TISTR
Thailand Institute of Scientific
and Technological Research

ผลิตภัณฑ์และเครื่องจักร วว. 2562


BibID :
Entry : 5/11/2562
Opened :

นวัตกรรมทำเงิน (OTOP)


BibID :
Entry : 6/6/2562
Opened :

พรรณไม้เฉลิมพระเกียรติ


BibID :
Entry : 27/3/2562
Opened : 257

Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียนที่ทุกคนควรรู้


BibID :
Entry : 20/3/2562
Opened : 454

นวัตกรรมเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ วว.


BibID : 60831
Entry : 26/7/2560
Opened : 1706

นวัตกรรมเครื่องจักรด้านการเกษตร (Innovative Agricultural Machine)


BibID : 60707
Entry : 11/10/2559
Opened : 1516

นวัตกรรมเครื่องจักรด้านอาหาร (Innovative Food Machine)


BibID : 60706
Entry : 11/10/2559
Opened : 1439

รวม รายงานประจำปี วว.


BibID :
Entry :
Opened : 21

รวม วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.


BibID :
Entry :
Opened : 20

รวม วารสาร KM Lite


BibID :
Entry :
Opened : 24

รวม จดหมายข่าว วว.


BibID :
Entry :
Opened : 23


TISTR e-Books เป็นลิขสิทธิ์ของ วว. ที่อนุญาตให้ดาวน์โหลดไปได้ ฟรี! ภายใต้สัญญาอนุญาต (cc)
ระบุแหล่งที่มาจาก วว., ไม่อนุญาตให้นำสื่อนี้ไปจำหน่ายเพื่อการพาณิชย์

รวม 11 รายการ


Download วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. ฟรี!