รวบรวม เก็บรักษา ทรัพยากรชีวภาพ  จุลินทรีย์ พืช และสัตว์  พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ  ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสารชีวภาพและชีวภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio-industry) และทางด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy) ในระดับภูมิภาคและระดับโลก

ดร. พงศธร ประภักรางกูล
Dr. Pongsathon Phapagrangkul
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความเชี่ยวชาญ

• Bioinformatics
• Immunology
• Molecular biology
• Fermentation technology and bioprocess

ดร.สมพร มูลมั่งมี
Dr. Somporn Moonmungmee
  ดร. ราเชนทร์ วิสุทธิแพทย์
Dr. Rachain

   
ความเชี่ยวชาญ :
• 
  ความเชี่ยวชาญ :
• 
ดร.โสภณ สิริศรัทธา
Dr. Sophon Sirisattha
  ดร. เปรมสุดา สมาน
Dr. Premsuda Saman

 
ความเชี่ยวชาญ :
• Omics Techonology : Transcriptomics and Omics analysis
• Toxicogenomics
• Large scale technology
• Algal Technology
  ความเชี่ยวชาญ :
• เทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร (พืชผัก)
• เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว – Chilling Injury
• เทคโนโลยีการผลิตเห็ดระบบปิด
ดร.จารุวรรณ  สิทธิพล
Dr. Jaruwan  Sitdhipol
  ดร. ฉัตรฤดี  สุวรรณชาติ
Dr. Chatrudee  Suwannachart

 
ความเชี่ยวชาญ :
• การตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา เอนไซม์ จุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร
• การศึกษาและผลิตสารที่มีประโยชน์จากจุลินทรีย์ เช่น แอลกอฮอล์ ฮอร์โมนพืช สารโคเอนไซม์คิวเทน โปรตีน และกรดไขมัน เป็นต้น
• การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอาหารหมัก
• การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสายพันธุ์แบคทีเรีย (Bacterial Taxonomy)
  ความเชี่ยวชาญ :
• Protein X-ray Crystallography, Macro molecule structure
• การคัดแยกแบคทีเรียด้วยเทคนิค Micromanipulator
• การเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์แบคทีเรีย โดยเฉพาะแบคทีเรียไกลดิ้งแบบระยะยาว
• การบริหารจัดการฐานข้อมูลของจุลินทรีย์สำหรับหน่วยเก็บรักษาจุลินทรีย์
• เจ้าหน้าที่ด้านฐานข้อมูลและงานของหน่วยเก็บรักษาจุลินทรีย์สังกัดศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TISTR Culture Collection Curator)
ดร.คนึงนิจ บุศราคำ
Dr. Kanungnid Busarakam
  ดร. นารินทร์ จันทร์สว่าง
Dr. Narin Chansawang

 

ความเชี่ยวชาญ :
• โรคพืชวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว
• การจัดจำแนกราโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
• Actinobacteria systematics
• Antibiotic discovery 

  ความเชี่ยวชาญ :
• การเพาะเลี้ยงสาหร่ายน้ำจืดและน้ำเค็มขนาดเล็ก (Fresh water and marine microalgae)
• การใช้ประโยชน์จากสาหร่ายน้ำจืดและน้ำเค็มขนาดเล็ก
• เจ้าหน้าที่ดูแลสาหร่ายน้ำเค็มขนาดเล็ก

 

ดร.สุสกุล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
Dr. Susakul Palakawong Na Ayudthaya
  ดร. พรพจน์ ศรีสุขชยะกุล
Dr. Pornpoj Srisukchayakul

 

ความเชี่ยวชาญ :
• การจัดจำแนกสายพันธุ์จุลินทรีย์ด้วยวิธีชีวเคมีและชีวโมเลกุล (Taxonomy)
• การนำจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม
• การศึกษาและเพาะเลี้ยงแบคทีเรียในสภาวะไร้ออกซิเจน
• การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Microbial community analysis) ของกลุ่มจุลินทรีย์ด้วยเทคนิค Next Generation Sequencing (NGS)

  ความเชี่ยวชาญ :
• 

 

ดร.สรียา เรืองพัฒนพงศ์
Dr. Sareeya Reungpatthanaphong
  ดร. สุภัจรี เรืองสมวงศ์
Dr. Supatjaree Reungsomwang

 

ความเชี่ยวชาญ :
• In vivo and In vitro toxicology
• Genetic toxicology
• Pathobiology
• Safety evaluation of products

  ความเชี่ยวชาญ :
• 

 

ดร.วัชรี กัลยาลัง
Dr. Watcharee Kunyalung
  ดร.ขนิษฐา นิวาศะบุตร
Dr. Kanidta Niwasabut

 

ความเชี่ยวชาญ :
• การจัดการคลังเก็บรักษาสายพันธุ์สาหร่าย (ตามระบบ ISO 9001:2015)
• เทคนิคต่างๆ ทางด้านสาหร่าย
• การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
• เทคนิคการเก็บรักษาสายพันธุ์สาหร่าย
• เทคนิคการแยกและจัดจำแนกชนิดของสาหร่าย

  ความเชี่ยวชาญ :
• 

 

นางอัจฉรา ไชยองค์การ
Mrs. Achara Chaiongkarn
  นายปัณณธร ทวีเทพไทกุล
Mr.Punnathorn Thaveetheptaikul

 

ความเชี่ยวชาญ :
• เทคโนโลยีทางด้านเอ็นไซม์
• โปรตีน, เปปไทด์
• อาหารเสริมสุขภาพสัตว์

  ความเชี่ยวชาญ :
•