ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.วท.) รูปแบบใหม่***

ประกาศ การให้เงินกู้แก่สมาชิกที่เป็นลูกจ้างทั่วไป วว.

ประกาศ การให้วงเงินกู้สามัญประเภทที่ 3

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิก

การอนุญาตให้สมาชิกผู้เกษียณจาก วว. ประจำปี 2563 ซื้อหุ้นเป็นกรณีพิเศษ

คลิกเพื่อกรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.วท.)

สอ.วท. สัมพันธ์ ฉบับที่ 2

การอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่ต้องการถอนเงินฝากจาก สอ.วท.

สอ.วท. สัมพันธ์ ฉบับที่ 1

ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

ตารางผ่อนชำระกู้สามัญ อัตราดอกเบี้ย 6.25 % ต่อปี

ประกาศ เรื่อง การลงทุนในหุ้นกู้ บมจ. การบินไทย ของ สอ.วท.

ประกาศ เรื่อง การลงทุนในหุ้นกู้ บมจ. การบินไทย ของ สอ.วท. (ฉบับที่ 2)

ข่าวการเปิดรับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์รอบพิเศษ ระหว่างอายุ 56 -60 ปี (พ.ศ.2507 – 2503)ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์รอบพิเศษระหว่างอายุ 56 -60 ปี (พ.ศ.2507 – 2503)ที่นี่ค่ะ

โครงการผ่อนผันการชำระหนี้เงินกู้สามัญ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการผ่อนผันการชำระหนี้เงินกู้สามัญที่นี่ค่ะ

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย

สมาชิกของ สอ.วท. ที่ประสงค์ จะสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สามารถคลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่นี่ และสามารถศึกษาหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทยได้จากเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนการตัดสินใจ

ประกาศเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรของสมาชิก สอ.วท. ประจำปี 2562

คลิกเพื่อดาว์นโหลดใบสมัครขอรับทุน

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการของ สอ.วท.

ขอเชิญท่านสมาชิกร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการของ สอ.วท. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงการให้บริการของ สอ.วท. ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกดียิ่งขึ้น 

คลิกที่นี่เพื่อเข้าไปตอบแบบสำรวจ

ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการ สอ.วท. ประจำปี 2563

คลิกเพื่อ download ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ สอ.วท.

คลิกเพื่อ download ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.วท.

หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยวิสาหกิจไทย

ปรับปรุงตารางผ่อนชำระเงินกู้สามัญ อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี และเงินกู้ฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี

           ตามที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.วท. ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยดังที่ประกาศไปแล้วนั้น ในการนี้ สอ.วท. ได้ดำเนินการปรับปรุงตารางผ่อนชำระเงินกู้สามัญ อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี และเงินกู้ฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี สมาชิกสามารถเข้าไปดูได้โดยคลิก ที่นี่

หนังสืออนุมัติให้สมาชิกของ สอ.วท. เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 2-3 ส.ค.โดยไม่ถือเป็นวันลา

สัมมนาสมาชิก สอ.วท. เรื่อง พ.ร.บ.สหกรณ์ใหม่ สมาชิก ได้…เสีย…อย่างไร?

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.วท. ประจำปี 2562

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.วท. ประจำปี 2562 ประกอบด้วย
(ทั้งนี้สามารถคลิกที่ชื่อเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดของผู้สมัครแต่ละท่านได้)

ประกาศ แจ้งกำหนดวัน เวลาและสถานที่สรรหากรรมการดำเนินการ สอ.วท. และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562

ประกาศเรื่องวิธีการโอนเงินปันผล และเฉลี่ยคืน ของสมาชิกสอ.วท.ประจำปี 2561 (เฉพาะพนักงาน ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างทั่วไป)

รายงานการเปิดซองสอบราคาจ้าง จัดทำโปรแกรมระบบบริหารจัดการและแอปพลิเคชันสำหรับสหกรณ์

สอบราคาจ้าง จัดทำโปรแกรมระบบบริหารจัดการและแอปพลิเคชันสำหรับสหกรณ์

อนุมัติให้สมาชิกของ สอ.วท. เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุโดยไม่ถือเป็นวันลา

สอ.วท.สัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561

สารจากประธาน สอ.วท.

ภาพกิจกรรมบางปู

ผลการดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เลื่อน สัมมนาสมาชิก สอ.วท. ภายใน เรื่อง ทิศทางของสหกรณ์ออมทรัพย์ในอนาคต เมื่อมี พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่

สอ.วท. ขอเลื่อน การจัดสัมมนาสมาชิก สอ.วท. ภายใน เรื่อง “ทิศทางของสหกรณ์ออมทรัพย์ในอนาคต เมื่อมี พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่” โดยจะแจ้งวันเวลาและสถานที่ใหม่อีกครั้ง

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ประกาศ กระบวนการปฏิบัติงานของ สอ.วท.ที่ปรับปรุงใหม่

สวัสดิการเมื่อประสบภัยธรรมชาติและอัคคีภัย

สวัสดิการเมื่อเข้ารับรักษาประเภทผู้ป่วยใน

รู้หรือยัง เดี๋ยวนี้ท่านสามารถโอนเงินมายังสหกรณ์ ผ่าน QR Code ได้แล้วนะคะ

รู้หรือยัง เดี๋ยวนี้ท่านสามารถโอนเงินมายังบัญชี ธ.กรุงไทย ของ สอ.วท. ผ่าน QR Code ได้แล้วนะคะ โดยภายหลังจากโอนเงินแล้ว รบกวนท่านส่งรายละเอียดและไฟล์หลักฐานการโอนเงินผ่าน Line ของ สอ.วท. ( Line id: tistrsaving ) เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ

สอ.วท.สัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2561

สารจากประธาน สอ.วท.

ผลการดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายชื่อที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการ และ เจ้าหน้าที่ สอ.วท. ประจำปี 2561

คำขอและหนังสือเงินกู้เฉพาะกิจ

สมาชิกที่จะยืนขอกู้เงินเฉพาะกิจต้องมีเอกสารประกอบการยื่นกู้ ดังนี้

  1. คำขอและหนังสือกู้เงินเฉพาะกิจ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์เอกสารด้านล่าง
  2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรพนักงาน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่สมาชิกจะขอให้ทางสหกรณ์ โอนเงินเข้าบัญชี ให้ ต้องยื่น เอกสารเพิ่มเติม คือ
มี สำเนาหน้า Book Bank ธนาคาร เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ประชาสัมพับธ์ ID Line สอ.วท. : tistrsaving

เรียนสมาชิกทุกท่าน ท่านสามารถติดต่อกับ สอ.วท. เพื่อส่งภาพสำเนาเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสร็จการส่งเงินผ่นธนาคารฯ หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่โดยตรง ผ่านทาง Application “Line” ID: tistrsaving ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้การแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีสามารถทำได้ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8:30-14:30 น. หากแจ้งหลังเวลา 14:30 น. จะมีผลในวันทำการถัดไป

line id

ประชาสัมพันธ์ : สามารถดาว์นโหลดใบสำคัญจ่ายเงิน และคำขอเงินกู้สามัญที่ได้ปรับปรุงใหม่

ขณะนี้ สมาชิก สามารถดาว์นโหลด ใบสำคัญจ่ายเงิน และคำขอเงินกู้สามัญที่ได้ปรับปรุงใหม่ได้ที่หน้า แบบฟอร์ม หรือ กดที่นี่

นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายละเอียด…
1) นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2) แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

อนุมัติให้พนักงานและลูกจ้างที่เป็นสมาชิกของ สอ.วท. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.วท. ประจำปี 2563

รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็น

ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.วท. ประจำปี 2563 จำนวน 1 ท่าน

 

รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็น

กรรมการดำเนินการ สอ.วท. ประจำปี 2563 จำนวน 9 ท่าน