โครงการวิจัยที่ได้ดำเนินการในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 (ปีก่อตั้งสถานีฯ สะแกราช) ได้มีนักวิจัยทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาใช้พื้นที่สถานีฯ สะแกราช เพื่อทำการวิจัยแล้ว มากกว่า 199 เรื่อง ผลงานวิจัยดังกล่าวได้สร้างองค์ความรู้และประโยชน์ในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากมาย โดยโครงการวิจัยดังกล่าวได้แบ่งออกเป็นสาขาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เรื่อง
หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมวิจัย
หน่วยงาน
ปีดำเนินการ(พ.ศ.)
1) นิเวศวิทยาของสัตว์หน้าดิน ด้านจำนวน
น้ำหนัก และชนิด ในป่าดิบแล้งสะแกราช
จังหวัดนครราชสีมา
จิราภรณ์ คชเสนี (T)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2519


2) นิเวศวิทยาของสัตว์ในดิน ด้านจำนวน
น้ำหนัก และชนิดในป่าแดงสะแกราช
จังหวัดนครราชสีมา
พูนสุข รัตนุกุมมะ (T)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย25193) วงจรชีวิตของไรในดินบริเวณป่าสะแกราช


เพ็ญศรี ไววนิชกุล
จริยา เล็กประยูร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


2519


4) การสำรวจตัวไรในดินบริเวณป่าสะแกราช (*) ดร.เพ็ญศรี ไววนิชกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2519
5) นิเวศวิทยาของสัตว์ในดินและสัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนมบางชนิดในป่าดิบแล้ง (*)
ผศ.ไพรัช สายเชื้อ


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


2519


6) การแพร่กระจายของสัตว์ในดินขนาดเล็ก (*) จิราภรณ์ คชเสนี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2520
7) นิเวศวิทยาของกระแต (*) กำธร ธีระคุปต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2520
8) นิเวศวิทยาของสัตว์น้ำบางชนิด (*) ดร.สุรพล สุดารา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2520
9) การศึกษาอนุกรมวิธานของตัวไร
บางชนิดที่เป็นตัวห้ำ (*)
ดร.เพ็ญศรี ไววนิชกุล (วช.)
จริยา เล็กประยูร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


2521


10) การสำรวจตัวไรในดินที่ถูกเผาหรือ
ถูกแผ้วถาง (*)
ดร.เพ็ญศรี ไววนิชกุล


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


2521


11) การเปรียบเทียบความหลากชนิดของนก
ในป่าธรรมชาติและป่าที่ถูกเปลี่ยนสภาพไป (*)
โอภาส ขอบเขตร์ (วช.)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2521

12) การศึกษาเกี่ยวกับแมงเจาะไม้ (*) พายัพ กำเนิดรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2521
13) นิเวศวิทยาของปลวกในป่าเต็งรัง (*) ดร.ณิศ กีร์ติบุตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2521
14) นิเวศวิทยาของหอยบางชนิด (*) โชคชัย เสนะวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2521-2522
15)การปรับปรุงป่าเสื่อมโทรมด้วยการใช้ประโยชน์ อเนกประสงค์ทางการป่าไม้-โครงการย่อยที่ 2: 
พฤติกรรมการหาละอองเรณูของผึ้งไทยในป่าเต็งรัง
และป่า-ดิบแล้ง
- ณิศ กีร์ติบุตร
- จารึก ศรีพุทธชาต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2523
16) นิเวศวิทยาของกระจงหนู (*) อภิชาต ภัทรธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2521-2524
17) การศึกษาชีววิทยาและการขยายพันธุ์เก้ง โอภาส ขอบเขตร์ (วช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2524
18) การรวบรวมผลงานวิจัยทางด้านสัตว
วิทยาของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (*)
อาณัติ ตะปินตา


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร


2525


19) ชนิด ปริมาณ การกระจาย และความ
สัมพันธ์เรื่องที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมขนาดใหญ่ที่กินพืชเป็นอาหาร
ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (*)
ดร.ชุมพล งามผ่องใส

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2526-2527

20) นกในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (*) ดร.อุทิศ กุฎอินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2526-2527
21) การใช้วิธีนับกองมูลเพื่อประมาณประชากร
กระต่ายป่า (Lepus pegueness Blyth,1855)
 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
สายันต์ นุชอนงค์ (T)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์252822) สถานภาพของสัตว์ผู้ล่าและสัตว์ที่เป็น
เหยื่อในบริเวณป่าเต็งรัง สถานีวิจัยสิ่ง
แวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
สลักจิต ภู่เปี่ยม (T)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์252823) การประเมินประชากรกระต่ายป่าโดยใช้
วิธีนับกองมูล
ดร.ชุมพล งามผ่องใส
วีรยุทธ์ เลาหะจินดา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


2531


24) ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ล่าเหยื่อกับ
สัตว์ที่เป็นเหยื่อในป่าเต็งรัง สถานีวิจัยสิ่ง
แวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
ดร.ชุมพล งามผ่องใส
วีรยุทธ์ เลาหะจินดา


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์253125) ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของนกในบริเวณ
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช- ปราโมทย์ สายวิเชียร (วช.)
- ศิริพร ทองอารีย
- บุญยง กาญจนสาขา
- สีฟ้า ละออง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2531

26) การเปลี่ยนแปลงความหลากพันธุ์ของ
สัตว์ป่าในเขตสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (*)

- ศุภชัย สิทธิเลิศ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.)
2532-253727) การสำรวจพันธุ์เต่าบริเวณพื้นที่ป่าสะแกราช - กำธร ธีรคุปต์ (วช.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538
28) การอนุรักษ์แมลงทับในประเทศไทย
- วาลุลี โรจน์วงศ์
- สมนึก วงศ์ทอง
- เดชา วิวัฒน์วิทยา
- กุศล ตั้งใจพิทักษ์
- สาหัส บุญญาวิวัฒน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์253829) การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพของสัตว์ป่าในสะแกราช


- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.)
254630) ความหลากชนิดของหอยทากและทากในแหล่ง
สงวนชีวมณฑลสะแกราช- ชมพูนุท  จรรยาเพศ
- ปราสาททอง พรหมเกิดดี
- ปิยาณี หนูกาฬ
- ดาราพร รินทะรักษ์
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
กรมวิชาการเกษตร


2549-50