วว.มอบประประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมการสร้างเครือข่ายและผู้นำเครือข่าย (CDA) ผ่านระบบออนไลน์
     ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมการสร้างเครือข่ายและผู้นำเครือข่าย (CDA) ผ่านระบบออนไลน์ ในเครือข่ายคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเลย และจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครนายก จังหวัดสุพรรณบุรี และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 76 ท่าน โดยมี ดร.อนันต์ พิริยะภัทรกิจ นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. ในฐานะหัวหน้าโครงการ เป็นตัวแทน รับมอบร่วมกับที่ปรึกษาโครงการ ผู้ร่วมโครงการ และผู้ประกอบการคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ ในวันที่ 27 กันยายน 2564

      สำหรับโครงการ กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปี 2564 วว. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม จากฐานรากถึงระดับบน ในกลุ่มคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้เป็นคลัสเตอร์ที่เข้มแข็งได้ ตลอดจนการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน โดยการนำวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ สร้างมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และระบบการบริหารจัดการ รวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่ามากขึ้น นอกจากนี้ยังสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ของคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับในประเทศไทย รวมถึงการเพิ่มช่องทางการตลาดโดยการดำเนินกิจกรรมการตลาดที่เหมาะสมกับคลัสเตอร์ เพื่อพัฒนาคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป

นำเสนอข่าวโดย วันที่  27-09-2021 14:07

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537