ศูนย์สาธิตการผลิตพลังทดแทนจากชีวมวล (สถานีวิจัยลำตะคอง)

ศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลและขยะ ตั้งอยู่ ณ สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา  โดยภายในศูนย์ประกอบด้วย 3 เทคโนโลยี ได้แก่ แก๊สซิฟิเคชัน ไบโอแก๊ส และ การคัดแยกขยะ โดยเทคโนโลยีการคัดแยกขยะนั้นเป็นการแยกส่วนประกอบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยขยะที่…

View More ศูนย์สาธิตการผลิตพลังทดแทนจากชีวมวล (สถานีวิจัยลำตะคอง)