โครงการวิจัยที่ได้ดำเนินการในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช   มาตั้งแต่ ปี   พ.ศ. 2510 

               (ปีก่อตั้งสถานีฯ สะแกราช)  ได้มีนักวิจัยทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาใช้พื้นที่สถานีฯ สะแกราช   เพื่อทำการ

               วิจัยแล้วมากกว่า 199 เรื่อง ผลงานวิจัยดังกล่าวได้สร้างองค์ความรู้และประโยชน์ในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ

               ของประเทศอย่างมากมายโดยโครงการวิจัยดังกล่าวได้แบ่งออกเป็นสาขาต่างๆ  ดังต่อไปนี้ เรื่อง

หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมวิจัย

หน่วยงาน

ปีดำเนินการ(พ.ศ.)

1) รายงานการวิจัยสะแกราชทางธรณีวิทยา  - ชัยยนต์ หินทอง
- ชัยวัฒน์ ผลประสิทธิ์
- ทรงภพ พลจันทร์

 กองธรณีวิทยา
กรมทรัพยากรธรณี

 2519

2) ส่วนประกอบทางเคมีของพืช (*)

ดร.วิเชียร จริวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2519

3) การศึกษาการเคลื่อนที่
ของสาร 2, 4-D, 2, 4-D Sodium
  (English sheet)

- มนัส สุจวิพันธ์ (วช.)
- พงศ์ศรี ใบอดุลย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2521

4) โครงการรวบรวมและวิเคราะห์ผลงาน
วิจัยของสะแกราช (*)

รศ.ชุบ เข็มนาค

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2524

5) สถานภาพการใช้ที่ดินในเขตสถานีวิจัย
สิ่งแวดล้อมสะแกราช อ. วังน้ำเขียว
จ. นครราชสีมา

ประมุข แก้วเนียม (T)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2526

6)ศักย์ของน้ำผิวดินจากพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทต่างๆบริเวณ
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

- เกษม จันทร์แก้ว
- นิพนธ์ ตั้งธรรม
- สามัคคี บุณยะวัฒน์
- วิชา นิยม
- สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2526

7) โปรแกรมการสื่อความหมายสำหรับ
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (*)

ดร.สุรเชษฎ์ เชษฐ์มาส

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2527

8) การใช้ภาพถ่ายทางอากาศสีธรรมชาติ
และสีในช่วงคลื่นอินฟราเรตประเมินผล
การใช้ประโยชน์ที่ดิน: ความเปลี่ยนแปลง
และผลกระทบที่เกิดขึ้น ณ บริเวณสถานี
วิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
  (English sheet)

สุวิทย์ อ๋องสมหวัง (T)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2529

9) โครงการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางอุตุนิยมวิทยาที่ทางสถานีวิจัย-
สิ่งแวดล้อมสะแกราชได้รวบรวมไว้ (*)

ดร.เกษม จันทร์แก้ว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2529

10) การจัดเก็บระบบข้อมูลทางภูมิศาสาตร์
เพื่อการศึกษาทางนิเวศวิทยา ณ สถานี
วิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

พรทิพย์ กาญจนสุนทร (T)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2531

11) การศึกษาเบื้องต้นของการทำเยื่อกระดาษ
โดยวิธีซัลเฟตจากไผ่เพ็ด (*)

- ปรีชา เกียรติกระจาย (วช.)
- ประเทือง พุฒซ้อน
- วีณา อีระโรจน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2532

12) การศึกษาสถานภาพของไร่ร้าง
โดยใช้ระบบข้อมูลภูมิศาสตร์ (*)

วันชัย  อรุณประภารัตน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2535

13) ผลการฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำต่อการไหลของน้ำ
ในลำธารของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช 
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
 สมชาย  อ่อนอาษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2537

14) ศักยภาพในการให้น้ำท่าของพื้นที่ลุ่มน้ำ
บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช 
กิ่งอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
 เพชร พลอยเจริญ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 2539

15) โครงการทดลองประสิทธิภาพวัสดุ
ป้องกันกำจัดปลวก (*)

ลักขณา บุญเลี้ยง

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.)

2542

16) การศึกษาเบื้องต้นของการทำเยื่อกระดาษ
โดยวิธีซัลเฟตจากไผ่เพ็ก

- ปรีชา เกียรติกระจาย
- ประเทือง พุฒซ้อน
- วีณา อีระโรจน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2532

17) การวิเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
เพื่อการกำหนดนโยบายและแผนการวิจัย
ของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (*)

ประภาศรี ธนสุกาญจน์

 

สำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.)

2534

 18) การทดสอบสื่อในการแสดงความสนใจ
ธรรมชาติ และเข้าใช้สถานีวิจัย
สิ่งแวดล้อมสะแกราช (*)

ดร.สุรพล สุดารา

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2535

 

19) การใช้ระบบฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์เพื่อ
การจัดเก็บข้อมูลกายภาพและชีววิทยา
 

ชาญชัย สงวนพงศ์

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

2536

 

20) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ
สะแกราช (*)

 

ณัฐพล พลภักดี

 
 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.)

2541-2542

 

21) การร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา Pest Control และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (*)

ดร.นิพันธ์ รัตนวรพันธุ์

 

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.)

2543