โครงการวิจัยที่ได้ดำเนินการในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช   มาตั้งแต่ ปี   พ.ศ. 2510 

               (ปีก่อตั้งสถานีฯ สะแกราช)  ได้มีนักวิจัยทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาใช้พื้นที่สถานีฯ สะแกราช   เพื่อทำการ

               วิจัยแล้วมากกว่า 199 เรื่อง ผลงานวิจัยดังกล่าวได้สร้างองค์ความรู้และประโยชน์ในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ

               ของประเทศอย่างมากมายโดยโครงการวิจัยดังกล่าวได้แบ่งออกเป็นสาขาต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 

                

เรื่อง

หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมวิจัย

หน่วยงาน

ปีดำเนินการ(พ.ศ.)

1) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจ
กับอัตราการลดลงของป่าสงวนแห่งชาติ
ในบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
 
(English sheet)

วิภาดา ตั้งกิจจาวิสุทธิ์ (T)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2522

2) สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ผู้บุกรุกที่ดินป่าสงวนในเขตสถานี-
วิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (*)

กอบกุล ภูธราภรณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2523

3) การประเมินค่าทางเศรษฐกิจของ
ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่สถานีวิจัย
สิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
(English sheet)

ดร.สุวิทย์ แสงทองพราว (วช.)

ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2523

4) ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับการทำลายระบบของสถานีวิจัย
สิ่งแวดล้อมสะแกราช (*)

ดร.ณรงค์ ศรีสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2523

5) สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน
ในหมู่บ้านวังน้ำเขียว ห้วยน้ำเค็ม และบุตะโก (*)

ดร.ณรงค์ ศรีสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2527

6) การศึกษารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาชนบทยากจน (*)

ดร.ณรงค์ ศรีสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2527

7) การศึกษารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาชนบทยากจน (เฉพาะกรณี
หมู่บ้านรอบสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช) (*)

ดร.ณรงค์ ศรีสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2528

8) การพัฒนาหมู่บ้านปฏิรูปที่ดินด้วย
ระบบวนเกษตรในตำบลวังน้ำเขียว
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 

ดร.ณรงค์ ศรีสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2533

9) การพัฒนาหมู่บ้านปฏิรูปที่ดินด้วย
ระบบวนเกษตร ในตำบลวังน้ำเขียว
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 (English sheet)

- ดร.ณรงค์ ศรีสวัสดิ์ (วช.)
- ชุบ เข็มนาค
- สุเมธ ศิริลักษณ์
- ชุมพล เตชะเสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2533

10) ความต้องการอาชีพเสริมของเกษตรกร
ในหมู่บ้านใกล้เคียงสถานีวิจัย-
สิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
(English sheet)

ศิริลักษณ์ ปิ่นเกษร (T)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2533

11) ความทันสมัยและการใช้ทรัพยากรป่าไม้
ของประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียง
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
(English sheet)

ดร.ณรงค์ ศรีสวัสดิ์ (วช.)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2534

12) สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
เกษตรกรในหมู่บ้านตั้งถิ่นฐานใหม่ของ
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
(English sheet)

กนก เข็มนาค (T)

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

2534

 

13) ความทันสมัยและการใช้ทรัพยากรป่าไม้
ของประชาชนในหมู่บ้านบะด่าน
ตำบลออมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา (*)

สุวิมล รังคะนาวิน

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

2535

 

14) ผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ของประชาชนใกล้เคียงสถานีวิจัย-
สิ่งแวดล้อมสะแกราช 

ประมุข แก้วเนียม และคณะ

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.)

 

2538