---## Gallery รวมภาพที่สะแกราช ##---
ป้ายและอาคารบ้านพัก

 
   สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช สังกัดฝ่ายจัดการสถานี
ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับใบประกาศของ
โครงการ MAB(Programme on Man and the
Biosphere)ของ UNESCO ให้เป็นแหล่งสงวนชีวมณฑล
ซึ่งเป็น 1 ในจำนวนทั้งหมด 440 แห่งทั่วโลก
   สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช มีพื้้นที่ป่าประมาณ 48,800 ไร่ 
ที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางระบบนิเวศ ซึ่งประกอบ
ไปด้วยป่าหลายชนิดด้วยกันเช่น ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าลูก ป่าไผ่ 
ทุ่งหญ้า ทำให้เกิดความหลากหลายทางระบบนิเวศขึ้น


คลิ๊กขยายดูภาพได้

วิหคนานาน่ามอง
  มวลหมู่วิหกนกมากมาย ณ.สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช นับได้ว่า
เป็นแหล่งดูนกอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งได้รับการยอมรับจากนักดูนกต่างๆ ทั้งมืออาชีพ
และมือสมัครเล่น มีนกหลากหลายพันธุ์ น่าแวะเวียนเข้ามาชม  


ลิ๊กขยายดูภาพได้

พืชกินได้
   ในความหลากหลายทางธรรมชาตินั้น มีพืชที่เราสามารถนำมารับประทานได้หลายชนิด
ด้วยกัน บางชนิดเราอาจไม่รู้จัก และไม่รู้ว่าสามารถนำมารับประทานได้ ซึ่งคนในท้องถิ่นรู้จัก
และนำมารับประทานกัน ซึ่งทางสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชกำลังมีการส่งเสริมและทำการ
ขยายพันธุ์


คลิ๊กขยายดภาพได้

พืชสมุนไพร
   พันธุ์พืชจำนวนมากในเขตพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
 เป็นพืชสมุนไพรบางชนิดอาจเป็นที่รู้จัก  พืชแต่ละชนิดก็จะมีสรรพคุณ
ต่างกันไป และมีอีกมากมายหลายชนิดที่ยังไม่รู้จัก ซึ่งยังต้องมีการวิจัยกัน
ต่อไป


คลิ๊กขยายดภาพได้

สัตว์มีพิษ
   สิ่งที่ควรต้องระมัดระวังในการท่องเที่ยวชมและศึกาาระบบนิเวศ
ทางธรรมชาติก็คือสัตว์มีพิษชนิดต่างๆ บางชนิดอาจจะไม่มีอันตราย
มากนัก แต่บางชนิดก็อาจจะทำอันตรายถึงแก่ความตายได้ ดังนั้นก่อน
เข้าป่าชมธรรมชาติจะต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกันและยารักษาเบื้องต้น


คลิ๊กขยายดภาพได้

สัตว์และแมลงสวยงาม
    ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชแห่งนี้ยังมีสัตว์และแมลงต่างๆ 
ที่ท่านอาจยังไม่เคยพบที่ไหนมาก่อน ในธรรมชาติสัตว์ต่างๆ จะต้อง
รู้จักปรับตัวให้เข้าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เพื่อความอยู่รอด
และการดำรงชีวิต


คลิ๊กขยายดภาพได้

เห็ดผู้ย่อยสลาย
   เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นตัวบอกถึงความสมบูรณ์
และความชุ่มชื้นของผืนป่าได้เป็นอย่างดี เป็นทั้งอาหาร
และเป็นทั้งผู้ย่อยสลายในธรรมชาติ


คลิ๊กขยายดภาพได้

สำหรับที่พัก ห้องพักรับรองทางสถานีฯได้จัดเตรียมไว้พร้อมสำหรับทุกท่าน
และทุกคณะที่ได้แวะมาใช้สถานที่ของเรา


คลิ๊กขยายดภาพได้


คลิ๊กขยายดภาพได้

 

 

 

 

 

พนาน่าชม
   
 

 

 

 

 

 


คลิ๊กขยายดภาพได้

 

 

 

 

ห้องพักรับรอง

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องนิทรรศการ/ห้องอาหาร/ห้องสมุด


คลิ๊กขยายดภาพได้

 

 เรายังมีห้องเพื่อให้ท่านได้ใช้เราหาความรู้ต่างๆเีกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และธรรมชาติ รวมทั้งห้องอาหารที่สะอาดและสะดวกสบาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ห้องน้ำสะอาดๆ มีไว้รองรับผู้ที่มาใช้สถานที่ของสถานี
ของเราอย่างเพียงพอ

 

 

 

 

 

ห้องน้ำ