การทดสอบเครื่องกรองน้ำ และ ไส้กรอง มาตรฐาน มอก.

การใช้น้ําในอาคารบ้านเรือน ผู้ใช้ย่อมต้องการใช้ น้ําที่มีคุณภาพ โดยทั่วไป น้ําจากแหล่งหรือระบบจ่ายน้ําที่ ส่งมายังอาคารบ้านเรือน แม้จะเป็นน้ําที่มีคุณภาพ สามารถ ใช้เป็นน้ํา อุปโภค บริโภคได้ แต่ในบางสภาพของพื้นที่ ระบบส่งน้ํา ถังพักน้ําหรือระบบท่อจ่ายน้ํา อาจมีการ ปนเปื้อนก่อให้เกิดสิ่งไม่พึงประสงค์ในการดื่ม อันได้แก่ ความขุ่น สี กลิ่น หรือจุลินทรีย์บางชนิด ประกอบกับทุก วันนี้มีเครื่องกรองน้ําที่วางจําหน่ายอยู่ในท้องตลาดมากมาย หลายชนิด จนทําให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนว่าจะใช้เครื่อง กรองน้ําดื่มชนิดใด ที่จะจํากัดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ดังกล่าว และสามารถจํากัดสิ่งไม่พึงประสงค์เหล่านั้น ได้อย่างมี ประสิทธิภาพหรือไม่

เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค และเพื่อเป็นการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมประเภทนี้ ทางสํานักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงได้กําหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องกรองน้ําดื่ม และไส้กรอง ความขุ่นขึ้น

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ ไทย (วว.) โดยฝ่ายวิศวกรรมได้ตระหนักถึงประโยชน์ของ เจตนารมณ์ดังกล่าว จึงได้จัดทําห้องการทดสอบเครื่องกรองน้ําและ ไส้กรองความขุ่นสําหรับเครื่องกรองน้ําดื่ม และไส้กรองฯ ตามมาตรฐานที่ได้กําหนดขึ้นข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

  • เพื่อบริการทดสอบไส้กรองน้ําดื่มฯ ตามมาตรฐาน มอก. 1420-2551
  • เพื่อบริการทดสอบเครื่องกรองน้ําดื่ม ตาม มาตรฐาน มอก. 2392-2551
  • เพื่อบริการทดสอบเครื่องกรองน้ําดื่ม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องตามความต้องการของผู้ผลิตหรือ ผู้ใช้บริการภาคส่วนต่าง ๆ
  1. การทดสอบสารพิษ
  2. การทดสอบอัตราการไหล
  3. การทดสอบความดัน
  4. การทดสอบความสามารถในการกรองความขุ่น
  5. การทดสอบความสามารถในการกรองสี
  6. การทดสอบความสามารถในการกรองกลิ่น
  7. การทดสอบความสามารถในการกรองแบคทีเรีย

Visits: 43