โครงการวิจัยที่ได้ดำเนินการในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช   มาตั้งแต่ ปี   พ.ศ. 2510 
               (ปีก่อตั้งสถานีฯ สะแกราช)  ได้มีนักวิจัยทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาใช้พื้นที่สถานีฯ สะแกราช   เพื่อทำการ

               วิจัยแล้วมากกว่า 199 เรื่อง ผลงานวิจัยดังกล่าวได้สร้างองค์ความรู้และประโยชน์ในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ

               ของประเทศอย่างมากมายโดยโครงการวิจัยดังกล่าวได้แบ่งออกเป็นสาขาต่างๆ  ดังต่อไปนี้  


เรื่อง

หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมวิจัย

หน่วยงาน

ปีดำเนินการ(พ.ศ.)

1) A study of Illegal Deforestation in the
Reserved Forest area at The Sakaerat
Environmental Research Station (*)

- Chaisinn Maninan
- Pramuk Kaeoniam
- Preecha Koorat
- Manop Issareeya
- Chokchai Cherdchun
- Winit Buachum

ASRCT (TISTR)

1976

2) ลักษณะทางธรณีในเขตสถานีวิจัย
สิ่งแวดล้อมสะแกราช (*)

- ชัยยันต์ หินกอง (วช.)
- ชัยวัฒน ผลประสิทธิ์
- ทรงภพ ผลจันทร์

กรมทรัพยากรธรณี

2519

3) การศึกษาสภาวะแวดล้อมในบริเวณสะแกราช (*)

- ดร.เพ็ญศรี ไววนิชกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2520

4) การสะสมซากพืชและธาตุอาหาร (*)

- ดร.เกษม จันทร์แก้ว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2521

5) การวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณวัตถุ
มีพิษในแหล่งน้ำ จากสภาพการใช้ที่ดิน
ประเภทต่างๆ บริเวณสถานีวิจัย
สิ่งแวดล้อมสะแกราช

- วิภา เมฆสุด (T)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2522

6) ความชื้นของดินในป่าดิบแล้งและที่ถูกแผ้วถางบริเวณสะแกราช (*)

- เกษม จันทร์แก้ว
- สามัคคี บุญญวัฒน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2522

7) ลักษณะน้ำไหลในลำธารจากพื้นที่ป่า
และไร่เลื่อนลอยบริเวณสถานีวิจัย
สิ่งแวดล้อมสะแกราช (*)

- วิชา นิยม (T)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2523

8) การวิเคราะห์ปรอท แคดเมี่ยม และตะกั่ว
ในน้ำดิบมาจากการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ
บริเวณป่าสะแกราช

- ชูจิตต์ เครือตราชู เกียรติ์อนันต์ชัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2523

9) การศึกษาเปรียบเทียบการปลูกป่า
ทดแทนในพื้นที่ที่เสื่อมโทรม
โดยใช้พันธุ์ไม้ธรรมชาติกับพันธุ์ไม้
ชนิดโตเร็วและชนิดผสม (*)

- พ.อ.สำเนา พ่วงโพธิ์

วว.

2523

10) ผลกระทบจากการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ
ต่อคุณภาพของน้ำ ณ สถานีวิจัยสะแกราช

- จำเนียร ธนสีลังกูร (T)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2524

11) การศึกษาธาตุอาหารในน้ำและในดิน-
ตะกอนที่มาจากการใช้ที่ดินประเภท
ต่างๆ ในบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

สุภาภรณ์ ศิริโสภณา (T)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2524

12) ผลกระทบจากการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ
ต่อการหมุนเวียนธาติไนโตรเจนบริเวณ
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

กฤษฎา อึ้งสกุลเจริญ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2524

13) ผลกระทบของการทำลายป่าต่อสภาวะ
อากาศบริเวณสถานีฯสะแกราช (*)

- เกษม จันทร์แก้ว
- วีระศักดิ์ อุดมโชค
- วิชา นิยม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2524

14) คุณภาพของน้ำด้านกายภาพและเคมี
ภายใต้การใช้ประโยชน์ทั่วไปประเภท
ต่างๆ ณ. สถานีฯสะแกราช

- จำเนียร ธนสีอังกูล
- นิวัต เรืองพานิช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2524

15) การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินในป่า
ธรรมชาติตามลักษณะการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่สะแกราช

บุญฤทธิ์ ภูริยากร (T)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2524

16) ผลกระทบของการเปลี่ยนสภาพป่าต่อ
การหมุนเวียนของไนโตรเจนในภาค-
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

- ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม (วช.)
- กฤษฎา ธีรสกุลเจริญ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2524

17) ผลกระทบของการทำลายป่าต่อภาวะ
อากาศบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

- ดร.เกษม จันทร์แก้ว (วช.)
- วีระศักดิ์ อุดมโชค
- วิชา นิยม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2524

18) ผลผลิตขั้นปฐมภูมิของสังคมพืชในไร่ร้าง
ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

มานพ อิสสะรีย์ (T)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2525

19) การเปลี่ยนแปลงของพันธุ์ไม้และ
การสืบพันธุ์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้น
ในระหว่างช่องว่างของเรือนยอด
ในป่าดิบแล้งสะแกราช

- ปรีชา ธรรมานนท์ (วช.)
- พงค์ศักดิ์ ลหุนาฬุ
- วิสุทธิ์ สุวรรณภินันท์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2525

20) ลักษณะโครงสร้างและสภาพการสืบพันธุ์
ตามธรรมชาติภายใต้ช่องว่างระหว่าง
เรือนยอดของป่าดิบแล้ง บริเวณ
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

ธิติ วิสารัตน์ (T)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2526

21) การเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารในหญ้าเพ็ก
ภายใต้ป่าเต็งรังบริเวณสถานีวิจัย-
สิ่งแวดล้อมสะแกราช

อดุลยรัตน์ ตั้งทวี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2526

22) อิทธิพลของไฟต่อการสืบพันธุ์ตาม
ธรรมชาติ การเจริญเติบโตของ
พรรณไม้และคุณสมบัติของดิน (*)

สันต์ เกตุปราณีต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2526-2530

23) การเปลี่ยนแปลงของกล้าไม้ภายใต้
ช่องว่างของเรือนยอดของป่าดิบแล้งสะแกราช

สัจจาพร กาญภิญโญ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2527

24) การหมุนเวียนธาตุอาหารของป่าดิบแล้งสะแกราช

ธำรง สินสุขใจประเสริฐ (T)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2527

25) การสำรวจเพื่อประเมินความสัมพันธ์
ระหว่างดิน น้ำ และตัวถูกทำลายบางชนิด
ในบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม (*)

ดร.ชุมพล งามผ่องใส

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2526-2527

26) สมดุลของน้ำจากพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน
ประเภทต่างๆ บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

วิชัย ทรงวัฒนา (T)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2527

27) การหมุนเวียนของธาตุอาหารในป่าเต็งรังสะแกราช

- พงษ์ศักด์ สหุนาฬุ
- บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์
- สมศักดิ์ สุขวงศ์
- สนิท อักษรแก้ว
- สันต์ เกตุปราณีต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2527

28) สมดุลของน้ำจากพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน
ประเภทต่างๆ บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

- ดร.เกษม จันทร์แก้ว (วช.)
- วิชา นิยม
- สิทธิชัย ต้นธนะสฤษดิ์
- ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2528

29) การวิเคราะห์รูปแบบการกระจายของ
ชนิดพรรณไม้ของป่าเต็งรังสะแกราช
โดยใช้วิธี m-m regression

อรวรรณ ปัญญาพรวิทยา (T)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2529

30) รูปแบบการกระจาย อัตราการเจริญเติบ
โตและความเข้มของแสงในป่าเต็งรังสะแกราช

เมธินี หินแจ่ม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2529

31) ลักษณะโครงสร้าง อัตราการเกิดช่องว่าง
เรือนยอด และอัตราการผันกลับของป่าเต็งรังสะแกราช

ศิริภา นิลเรือง (T)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2529

32) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมพืช
ในป่าดิบแล้ง (*)

สมคิด สิริพัฒนดิลก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2529-2531

33) การศึกษาผลผลิตป่าไม้และมวลชีวภาพ
โดยอาศัยภาพถ่ายของป่าสถานีวิจัย
สิ่งแวดล้อมสะแกราช (*)

ดร.สถิต วัชรกิตติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2530

34) รูปแบบสังคมพืชป่าดิบแล้งที่สะแกราช
จังหวัดนครราชสีมา

สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน (วช.)

กรมป่าไม้

2530

35) พฤติกรรมของไฟในป่าเต็งรังสะแกราช
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

มนูญศักดิ์ สถีรศิลปิน (T)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2530

36) ลักษณะโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลง
ไม้พื้นล่างของป่าดิบแล้งสะแกราช

ไพศาล จันทนี (T)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2531

37) อัตราการผันกลับและวัฎจักรการ-
เจริญเติบโตของป่าเต็งรังในเขต-
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

- ปรีชา ธรรมานนท์ (วช.)
- พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ
- วิสุทธิ์ สุวรรณภินันท์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2531

38) รูปแบบการขึ้น กระจาย และพลวัตรของ
กล้าไม้ในป่าเต็งรังสะแกราช

ดวงดาว ไฝแดง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2531

39) ผลของความถี่ต่อพืชพรรณในป่าเต็งรัง
สะแกราช จังหวัดนครราชสีมา

สุกัญญา สุทธิวานิช (T)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2532

40) ผลกระทบของไฟต่อพืชพรรณและดินใน
ป่าเต็งรังสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา

สุรเด่น สัญญาอาจ (T)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2532

41) รูปแบบการกระจาย การเกิดช่องว่าง
ระหว่างเรือนยอดและระยะเวลาของการ
ผันกลับในป่าดิบแล้งสะแกราช

วรรณพร บุญรักษา (T)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2532

42) ลักษณะโครงสร้างของสังคมพืชป่าดิบแล้ง บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

อุดมพันธ์ อินทรโยธา (T)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2532

43) ผลของความถี่ไฟต่อสมบัติของดินใน
ป่าแล้งสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา

อุทัย ชาญสุข (T)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2533

44) ผลของการพัฒนาระบบนิเวศที่มีต่อ
ลักษณะทางอุทกวิทยาของสถานีวิจัย-
สิ่งแวดล้อมสะแกราช (*)

ดร.เกษม จันทร์แก้ว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2534

45) ผลของการปลูกป่าพื้นที่รกร้างและ
ป่าธรรมชาติต่อสภาพแวดล้อมของสะแกราช

 

- พงศ์ศักดิ์ สหุนาฬุ
- ปรีชา ธรรมานนท์
- มณฑล จำเริญพฤกษ์
- ชุบ เข็มนาค

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2536

46) ผลการพัฒนาระบบนิเวศที่มีต่อลักษณะ
ทางอุทกวิทยาของสถานีฯสะแกราช
อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา (*)

- วิชา นิยม
- เกษม จันทร์แก้ว
- สามัคคี บุณยะวัฒน์
- สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2536

47) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของป่าเต็งรัง (*)

- พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ
- ปรีชา ธรรมานนท์
- สมนึก ผ่องอำไพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2536

48) ความสัมพันธ์ระหว่างดินกับพืชในป่าเต็งรังสะแกราช

- ดร.พงศ์ศักดิ์ สหุนาฬุ (วช.)
- ปรีชา ธรรมานนท์
- รศ.ชุบ เข็มนาค

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2536

49) สมดุลของน้ำหลังการฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำ
มาแล้ว 10 ปี บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

สมคิด จำรูญรัตน์ (T)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2537

50) ผลการปลูกสร้างสวนป่าที่มีต่อลักษณะ
ทางอุทกวิทยา บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (*)

วิชา นิยม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2537

51) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างดิน
กับพืชในป่าเต็งรัง โดยวิธี Diseriminant
Analysis

- ดร.พงศ์ศักดิ์ สหุนาฬุ (วช.)
- ปรีชา ธรรมานนท์
- รศ.ชุบ เข็มนาค

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2537

52) การศึกษาวัฏจักรการเจริญเติบโตของป่าดิบแล้ง

- ปรีชา ธรรมานนท์ (วช.)
- พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2537

53) รูปแบบการกระจายและขบวนการ
สืบพันธุ์ตามธรรมชาติในป่าดิบแล้ง

- คนึงกิจ ลิ้มตระกูล (วช.)
- ดวงดาว ไฝแดง
- สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน
- ทินกร วุฒวิจารณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2538

54) การแจกแจงความถี่ของปริมาณแสงสว่าง
สัมพัทธ์ ตามระดับความสูงต่างๆ กันใน
ป่าเต็งรังสะแกราช ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไทย

ปรีชา ธรรมานนท์ (วช.)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2539

55) ผลผลิตซากพืชในป่าดิบแล้งที่สะแกราช
จังหวัดนครราชสีมา

สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน

กรมป่าไม้

2540

56) พลวัตรของพรรณไม้และดิน 7 ปี ภาย-
หลังการเผาในป่าเต็งรังสะแกราช
จังหวัดนครราชสีมา

ภคนิจ วินิจสร (T)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2540

57) ความสัมพันธ์ระหว่างอายุและเส้นผ่า-
ศูนย์กลางเพียงอกของต้นไม้ในป่าดิบแล้งที่สะแกราช จ. นครราชสีมา

สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน (วช.)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2540

58) ผลการปลูกสร้างสวนป่าที่มีต่อลักษณะ
ทางอุทกวิทยาบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (*)

วิชา นิยม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2543