1. การใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อผลิตโปรไบโอติคเป็นอาหารเสริมสำหรับไก่
 2. การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก
 3. การวิจัยและพัฒนาอาหารเสริมและชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์ปีก
 4. โครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ Competitive exclusion เพื่อป้องกันการติดเชื้อในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่
 5. โครงการการวิจัยและพัฒนาการใช้สารพรีไบโอติกในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร
 6. โครงการการวิจัยและพัฒนาการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร
 7. โครงการผลิตแบคทีเรียที่มีประโยชน์ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลา
 8. ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพโพรไบโอติกสำหรับมนุษย์
 9. วิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาโพรไบโอติกสำหรับมนุษย์ด้วยวิธีไมโครเอนแคปซูเลชั่น
 10. การวิจัยและพัฒนาวัคซีนเชื้อเป็นซาลโมเนลลาสำหรับไก่
 11. การวิจัยและศึกษาธัญพืช สมุนไพรที่เหมาะสมต่อการผลิตสารให้ความหวานเพื่อสุขภาพ
 12. การวิจัย และพัฒนาการผลิตสารให้ความหวานจากหญ้าหวาน
 13. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารให้ความหวานเพื่อสุขภาพ : แลคโตซูโครส
 14. การวิจัยและพัฒนาการผลิตโอลิโกแซคคาไรด์พรีไบโอติกจากพืชเศรษฐกิจของไทย
 15. การวิจัยและพัฒนาอาหารหมักจุลินทรีย์โภชนะสูงสำหรับการเลี้ยงโคนม
 16. การวิจัยและพัฒนาสารละลายธาตุอาหารเพื่อการปลูกพืชไร้ดินแบบเกษตรอินทรีย์
 17. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมในการผลิตวานิลลาในพื้นที่ป่าเมี่ยง
 18. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากเห็ดสมุนไพรสำหรับการบำรุงผิว
 19. จุลินทรีย์กำจัดคราบน้ำมัน
 20. คัดแยกเชื้อแบคทีเรียไกลดิ้งในโครงการพัฒนาการผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัว (PUFAs),
 21. คัดแยกเชื้อแบคทีเรียในโครงการวิจัยและพัฒนาสารออกฤทธิ์จากจุลินทรีย์เป็นอาหารเสริมสุขภาพ ลดความเ  เสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์
 22. การควบคุมและกำจัดโรคเน่าของผลไม้เขตร้อนหลังการเก็บเกี่ยวด้วยชีววิธี
 23. การคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์สำหรับการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากขยะอาหาร
 24. การทดลองผลิตและศึกษาต้นทุนเชื้อเพลิงเอทานอลไร้น้ำ จากวัสดุการเกษตรในระดับโรงงานต้นแบบ
 25. โครงการการคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่าย Extremophiles ที่มีศักยภาพในการผลิตน้ำมัน
 26. โครงการการคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายที่มีศักยภาพในการผลิตแป้งและน้ำมันเพื่อใช้ในการผลิตพลังงานชีวภาพ
 27. โครงการวิจัย พัฒนากระบวนการผลิตน้ำมันจากสาหร่ายสายพันธุ์คัดเลือกระดับขยายกลางแจ้งงแบบต่อเนื่อง
 28. โครงการวิจัยและพัฒนาเห็ดพื้นเมืองอีสานเพื่ออนุรักษ์และเสริมสร้างมูลด่าเชิงพาณิชย์
 29. โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อลดความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่