ภาพสัตว์ป่าจาก Camera Trap สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
      :::::> กระจงเล็ก Lesser Mouse Deer; Tragulus javanicus (Osbeck, 1765)
      :::::> เก้ง  Common Barking Derr, Common Muntjac; Muntiacus muntija (Zimmermann, 1780)
      :::::> ชะมดแผงหางปล้อง Large Indian Civet; Viverra zibetha Linnaeus, 1758  
      :::::> แมวดาว   Leopard Cat; Prionailurus bengalensis Kerr, 1792
      :::::> เลียงผา Common Serow, Southern Serow; Naemorhedus sumatraensis (Bechstein, 1799)
      :::::> หมาจิ้งจอก   Asiatic Jackal; Canis aureus Linnaeus, 1758
      :::::> หมีควาย Asiatic Black Bear; Ursus thibetanus Cuvier, 1823
      :::::> หมูป่า Common Wild Pig, Wild Boar; Sus scrofa (Linnaeus, 1758)
      :::::> หมูหริ่ง Hog Badger; Arctonyx collaris Cuvier, 1825
      :::::> อีเห็นข้างลาย Common Palm Civet, Spotted Palm Civet; Paradoxurus hermaphroditus (Pallas, 1777)