โครงการวิจัยที่ได้ดำเนินการในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช   มาตั้งแต่ ปี   พ.ศ. 2510 
               (ปีก่อตั้งสถานีฯ สะแกราช)  ได้มีนักวิจัยทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาใช้พื้นที่สถานีฯ สะแกราช   เพื่อทำการ

               วิจัยแล้วมากกว่า 199 เรื่อง ผลงานวิจัยดังกล่าวได้สร้างองค์ความรู้และประโยชน์ในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ

               ของประเทศอย่างมากมายโดยโครงการวิจัยดังกล่าวได้แบ่งออกเป็นสาขาต่างๆ  ดังต่อไปนี้ เรื่อง

หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมวิจัย

หน่วยงาน

ปีดำเนินการ(ค.ศ.)

1) Concentrated animal food (Report No.1)

- Kaew Nualchawee

ASRCT (TISTR)

1974

2) Concentrated animal food (Report No.2)

- Kaew Nualchawee
- William G. Prewett
- Pakorn Pakarnseree

ASRCT (TISTR)

1974

3) Concentrated animal food (Report No.3)

- Pakorn Pakarnseree

ASRCT (TISTR)

1974

4) Concentrated animal food (Report No.4)

- Pakorn Pakarnseree

ASRCT (TISTR)

1974

5) Combat and survivalrations (Report No.5)

- Kaew Naulchawee
- William G. Prewett

ASRCT (TISTR)

1974

6) Combat and survivalrations (Report No.6)

- Kaew Naulchawee
- William G. Prewett

ASRCT (TISTR)

1974

7) Combined combatration (Report No.7)

- Kaew Naulchawee
- William G. Prewett

ASRCT (TISTR)

1974

8) Textiles (Report No.1) (Textiles Service)

- Kaew Naulchawee
- William G. Prewett

ASRCT (TISTR)

1974

9) Textiles (Report No.2)

- Kaew Naulchawee
- William G. Prewett

 

1974