ดร.จรูญ จารุเชี่ยวพานิช และคณะ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) มารับการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสาหร่าย

ดร.จรูญ เชี่ยวพานิช และเจ้าหน้าที่ของบริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) เข้ารับการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วว. คลองห้า