ดร.จรูญ เชี่ยวพานิช และเจ้าหน้าที่ของบริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) เข้ารับการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วว. คลองห้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *