โครงการวิจัยที่ได้ดำเนินการในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช   มาตั้งแต่ ปี   พ.ศ. 2510 (ปีก่อตั้งสถานีฯ สะแกราช) 
ได้มีนักวิจัยทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาใช้พื้นที่สถานีฯ สะแกราช   เพื่อทำการวิจัยแล้วมากกว่า 199 เรื่อง ผลงานวิจัยดังกล่าวได้สร้าง

องค์ความรู้และประโยชน์ในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากมายโดยโครงการวิจัยดังกล่าวได้แบ่งออกเป็นสาขาต่างๆ  ดังต่อไปนี้  


เรื่อง
หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมวิจัย
หน่วยงาน
ปีดำเนินการ (พ.ศ.)
1) การเปรียบเทียบธาตุไนโตรเจนและ
ความหนาแน่นของดินของป่าดิบแล้ง
และป่าเต็งรัง สะแกราช
ดร.สนิท อักษรแก้ว (วช.)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


2514


2) การเจริญเติบโตของพรรณไม้ในป่าเต็งรัง ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ (วช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2515

3) การศึกษาเบื้องต้นทางอนุกรมวิธานของ
พันธุ์ไม้จำพวกเฟิร์นและกลุ่มใกล้เคียง
ในบริเวณป่าสะแกราช

ทวีศักดิ์ บุญเกิด (T)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย25184) กล้วยไม้พื้นเมืองในสถานีสะแกราช (*) ดร.กันยารัตน์ ไชยสุดา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2519

5) การร่วงหล่นและปริมาณธาตุอาหารของ
ซากพืชในป่าเต็งรัง

ศิริวัฒน์ เผ่าวงศา (T)


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


2519


6) การเจริญเติบโตของพรรณไม้ใน
ป่าเต็งรังที่สะแกราช อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา

จักรพันธ์ สกุลมีฤทธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25197) สภาพความชื้นในป่าดิบแล้ง ณ บริเวณ
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

ชลาธร ศรีตุลานนท์


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


2519


8) การวิจัยทางชีววิทยาป่าไม้ (*) ดร.ณิศ กีร์ติบุตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2519-2520
9) อนุกรมวิธานของพันธุ์ไม้พวกเฟิร์น (*) ทวีศักดิ์ บุญเกิด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2519-2520
10) การหมุนเวียนของธาตุอาหารในป่าเต็งรัง (*) ดร.พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2520
11) อิทธิพลของไฟป่าในสังคมพืชป่าเต็งรัง (*) ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2521

12) การศึกษาการเจริญเติบโตของไม้ตะเคียน
ในระยะลูกไม้ ณ ท้องที่ป่าสะแกราช
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา


บุญฤทธิ์ ภูริยากร (วช.)
รศ.ชุบ เข็มนาค
ประมุข ลิขิตธรรมนิตย์
สันต์ เกตุปราณีต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2521
13) แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทำนาย
การเจริญเติบโตของป่าเต็งรัง (*)

ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ (วช.)


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2521


14) การเปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพของ
พืชชั้นล่างในป่าเต็งรัง (*)

ดร.อุทิศ กุฎอินทร์ (วช.)


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


2521


15) การศึกษาการใช้ในแนวต้นไม้
เป็นเครื่องกั้นเสียง (*)

ดร.เพ็ญศรี ไววนิชกุล


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


2521

16) การศึกษาอนุกรมวิธานของเห็ด
ในป่าสะแกราช (*)

มณฑกานต์ วัชราภัย


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


2521

17) สรีวิทยาของการเจริญเติบโตของ
ไม้ยืนต้นบางชนิดในป่าเต็งรัง (*)

ดร.สุวิทย์ แสงทองพราว


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


2521


18) การออกดอกและผลิตเมล็ดของ
พรรณไม้บางชนิดในป่าเต็งรัง (*)

ประเทือง ธรรมนิตยกุล


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


2521


19) ผลผลิตขั้นปฐมภูมิและการเปลี่ยนแปลง
ของอินทรีย์วัตถุในระบบนิเวศน์ของป่า
สะแกราช (*)

ดร.พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2521-252320) ชีพลักษณ์วิทยาของต้นไม้ในป่าดิบแล้ง
และการประยุกต์เพื่อกำหนดเวลาใน
การทำไม้

ประเทือง ธรรมนิตยกุลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์252221) การใช้สาร Dalapon-sodium และ
Glyphosate เพื่อการควบคุมการเจริญ-
เติบโตของหญ้าคาในพื้นที่ปลูกป่า-
ทดแทนสะแกราช

มนัส สุจวิพันธ์ (วช.)
พงค์ศรี ใบอดุลย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2522

22) การเปลี่ยนแปลงของลูกไม้ในป่าดิบแล้ง
ที่ป่าสะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ชุบ เข็มนาค
จิระยุทธ ภาโนชิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


2522


23) การปรับปรุงการเจริญเติบโตของลูกไม้
ต่างๆ ในพื้นที่ปลูกป่าทดแทนบริเวณ
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (*)

มนัส สุจวิพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2522-2525
24) สเตอริโอแกรมของป่าเต็งรังบริเวณ
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (*)

อนันต์ สอนง่าย


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


2522


25) การวิจัยทางชีววิทยาป่าไม้ (*) โอภาส ขอบเขตต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2522-2524

26) ผลผลิตและการหมุนเวียนของธาตุอาหาร
ของป่าเต็งรังในประเทศไทย

ดร.พงศ์ศักดิ์ สหุนาฬุ (วช.)
ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


2523


27)การปรับปรุงป่าเสื่อมโทรมด้วยการใช้ประโยชน์
อเนกประสงค์ทางการป่าไม้:สวนป่าผสมระหว่าง
ไม้ป่ามีค่าทางเศรษฐกิจกับไม้โตเร็ว
พายัพ กำเนิดรัตน์ (วช.)
ดร.ณิศ กีร์ติบุตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2abstract-list-final23


28) ลักษณะทางนิเวศวิทยาบางประการของ
หญ้าเพ็ก

ดร.นิวัติ เรืองพานิช (วช.)


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


2524


29) การศึกษาทางอนุกรมวิธานของ
ไบร์โอไฟต์อันดับจูงเกอร์แมนนิอาเลส
ในบริเวณสะแกราช

เรณู ศรสำราญ (T)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย252530) การเจริญเติบโตของพรรณไม้ในป่าเต็งรัง ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2525

31) การปรับปรุงการเจริญเติบโตของ
ลูกไม้ต่างๆ ในพื้นที่ปลูกป่าทดแทน
ที่บริเวณสะแกราช

มนัส สุจวิพันธ์ (วช.)
พงศ์ศรี ใบอดุลย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2525
32) การสะสมพลังงานและธาตุอาหาร
ของหญ้าเพ็ดในป่าเต็งรัง สถานีวิจัย-
สิ่งแวดล้อมสะแกราช

ดร.นิวัติ เรืองพาณิช (วช.)
สมนึก ผ่องอำไพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2526
33) การเปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพและอัตรา
การผลิตขั้นปฐมภูมิของหญ้าเพ็ดใน
ป่าเต็งรังบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

ชนาธิป กุลดิลก (T)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์252634) การเจริญเติบโตมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน
และผลผลิตไม้ฟื้นของกระถินยักษ์ที่ใช้
ระยะปลูกต่างๆ ที่สะแกราช 
จังหวัดนครราชสีมา

สรายุทธ บุญยะเวชชีวิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2527

35) ความสัมพันธ์ระหว่างดินกับพืช
ป่าเต็งรังสะแกราช (*)

รศ.ชุบ เข็มนาค


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


2530


36) รูปแบบการกระจาย การเกิดช่องว่าง
ระหว่างเรือนยอดและระยะเวลาของ
การผันกลับในป่าดิบแล้งสะแกราช (*)

วรรณพร บุญรักษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2532
37) รูปแบบการกระจายและขบวนการ-
สัมพันธ์ตามธรรมชาติในป่าดิบแล้ง (*)

คนึงกิจ ลิ้มตระกูล


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


2532-2538


38) การศึกษาการออกดอกและลักษณะของ
ดอกพืชในป่าดิบแล้ง บริเวณสถานีวิจัย-
สิ่งแวดล้อมสะแกราช

สมคิด ศิริพัฒนดิลก (วช.)
ประมุข ลิขิตธรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2534
39) การสำรวจพันธุ์ไม้บริเวณพื้นที่สถานี-
วิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (*)

สมนึก ผ่องอำไพ


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


2537


40) รูปแบบการกระจายและขบวนการสืบ-
พันธุ์ตามธรรมชาติในป่าดิบแล้ง (*)คนึงกิจ ลิ้มตระกูล (วช.)
ดวงดาว ไฝแดง
สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน
ทินกร วุฒวิจารณ
 
2538

41) การทดลองระยะปลูกของพันธุ์
ไม้โมกมัน (*)

บุญชุบ บุญทวี


กรมป่าไม้


2539-43


42) การทดลองสายพันธุ์ไม้ตีนเป็ด (*) อภิสิทธิ์ สิมศิริ กรมป่าไม้
2539-43

43)ความหลากหลายทางพันธุ์พืชที่สถานีวิจัย
สิ่งแวดล้อมสะแกราช มิติของพฤกษาเคมี


พรสวรรค์ ดิษยบุตร


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.)
2540
44) ช่วงอายุและคุณลักษณะใบของพรรณ-
ไม้เด่นบางชนิดในป่าเต็งรังสะแกราช

กัญญณัฐ แฉล้ม (T)


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


2540


45) โครงการ Leaf age and characteristic
of leaves (*)

ปรีชา ธรรมานนท์


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


2542


46) โครงการการรุกล้ำของชนิดพันธุ์ไม้ถาวร
เข้าสู่สวนป่าที่สถานีฯ สะแกราช (*)

ดอกรัก มารอด (T)


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


2543


47) โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
ป่าเต็งรัง (*)

ดร.พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ (T)


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


2543


48) การทดลองระยะปลูกและการจัด
พันธุ์ไม้โมกมัน (*)

บุญชุบ บุญทวี


กรมป่าไม้


2543


49) การทดสอบพันธุ์ไม้ตีนเป็ด (*) อภิสิทธิ์ สิมศิริ กรมป่าไม้
2543

50) การศึกษา Leaves Demography ของ
กล้าไม้ที่สำคัญบางชนิดในป่าดิบแล้ง
และป่าเต็งรังสะแกราช (*)

ปรีชา ธรรมานนท์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์254351) การวิจัยพันธุ์ไม้เคียมคะนอง (*) สุขสันต์ สายวา กรมป่าไม้
2543
52) ความผันแปรตามฤดูกาลของกิจกรรมแคมเบียนในกิ่งไม้ประดู่ พะยอมและยางกราด ในป่าเต็งรัง  (English sheet) ชมนาค  อิงคชัยโชติ


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


2527


53) ชีววิทยาการถ่ายละอองเรณูของถั่วแปปช้าง  (English sheet) บุญสนอง  ช่วยแก้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545
54) พลวัตรของกล้าไม้รังในพื้นที่ไฟไหม้และที่ป้องกันไฟ บริเวณป่าเต็งรังสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา  (English sheet) รเทพ  เหมือนพงษ์


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


2546


55) โครงการ Analysis of soil environmental factors in relation to land Management practices rearding soil biotic aspects as the Matrices: an example in Sakaerat, Thailand  (English sheet) Dr.Ryoichi Doi
Asian Institute of Technology2004