ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อาคารวิจัยและพัฒนา 1 เทคโนธานี
เลขที่ 35 หมู่ 3 ถ. เลียบคลองห้า ต. คลองห้า อ.คลองหลวง
จ. ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทร. 0 2577 9058 โทรสาร 0 2577 9058
E-mail : brc@tistr.or.th

ศูนย์จุลินทรีย์
โทร. 0 2577 9034, 0 2577 9041
โทรสาร 0 2577 9031
E-mail : tistr_cc@tistr.or.th, mircen@tistr.or.th

– งานบริการสายพันธุ์จุลินทรีย์
ติดต่อ :
1.คุณลาวัลย์ ชตานนท์ โทร 098-1649557 E-mail : lawan@tistr.or.th
2.คุณสิริธร ธีระเวทย์ โทร 084-6993751 E-mail : siritorn@tistr.or.th
– งานบริการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์
ติดต่อ :
1.คุณสุภาวดี บัวทอง โทร 088-0804522 E-mail : supavadee_b@tistr.or.th
2.คุณวรวุฒิ ระกิติ E-mail : worawut@tistr.or.th
3.คุณกมลศรี นวลคำ E-mail: kamonsri@tistr.or.th