TISTR
Thailand Institute of Scientific
and Technological Research

งานบริการห้องสมุด

Library services

    ห้องสมุด วว. เป็นห้องสมุดเฉพาะ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการนักวิจัยและบุคลากรของ วว. รวมถึงบุคคลทั่วไปในการค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยต่างๆ
 • ห้องสมุด วว. ใช้ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) มาใช้ในงานบริการ เช่น การสืบค้นออนไลน์ โดยเป็นโซลูชั่นระบบบริหารจัดการงานห้องสมุด ที่เป็นที่ยอมรับและใช้งานในระดับสากล
 • ห้องสมุด วว. เป็นหนึ่งในตัวแทนห้องสมุดรับฝากเอกสารและรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations; FAO) ซึ่งเป็นองค์การชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย
 • ห้องสมุด วว. เป็นหนึ่งในเครือข่ายหน่วยงานด้านสารสนเทศของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ประสานความร่วมมือระหว่างกันในหลายโครงการระดับชาติ และระดับภายในกระทรวงฯ

ห้องสมุดรับฝากเอกสารและรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

(DEPOLIB* for Food and Agriculture Organization of the United Nations; FAO)
ซึ่งเป็นองค์การชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย

* The UN System Depository Libraries (DEPOLIB) database is an information-sharing tool for UN family agencies to make available directory information on libraries which are official Depository Libraries of the United Nations System

UN System Depository Libraries
ห้องสมุด วว. บริหารจัดการคลังทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ระดับสากล เช่นเดียวกับ ห้องสมุดขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัยระดับโลก โดยจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบมาตรฐาน Universal Decimal Classification (UDC) และได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001 ในงานบริการห้องสมุด

ห้องสมุด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ห้อง 1413 อาคารวิจัยและพัฒนา 1 ชั้น 4 โทร: 025779000 ต่อ 9294 , โทรสาร: 025779084

บริการ

ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

 • รายงานวิจัยและสิ่งพิมพ์ วว.
 • หนังสือ
 • หนังสืออ้างอิง
 • วารสาร
 • เอกสารดิจิตอล (digital files, e-books)
 • รายการสารคดี ในรูปสื่อดิจิทัล cd, vcd, dvd
 • สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องตามสาขาวิชา
 • มาตรฐาน เช่น มอก, JIS, ASTM
 • รายงานประจำปี
 • เอกสาร รายงาน ของ FAO UN
 • สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Media สำหรับ วว.

ฐานวารสาร/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่บอกรับสมาชิก หรือในเครือข่าย

 • Wiley Online Library  (e-books ทางด้านเคมี, เทคโนโลยีอาหาร, วัสดุศาสตร์, นาโนเทคโนโลยี, โพลิเมอร์, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล )
 • Books 24x7  (e-Books) จากผู้แต่งและสำนักพิมพ์ชั้นนำของโลกกว่า 800 สำนักพิมพ์ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชา อาทิ Bioengineering, Nanotechnology, Food & Colour Chemistry, Enviromental Engineering, Chemical Engineering, Material Science, Mathematics, Petroleum เป็นต้น
 • Momentum Press  (e-Books สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุศาสตร์ โพลิเมอร์ เซรามิก เหล็กและโลหะ พลาสติก เป็นต้น)
 • iSmithers  (e-Books สาขา Materials, Product and Applications, Manufacturing and Processing, Analysis and Testing, Environment and Health, Plastic)
 • Appropriate Technology  (full-text for TISTR networks)

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มุมนัดพบ รับแขก
 • มุมอ่านหนังสือ
 • โต๊ะประชุมกลุ่มย่อย พร้อม LCD TV 46" สำหรับต่อฉายภาพ
 • บริการหนังสือพิมพ์ประจำวัน, นิตยสารรายสัปดาห์
 • บริการอินเตอร์เน็ต และ WiFi
 • รับชมรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
 • ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์เพื่อการรักษาหนังสือ ด้วยเครื่องควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ประกาศบริการห้องสมุด


 • บริการจัดหา full-text จากฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ อาทิ
  1. นักวิจัยสืบค้นจากเว็บไซต์ www.ScienceDirect.com หรือเว็บฐานข้อมูลต่างๆได้ทั้งในและต่างประเทศ
  2. จดรายละเอียด หรือ copy link หน้าของบทความที่ต้องการ
  3. ส่งรายการให้ทางห้องสมุดดำเนินการจัดซื้อ ได้ทุกช่องทาง
   email: library @ tistr.or.th หรือโทร. 9294
   ซึ่งใช้เวลาไม่เกินภายในวันนั้น (ขอเช้า-ได้บ่าย) หรือ 1-2 วันทำการ* (และอาจมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ)

  * ในรายการที่ต้องขอจากหน่วยงานที่ไม่มีบริการออนไลน์ บรรณารักษ์จำเป้นต้องออกไปสืบค้นหรือไปรับตัวเล่ม ณ หน่วยงานภายนอกนั้นเอง อาจต้องใช้เวลามากขึ้นได้

 • บริการช่วยค้นคว้า / จัดซื้อ-จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
 • เป็นบริการสำหรับบุคลากร วว.ที่ต้องการค้นคว้าหาข้อมูล แต่ไม่ทราบแหล่งค้นคว้า/จัดหา หรือไม่มีเวลา สามารถติดต่อให้บรรณารักษ์ห้องสมุด เป็นตัวแทนช่วยดำเนินการค้นคว้าหาข้อมูลให้ เพียงแจ้งคำหรือเรื่องที่ต้องการกับทางห้องสมุด กบส.ศคร.วว. ซึ่งมีเครือข่ายและช่องทางการค้นคว้า/จัดหา ทั้งกับสารสนเทศภายในประเทศและต่างประเทศ

 • บริการช่วยคัดเลือกสารสนเทศเฉพาะบุคคล (SDI)**
 • เป็นบริการช่วยค้นคว้าและติดตามความคืบหน้าทางวิชาการในเรื่องที่กำลังสนใจเฉพาะบุคคล เพื่ออัพเดทข้อมูลข่าวสารให้ทุก 3 หรือ 6 เดือน โดยนักวิจัย วว. สามารถลงทะเบียนแจ้ง คำสำคัญ (keywords) ที่ต้องการได้ที่ ส่วนงาน SDI โทร. 9086  (ใบขอรับบริการ)

 • คู่มือการใช้ห้องสมุด
 • เวลาให้บริการ - การเป็นสมาชิกห้องสมุด - สิทธิการยืม - การยืมระหว่างห้องสมุด - การต่ออายุการยืม - บริการของห้องสมุด - ทรัพยากรห้องสมุด - สิ่งอำนวยความสะดวก - ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าใช้ห้องสมุด - ระบบการจัดหมวดหมู่ - ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) - การใช้งานระบบสืบค้น - ฯลฯ

  คู่มือการใช้ห้องสมุด ศูนย์ความรู้ วว.  (ฉบับแก้ไขปี พ.ศ.2552)
  ระเบียบ วว.ว่าด้วยการใช้บริการห้องสมุด วว. พ.ศ.2558
    (โหลดได้เฉพาะจากอินทราเน็ต วว.)

ห้องสมุด วว. โทร. #9294