พืชกินได้ในป่าสะแกราช
     
    การศึกษาพืชกินได้  และการเพิ่มปริมาณพืชกินได้ในป่าสะแกราชเป็นการศึกษาที่มีอยู่
ในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช   อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทำการ
วางแปลงศึกษา  เก็บข้อมูลในพื้นที่ป่าธรรมชาติ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และบริเวณรอยต่อ
ระหว่างทั้งสองป่า  จากการวางแปลงเก็บตัวอย่าง ทำให้ทราบชนิดของพืชกินได้ มากกว่า 170 ชนิด ชุมชนนิยมนำมารับประทานเป็นผัก ผลไม้ เคี้ยวมันและเป็นเครื่องเทศ ทำให้ได้พืชที่มีศักยภาพในเชิงการค้ามากถึง 10 ชนิด ได้แก่ กระบก มะกอกป่า มะกอกเกลื้อน มะขามป้อม ลูกดิ่ง ชะมวง เพกา ผักสาบ ผักเสม็ดและผักงูเห่า ทำให้ทราบถึง แหล่งพืชต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ ที่เข้าสำรวจ เก็บข้อมูลและคัดเลือกแม่พันธุ์
จากป่าและเก็บเมล็ดพันธุ์มาทดลองเพาะขยายพันธุ์ตามดูกาล เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต และทดลองปลูกในพื้นที่สถานีฯ เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณพืชอาหารเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้น และยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญยิ่งของสัตว์ป่านานาชนิด

พืชกินได้ในป่าสะแกราช

หน้าปก
คำนำ
บทนำ


กระเจียวขาว
กระเจียวบัว
กระชาย
กระโดน
กระถินพิมาน
กระทงลาย
กระท้อน
กระทือ
กระบก
กระสัง
กรุงเขมา
กล้วยเต่า
กล้วยป่า
กล้วยอีเห็น
กลอย
ก่อนก
กะเจียน
กะทกรก
กัดลิ้น
กาน้ำ
กาสามปีก 2
กาสามปีก
กำจัดต้น
กำแพงเจ็ดชั้น
กุ๊ก
กุ่มน้ำ
กุ่มบก
แกลบหนู
ไกรทอง


ขจร
ขมิ้นต้น
ข่อย
ขางครั่ง
ข้าวตาก
ขิงป่า
ขี้กาลาย
ขี้อ้าย
เขลง
เขือง


ค้อนหมาขาว
คอแลน
ค้างคาว
คุย
เครืองูเห่า
แคหัวหมู
แคหางค่าง


งิ้ว
งิ้วป่า


จิกนา
แจง


ชมพู่น้ำ
ชะมวง
ชิงชี่


ซำซาเตี้ย


แดง


ตดหมูตดหมา
ตะโกนา
ตะโกพนม
ตะโกสวน
ตะขบป่า
ตะคร้อ
ตากวาง
ตานเสี้ยน
ตานหม่อน
ตำลึงตัวผู้
ติ้วเกลี้ยง
ติ้วขน
ติ้วขาว
เต่าร้าง


ถ่อน
ถอบแถบเครือ
เถาคันแดง
เถาประสงค์
เถายั้งดง
เถาย่านาง
เถาวัลย์เปรียง
เถาวัลย์ยั้ง


ทองหลางป่า
เท้ายายม่อม


ธนนไชย


นมควาย
นมน้อย
นมแมวป่า
นมสวรรค์
น้ำใจใคร่บอน
บัวบก
บุกเขา
บุกคางคก


ปอแก่นเทา
ปีป
ปุ่มเป้ง
เปราะป่า


ผักคราด
ผักชีล้อม
ผักสาบ
ผักหนาม
ผักหวานบ้าน
ผักหวานบ้าน 1

ผักหวานป่า
ผักเอื้อง
ไผ่ไร่


พฤกษ์
พลองกินลูก
พลับพลา
พะยอม
เพกา


ฟักข้าว


มะกล่ำต้น
มะกอก
มะกอกเกลื้อน
มะกาเครือ
มะเกลือ
มะขามป้อม
มะค่าแต้
มะค่าโมง
มะดูก
มะเดื่อปล้อง
มะเดื่ออุทุมพร
มะพอก
มะไฟ
มะม่วงป่า
มะม่วงหัวแมงวัน
มะระขี้นก
มะหวด
มันเทียน
เม่าไข่ปลา
เม่าสร้อย
โมกเครือ
โมกมัน


ยอป่า
ยางกราด


เร่ว


ลาน
ลำไยป่า
ลิ้นกวาง
ลูกคล้าย
ลูกดิ่ง
เล็บเหยี่ยว
เลี่ยน
เลียบ


สกุณี
ส้มกบ
ส้มกุ้ง
ส้มขี้มอด
ส้มป่อย
ส้มลม
ส้มสันดาน
สมอไทย
สมอภิเพก
สลอดน้ำ
ส่องฟ้า
สองสลึง
สะเดา
สันตะวา
ส้านใบเล็ก
สามสิบ
สารภีดอกใหญ่
เสม็ดชุน
เสี้ยวใหญ่
แสมสาร


หญ้ายายเภา
หนามพรม
หมักหม้อ
หลาว
หว้า
หวายขม
หวายเขียว
หางปลาช่อน
หาด
เหมือดจี้


อะราง
อาวแดง

เอื้องหมายนา

ดัชนีชื่อวิทยาศาสตร์และชื่อไทย พืชกินได้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีในประเทศไทย
บรรณานุกรม
บัญชีรายชื่อ