post image
จุดเด่น : สามารถ ปอกกระเทียมได้ดีทุกขนาด ทั้งกระเทียมไทยและกระเทียมจีน ...

เครื่องปอกกระเทียม

ผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอด, เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมและการผลิต

post image
...

ผลิตภัณฑ์ปรับสมดุลเพื่อการผ่อนคลายจากพืชวงศ์กะเพรา (OCIMA)

ผลงานวิจัยที่ถ่ายทอดแล้ว, เทคโนโลยีด้านการเกษตรและอาหาร

post image
...

ชาผักหวานป่า

ผลงานวิจัยที่ถ่ายทอดแล้ว, เทคโนโลยีด้านการเกษตรและอาหาร