steel in tropical coastal regions
     Engineering Journal Vol.17 no.2 (2013), p.1-18
 • Determination of natural frequency of aerofoil section blades using finite element approach, study of effect of aspect ratio and thickness on natural frequency
     Engineering Journal Vol.17 no.2 (2013), p.50-62
 • การทดสอบการเคลื่อนย้ายของสารจากภาชนะบรรจุไปยังอาหาร
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 87 (June 2013), p. 70-73
 • การผลิตข้าวเกรียบผัก...โดยเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 87 (June 2013), p. 74-75
 • การเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกขนาดด้วยการชั่งน้ำหนักสำหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเล
      Food Focus Thailand \g Vol. 8, No. 87 (June 2013), p. 66-67
 • เครื่องกำจัดยุงแบบประหยัดพลังงาน
     Technology Promotion Vol.40, no.228 (April-May 2013), p.82-84
 • พัฒนาเทคโนโลยีฉีดขึ้นรูปให้ก้าวล้ำขึ้นอีกขั้น เรื่องราวเบื้องหลังกล่องเครื่องดื่มรูปทรงขวดแบบปลอดเชื้อรุ่นแรกในโลก
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 87 (June 2013), p. 58-61
 • วัสดุผสมชีวภาพ (biocomposites)
     InnoMag Vol.40 no.228 (April-May 2013), p.34-37
 • Bioenergy for electricity production
     Inno Lab Issue 5.27 (Mar-APR 2013), หน้า 17-23
 • Biogas: The energy for future generations
     Inno Lab Issue 5.27 (Mar-APR 2013), หน้า 24-27
 • Brighter living with the sunshine vitamin
     Inno Lab Issue 5.27 (Mar-APR 2013), หน้า 32-35
 • Chemical leachates from lab plastic
     Inno Lab Issue 5.27 (Mar-APR 2013), หน้า 43-45
 • Fullerene: The novel antioxidant for cosmetics
     Inno Lab Issue 5.27 (Mar-APR 2013), หน้า 40-42
 • Rapid and definitive molecular pathogen assays
     Inno Lab Issue 5.27 (Mar-APR 2013), หน้า 46-48
 • Vegetable oils and butter - benefits from nature
     Inno Lab Issue 5.27 (Mar-APR 2013), หน้า 36-38
 • กฎระเบียบด้านอาหารล่าสุดที่มีผลบังคับใช้...ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 348) พ.ศ. 2555 เรื่องเนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 86 (May 2013), p. 24-25
 • การผลิตมะม่วงนอกฤดู
     วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 27, ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556), หน้า 14-16
 • เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก 3 โมเดล ทางออกของปัญหาขยะมูลฝอย
     วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 27, ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556), หน้า 17-18
 • เครื่องมือการจัดการความรู้ Peer assist
     Engineering Today ปีที่ 11, ฉบับที่ 124 (เมษายน 2556), หน้า 83-86
 • เครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่ : กลยุทธ์การบริหารองค์กรเชิงพุทธด้วยพละ 4
     Engineering Today ปีที่ 11, ฉบับที่ 124 (เมษายน 2556), หน้า 72-76
 • ผลของการยกระดับการงอกของเมล็ดฟักข้าวด้วยการใช้วิธีกลและสารเคมี
     วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 27, ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556), หน้า 4-9
 • ผ่าแผนรัฐลงทุนมหาศาล 2 ล้านล้านบาทพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยสู่ Hub โลจิสติกส์ในเอเซีย
     Engineering Today ปีที่ 11, ฉบับที่ 124 (เมษายน 2556), หน้า 46-47
 • เพาะเห็ด...ต้องส่งเสริมอย่างยั่งยืน
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 86 (May 2013), p. 26-28
 • ระบบทำความเย็นสำหรับอุณหภูมิต่ำกว่า -40 องศาเซลเซียส
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 86 (May 2013), p. 84-86
 • Brand new concept flameless gas heater
     IHI Engineering Review Vol. 45, No. 2 (2013), p. 4-7
 • CFBS เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดสำหรับหม้อไอน้ำอุตสาหกรรม
     Engineering Today ปีที่ 11, ฉบับที่ 123 (มีนาคม 2556), หน้า 60-63
 • Direct dimethyl ether synthesis from synthesis gas : experiments and kinetic model
     วิศวกรรมสาร ปีที่ 83, ฉบับที่ 26 (มกราคม-มีนาคม 2556), หน้า 64-74
 • IHI is striving to make renewable energy widely available
     IHI Engineering Review Vol. 45, No. 2 (2013), p. 9-15
 • Sausage production
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 86 (May 2013), p. 72-75
 • Thickening & stabilizing agent
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 86 (May 2013), p. 64-66
 • การผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากกากมันสำปะหลังในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบแพคเบดชนิดหนึ่งชั้นและสองชั้น
     วิศวกรรมสาร ปีที่ 83, ฉบับที่ 26 (มกราคม-มีนาคม 2556), หน้า 75-83
 • การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
     Engineering Today ปีที่ 11, ฉบับที่ 123 (มีนาคม 2556), หน้า 79-82
 • ความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 86 (May 2013), p. 46-51
 • จับตาแผนพลังงานทดแทน โครงการเชื้อเพลิงชีวภาพรถโดยสารขนาดใหญ่
     Energy Saving ปีที่ 5, ฉบับที่ 54 (พฤษภาคม 2556), หน้า 62-63
 • เจาะลึกอุตสาหกรรมไทยบนเส้นทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
     Engineering Today ปีที่ 11, ฉบับที่ 123 (มีนาคม 2556), หน้า 26-29
 • ทิศทางและแนวโน้มของสินค้าอาหารฮาลาลไทย และตลาดฮาลาลโลก
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 86 (May 2013), p. 36-41
 • แนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี '56
     Engineering Today ปีที่ 11, ฉบับที่ 123 (มีนาคม 2556), หน้า 84-86
 • บริหารต้นทุนโลจิสติกส์เตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ AEC
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 86 (May 2013), p. 76-77
 • ประโยชน์และการประยุกต์ใช้วิศวกรรมวิธีการ
     วิศวกรรมสาร ปีที่ 83, ฉบับที่ 26 (มกราคม-มีนาคม 2556), หน้า 84-91
 • พ.ร.บ. ร่วมทุนฉบับใหม่ 2556 ไขปริศนาพลังงานขยะ 20 MW เมืองนนท์
     Energy Saving ปีที่ 5, ฉบับที่ 54 (พฤษภาคม 2556), หน้า 68-69
 • ลดความสูญเสีย 7 ประการในกระบวนการผลิต
     Energy Saving ปีที่ 5, ฉบับที่ 54 (พฤษภาคม 2556), หน้า 75-76
 • วิกฤติภัยแล้งในหลายภูมิภาค...ปัจจัยเสี่ยงดันราคาอาหารโลกสูงขึ้น
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 86 (May 2013), p. 52-59
 • ส่งออกปี 2556 เติบโตดีขึ้น...จับตาผลกระทบต้นทุนและค่าเงิน
     Food Focus Thailand Vol. 8, No. 86 (May 2013), p. 42-45
 • Lactobacillus plantarum T23/3 as a potential probiotic strain isolated from feces
     Thai Journal of Pharmaceutical Science Vol. 36, no. 3 (July-September 2012), p.83-93
 • กระบวนการเรดิโอไลซิส เทคโนโลยีสีเขียว : เพื่อการดัดแปรวัสดุชีวภาพไคโตซานและการประยุกต์
     TINT Magazine, issue 026 (January-February 2013) หน้า 8-12
 • สปาเรดอน (Radon spa)
     TINT Magazine, issue 026 (January-February 2013), หน้า 15-18
 • A simple mechanical index of storage quality of strawberry fruits
     Report of National Food Research Institute No.77 (March 2013), p.1-10
 • Composition and pepsin digestibility of proteins extracted from microground particles in cooked bean paste (Ann)
     Report of National Food Research Institute No.77 (March 2013), p.13-16
 • กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2555
     Energy Saving ปีที่ 5, ฉบับที่ 53 (เมษายน 2556), หน้า 91-93
 • กรีน โอเชียน (Green Ocean)
     Energy Saving ปีที่ 5, ฉบับที่ 53 (เมษายน 2556), หน้า 75-76
 • การผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ประเภท Garden Wastes โดยใช้หัวเชื้อจากถังหมักขยะแบบไรัอากาศ
     Energy Saving ปีที่ 5, ฉบับที่ 53 (เมษายน 2556), หน้า 60-61
 • เทคโนโลยีการกักเก็บความร้อนและวัสดุกักเก็บความร้อน (Thermal energy storage) ตอนที่ 1
     Energy Saving ปีที่ 5, ฉบับที่ 53 (เมษายน 2556), หน้า 96-97
 • ประกาศกระทรวงพลังงาน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 (ตอนที่ 1)
     Energy Saving ปีที่ 5, ฉบับที่ 54 (พฤษภาคม 2556), หน้า 91-93
 • การชักนำให้เกิดแคลลัสจำนวนมากจากการเพาะเลี้ยงอับเรณูของทานตะวันสายพันธุ์ที่มีน้ำมันสูง
     KKU Research Journal ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ก.พ. 56), หน้า 62-72
 • การใช้ปุ๋ยคอกและเคมีต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเทนในนาข้าว
     วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 4, 2555 หน้า 1236-1249
 • การประยุกต์ใช้วัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์
     KKU Research Journal ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ก.พ. 56), หน้า 161-177
 • การปรับปรุงการผลิตก๊าซชีวภาพจากสิ่งเศษเหลือผสมโดยการใช้วัสดุตัวกลาง
     KKU Research Journal ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ก.พ. 56), หน้า 122-133
 • การย่อยชานอ้อยช้ำด้วยกรดอ่อนเพื่อผลิตเอทานอลโดยใช้ Candida shehatae TISTR 5843
     KKU Research Journal ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ก.พ. 56), หน้า 112-121
 • ทิศทางงานวิจัยด้านระบบความร้อนรังสีอาทิตย์ในภาคอุตสาหกรรมพลังงาน
     KKU Research Journal ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ก.พ. 56), หน้า 80-99
 • ไทเทเนียมไดออกไซด์ : วัสดุฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
     วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 4, 2555 หน้า 1049-1058
 • ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากกานพลูและอบเชยในการควบคุมไร Suidasia pontifica Oudemans ในผลผลิตในโรงเก็บ
     วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 4, 2555 หน้า 1205-1213
 • ผลของการเคลือบอิมัลชันน้ำมันปาล์มต่อการเก็บรักษาผลไม้
     วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 4, 2555 หน้า 1260-1271
 • องค์ประกอบของกรดไขมันในน้ำมันเนื้อเมล็ดชาอัสสัมของไทย
     วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 4, 2555 หน้า 1225-1235
 • Comparison of the effects of different types of P fertiliser applied to oil palm in Sumatra
     Oil Palm Bulletin No.65 (Nov. 2012), p.6-11
 • Homozygosity of parental palms used in single seed descent programmes
     Oil Palm Bulletin No.65 (Nov. 2012), p.1-5
 • ชากับการยับยั้งแบคทีเรียในร่างกาย
     จดหมายข่าวชา ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 (เม.ย.-มิ.ย. 2556), หน้า 9-11
 • เทคนิค RNAi กับการประยุกต์ใช้ในแมลง
     ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ ปีที่ 19 (เม.ย.-มิ.ย. 2556), หน้า 1-4
 • วัชพืชเป็นยา
     จุลสารข้อมูลสมุนไพร ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 (เม.ย. 2556), หน้า 9-20
 • การใช้ไอโซโทปรังสีในการเกษตร
     นิวเคลียร์ปริทัศน์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2555), หน้า 6-7
 • การผลิตเซลลูโลซิกเอทานอลในประเทศไทย
     วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 4 (2555), หน้า 1073-1088
 • การพัฒนาเม็ดดินเผาเป็นวัสดุปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
     วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 42 ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ) (ส.ค.-ธ.ค. 2554), หน้า 143-146
 • บ้านพลังงานพึ่งตนเอง
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (2556), หน้า 5-8
 • บ้านพึ่งตนเอง Self-sufficiency house
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (2556), หน้า 29-40
 • ประสิทธิภาพของสารดูดซับออกซิเจนในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูงาในบรรจุภัณฑ์
     วารสารกีฎและสัตววิทยา ปีที่ 30 ฉบับที่ 1, ม.ค.-มิ.ย. 2555, หน้า 25-36
 • ผลพลอยได้จากข้าวสู่สารตัวเติมสำหรับยางธรรมชาติ
     วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 4 (2555,) หน้า 1036-1048
 • สารอะคริลาไมด์ที่แฝงมากับอาหารไทย
     วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 4 (2555,) หน้า 1059-1072
 • Anti-anaemic activity of some plants in Cucurbitaceae on phenylhydrazine-induced anaemic rats
     Thai Journal of Phamaceutical Sciences Vol. 36, No. 4 (October-December 2013), p. 150-154
 • Investigation of ghatti gum as a carrier to develop sustained release floating tablets of diltiazem hydrochloride
     Thai Journal of Phamaceutical Sciences Vol. 36, No. 4 (October-December 2013), p. 155-164
 • The prevalence of chronic kidney disease among gout patients in Nongjik hospital, Pattani province
     Thai Journal of Phamaceutical Sciences Vol. 36, No. 4 (October-December 2013), p. 144-149
 • Food for brain
     Food Focus Thailand ปีที่ 8 ฉบับที่ 85 (2556), หน้า 44-45
 • Inhibition of human cytochrome P450 in vitro by Phyllanthus amarus and Phyllanthus emblica aqueous extracts
     Thai Journal of Phamaceutical Sciences Vol. 36, No. 4 (October-December 2013), p. 135-143
 • Proximate analysis
     Food Focus Thailand ปีที่ 8 ฉบับที่ 85 (2556), หน้า 46-48
 • ทางเลือกใหม่สำหรับการตรวจสอบเชื้อซัลโมเนลลาแบบรวดเร็ว
     Food Focus Thailand ปีที่ 8 ฉบับที่ 85 (2556), หน้า 52-53
 • ปรับปรุงระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมให้ดีขึ้นด้วยเสันใยพรีไบโอติก
     Food Focus Thailand ปีที่ 8 ฉบับที่ 85 (2556), หน้า 39-41
 • ใยอาหาร ตอบโจทย์รักสุขภาพ
     Food Focus Thailand ปีที่ 8 ฉบับที่ 85 (2556), หน้า 36-38
 • ใยอาหาร : ความหมาย วิธีวิเคราะห์ และการกล่าวอ้าง
     Food Focus Thailand ปีที่ 8 ฉบับที่ 85 (2556), หน้า 29-34
 • การปรับปรุงสายพันธุ์เห็ดฟางให้มีผลผลิตสูงด้วยรังสีแกมมา
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16, ฉบับที่ 2 (2556), หน้า 58-62
 • การสกัดน้ำมันรำข้าวด้วยเทคโนโลยีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 19 (ม.ค.-มี.ค. 2556), หน้า 12-15
 • คำฝอย
     จุลสารข้อมูลสมุนไพร ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (มกราคม), หน้า 9-13
 • จับตา “แก่นตะวัน” พืชอาหาร และพลังงาน
     น.ส.พ.กสิกร ปีที่ 86 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ก.พ. 2556), หน้า 63-67
 • เซลล์เพาะเลี้ยง (Cell culture)
     วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2556), หน้า 19-23
 • ดูดซับโลหะหนักฟื้นฟูสภาพดินด้วย “ว่านมหากาฬ”
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 11 (2555), หน้า 66-71
 • เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากเซลลูโลส
     Technology Promotion/INNOMag Vol.39 no.226 (Dec. 2012-Jan. 2013), p.53-54
 • เทคโนโลยีอีโคโนไมเซอร์แบบควบแน่น (Condensing Economizer)
     Engineering Today ปีที่ 11 ฉบับที่ 122 (ก.พ. 2556), หน้า 53-56
 • นวัตกรรมการกำจัดของเสียจากโรงงานแปรรูปยางพาราครบวงจร ไม่มีน้ำเสียในกระบวนการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16, ฉบับที่ 2 (2556), หน้า 63-66
 • นาข้าวลอยน้ำ ปลูกข้าวทันใจ ปลูกรุ่นต่อไป ไม่ต้องพักดิน
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 (2555), หน้า 37-45
 • น้ำลูกยอ (โนนิ) ต้านมะเร็งได้จริง?
     จุลสารข้อมูลสมุนไพร ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (มกราคม), หน้า 14-19
 • เบาบับ...พืชมหัศจรรย์
     วารสารอาหาร ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555), หน้า 223-225
 • ประดิษฐ์หลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์จาก “ขวดน้ำพลาสติก” ใช้งานได้จริง
     Energy Plus ฉบับที่ 33 (ม.ค.-มี.ค. 2555), หน้า 28-29
 • แปลงเศษวัสดุเหลือทิ้งจากข้าวโพดเพาะ “เห็ดโคนน้อย” ลดปัญหาหมอกควัน สร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 10 (2555), หน้า 51-58
 • ผลิตเชื้อเห็ดได้เอง โดยไม่ต้องใช้หม้อนึ่งและตู้เขี่ยเชื้อ
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 10 (2555), หน้า 16-19
 • ผลิตพลาสติกชีวภาพจากพืชผลทางการเกษตร
     Technology Promotion/INNOMag Vol.39 no.225 (Oct.-Nov. 2012), p.59-61
 • แผ่นปลูกพืชบนหลังคาพัฒนาใหม่ ลดความร้อนบนพื้นดาดฟ้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5 (2555), หน้า 8-13
 • พลังงานเขียวจากเชื้อเพลิงอัดแท่ง
     วิศวกรรมสาร ปีที่ 65 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ก.พ. 2555), หน้า 43-46
 • พืชกลับหัว ปลูกประดับ เป็นผักสวยงาม และกินได้
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 (2555), หน้า 46-49
 • เพิ่มแก๊สชีวภาพ โดยการหมุนวนน้ำหมัก
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2556), หน้า 71-75
 • เพิ่มมูลค่าดอกดาวเรืองด้วยการผลิต ลูทีน...สารบำรุงสายตา
     วารสารช่างพูด (มี.ค.-มิ.ย. 2555), หน้า 10-12
 • มหัศจรรย์น้ำส้มควันไม้
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2556), หน้า 19-24
 • ไม้สอยมังคุดอัจฉริยะ เก็บแม่นยำ ผลไม้ช้ำ ขายได้ราคาดี
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2556), หน้า 76-79
 • โยเกิร์ต อาหารที่มีจุลินทรีย์สุขภาพ
     วารสารอาหาร ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555), หน้า 134-138
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่เป็นมิตร : โปรไบโอติก (Probiotics)
     วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 60 ฉบับที่ 189 (พ.ค. 2555), หน้า 13-15
 • โรงเพาะเห็ดอิเล็กทรกนิกส์ เพาะปลูกอาหารด้วยระบบอัจฉริยะ
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 10 (2555), หน้า 69-75
 • ลำไย
     จุลสารข้อมูลสมุนไพร ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (ต.ค. 2555), หน้า 2-11
 • ว่านยาสมุนไพร ขุมทรัพย์ภูมิปัญญาไทย
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่15 ฉบับที่ 1 (2555), หน้า 29-32
 • ศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผักอินทรีย์
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2556), หน้า 55-64
 • เศรษฐกิจที่มีรากฐานจากชีวภาพหรือเศรษฐกิจชีวภาพ
     วิศวกรรมสาร ปีที่ 65 ฉบับที่ 5 (ก.ย.-ต.ค. 2555), หน้า 54-59
 • สกัดสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ลดการใช้สารเคมี คนปลูกปลอดโรค คนกินปลอดภัย
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2555), หน้า 15-20
 • สารก่อภูมิแพ้ที่ปนเปื้อนในอาหาร (Hidden allergen in food)
     วารสารอาหาร ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555), หน้า 191-197
 • สูบน้ำเข้านาด้วยท่อพญานาค โดยใช้โซลาร์เซลล์
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2556), หน้า 7-9
 • หน่อไม้...อาหารสุขภาพจากธรรมชาติ
     วารสารอาหาร ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555), หน้า 217-222
 • อรรถประโยชน์ของถ่านไม้ในระบบเกษตรธรรมชาติ
     วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2556), หน้า 57-61