ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม : โพรไบโอติกและพรีไบโอติก
Innovative Center for Production of Industrially used microorganisms (ICPIM)

เป็นศูนย์ชั้นนำที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สำหรับการวิจัยพัฒนา การผลิต และบริการ ในส่วนของอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ได้จาก Probiotic/Prebiotic

ICPIM ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ 8 ห้องและหนึ่งหน่วยกระบวนการทางชีวภาพ (Bioprocess) ด้วยระบบ HVAC ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2 ตามที่กำหนดไว้ในองค์การอนามัยโลก (WHO) ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและชีวเวชศาสตร์ (BMBL) แนวทางความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุกรรม (BIOTECH, 2011) ซึ่งห้องปฏิบัติการเหล่านี้สามารถใช้เพื่อดำเนินการทดลองและบริการที่เกี่ยวข้องกับสมัยใหม่เทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ genetic engineering, metagenomics, omics, protein expression, animal cell lines, ฯลฯ

ห้อง Bioprocess ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และติดตั้งถังหมักขนาดต่างๆ รวมถึงเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบต่อเนื่อง (continuous centrifuge) และเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer) เพื่อเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการผลิตขนาดใหญ่ สำหรับให้บริการผลิตและบริการให้คำปรึกษาตามคำขอ

ธนาคารโปรไบโอติก:

นอกเหนือจากห้องปฏิบัติการ BSL2 และได้รับการรับรอง GMP แล้ว ICPIM ยังได้จัดตั้งธนาคาร Probiotic ที่มีสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ พิสูจน์แล้วว่าเป็นคุณสมบัติด้านโปรไบโอติก โดยสายพันธุ์โปรไบโอติกเหล่านี้จะได้รับการเก็บรักษาภายใต้มาตรฐานสูงสุดของการควบคุมคุณภาพและความเข้มงวด

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

One thought on “ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *