ลำดับ

 

ชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

 

Family / Thai name

ชื่อวงศ์ / ชื่อไทย

Genus species

สกุล-ชนิด

Common name

ชื่อสามัญ

วงศ์ ERINACEIDAE

1

หนูผีหางหมู

Hylomys suillus

Lesser Gymnure, Pig-Tailed Shrew

วงศ์ CROCIDURIDAE

2

หนูผีจิ๋ว

Suncus etruscus

 Dwarf Shrew

วงศ์ TUPAIIDAE

3

กระแตธรรมดา

Tupaia glis

Common Treeshrew

ORDER CHIROPTERA : BATS

วงศ์ PTEROPODIDAE

4

ค้างคาวขอบหูขาวเล็ก

Cynopterus brachyotis

Lesser Short-nosed Fruit Bat

5

ค้างคาวขอบหูขาวกลาง

Cynopterus sphinx

Greater Short-nosed Fruit Bat

6

ค้างคาวขอบหูขาวใหญ่

Cynopterus horsfieldi

Peg - Toothed Short-nosed fruit Bat

7

ค้างคาวขอบหูดำภาคใต้

Megaerops ecaudatus

Tailless fruit Bat

8

ค้างคาวขอบหูดำภาคเหนือ

Megaerops niphanae

Tailless fruit Bat

9

ค้างคาวบัวฟันรี

Rousettus leschenaulti

Leschenault's Rousette

10

ค้างคาวหน้ายาวใหญ่

Macroglossus sobrinus

Greater Long-tongued Fruit Bat

11

ค้างคาวเล็บกุด

Eonycteris spelaea

Cave Nectar Bat

วงศ์ EMBALLONURIDAE

12

ค้างคาวปีกถุงปลอม

Taphozous saccolaimus

Blyth's Tomb Bat

วงศ์ MEGADERMATIDAE

13

ค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก

Megaderma spasma

Lesser False vampires Bat

วงศ์ RHINOLOPHIDAE

14

ค้างคาวมงกุฎมลายู

Rhinolophus malayanus

North Malayan Horseshoe Bat

15

ค้างคาวมงกุฎจมูกแหลมเหนือ

Rhinolophus lepidus

Blyth's Horseshoe Bat

16

ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นใหญ่

Rhinolophus acuminatus

Dobson's Horseshoe Bat

17

ค้างคาวมงกุฎเล็ก

Rhinolophus pusillus

Least Horseshoe Bat

18

ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวเล็ก

Rhinolophus pearsoni

Pearson's Horseshoe Bat

19

ค้างคาวมงกุฎปลอมเล็ก

Rhinolophus coelophyllus

Peter's Horseshoe Bat

20

ค้างคาวมงกุฎเทาแดง Rhinolophus affinis

Intermediate Horseshoe Bat

21

ค้างคาวมงกุฎใหญ่

Rhinolophus luctus

Great Eastern Horseshoe Bat

วงศ์ HIPPOSIDERIDAE

22

ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กสองสี

Hipposideros pomona

Roundleaf Bat

23
ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ Hipposideros larvatus

Intermediate Roundleaf Bat

24

ค้างคาวหน้ายักษ์หมอนโค้ง

Hipposideros diadema

Large Malay Roundleaf Bat

วงศ์ VESPERTILIONIDAE

25

ค้างคาวลูกหนูบ้าน

Pipistrellus javanicus

Javan Pipistrelle

26

ค้างคาวลูกหนูจิ๋วหลังเทา

Pipistrellus mimus

Pygmy Pipistrelle

27
ค้างคาวหูหนูตีนโตใหญ่ Myotis hasseltii

Large-footed Bat

28
ค้างคาวจมูกหลอดหูสั้น Murina cyclotis

Tube-nosed Bat

29

ค้างคาวเพดานเล็ก

Scotophilus kuhlii

Lesser Yellow Bat

วงศ์ LORISIDAE

30

ลิงลม

Nycticebus coucang

Common Slow Loris

วงศ์ CERCOPITHECIDAE

31

ลิงกัง

Macaca nemestrina

Pig-tailed Macaque

วงศ์ HYLOBATIDAE

32

ชะนีธรรมดา

Hylobates lar

White - handed Gibbon

วงศ์ MANIDAE

33

ลิ่นธรรมดา

Manis javanica

Malayan Pangolin, Sunda Pangolin

วงศ์ LEPORIDAE

34

กระต่ายป่า

Lepus peguensis

Siamese Hare

วงศ์ SCIURIDAE

35

พญากระรอกดำ

Ratufa bicolor

Black Giant squirrel

36

กระรอกหลากสี

Callosciurus finlaysoni

Variable Squirrel

37

กระรอกปลายหางดำ

Callosciurus caniceps

Gray - Bellied Squirrel

38

กระจ้อน

Menetes berdmorei

Indochinese Ground Squirrel

39

กระเล็นขนปลายหูสั้น

Tamiops macclellandi

Burmese Striped Tree Squirrel

40

กระรอกบินเท้าขน

Belomys pearsoni

Hairy - Footed Flying Squirrel

วงศ์ PTEROMYIDAE
41
กระรอกบินแก้มสีแดง Hylopetes spadiceus

Red-cheeked Flying Squirrel

42

กระรอกบินเล็กแก้มขาว

Hylopetes phayrei

Phayre's flying squirrel

43
กระรอกบินจิ๋วท้องขาว Petinomys setosus

White-bellied Flying Squirrel

วงศ์ RHIZOMYIDAE

44

อ้นเล็ก

Cannomys badius

Bay Bamboo Rat

วงศ์ MURIDAE

45

หนูหริ่งนาหางสั้น

Mus cervicolor

Fawn - Colored Mouse

46

หนูฟานเหลือง

Maxomys surifer

Yellow Rajah Rat

47

หนูฟันขาวเล็ก

Berylmys berdmorei

Lesser White - Toothed Rat

48

หนูขนเสี้ยนดอย

Rattus bukit

Chestnut Rat

49

หนูท้องขาวหางยาว

Rattus sikkimensis

Sladen's Rat

50

หนูจี๊ด

Rattus exulans

Polynesian Rat

51

หนูท้องขาว

Rattus rattus

Roof Rat

52

หนูหวาย

Leopoldamys sabanus

Noisy Rat

53
หนูพุกเล็ก Bandicota savilei

Lesser Bandicoot

วงศ์ HYSTRICIDAE

54

เม่นใหญ่แผงคอยาว

Hystrix brachyura

Malayan Porcupine

55

เม่นหางพวง

Atherurus macrourus

Bush-tailed Porcupine

วงศ์ CANIDAE

56
หมาใน Cuon alpinus

Asian Wild Dog

57

หมาจิ้งจอก

Canis aureus

Asiatic Jackal

วงศ์ URSIDAE

58

หมีควาย

Ursus thibetanus

Asiatic Black Bear

59

หมีหมา, หมีคน

Ursus malayanus

Malayan Sun Bear

วงศ์ MUSTELIDAE

60

เพียงพอนเหลือง

Mustela sibirica

Siberian Weasel

61

หมูหริ่ง

Arctonyx collaris

Hog Badger

62
หมาไม้ Martes flavigula

Yellow-throated Marten

63

หมาหริ่ง

Melogale personata

Burmese Ferret-Badger

วงศ์ VIVERRIDAE

64
หมีขอ Arctictis binturong

Binturong

65
ชะมดแผงหางปล้อง Viverra zibetha

Large Indain Civet

66

ชะมดเช็ด

Viverricula indica

Small Indain Civet

67

อีเห็นธรรมดา

Paradoxurus hermaphroditus

Common Palm Civet

68

อีเห็นหน้าขาว

Paguma larvata

Masked Palm Civet

69
อีเห็นข้างลาย Paradoxurus hermaphroditus
Common Palm Civet, Spotted Palm Civet

วงศ์ HERPESTIDAE

70

พังพอนธรรมดา

Herpestes javanicus

Javan Mongoose

วงศ์ FELIDAE

71

แมวดาว

Prionailurus bengalensis

Leopard Cat

72

แมวป่า

Felis chaus

Jungle Cat

73

เสือโคร่ง

Panthera tigris

Tiger

วงศ์ SUIDAE

74

หมูป่า

Sus scrofa

Common Wild Pig

วงศ์ TRAGULIDAE

75

กระจงเล็ก

Tragulus javanicus

Lesser Mouse Deer

วงศ์ CERVIDAE

76

เก้ง

Muntiacus muntjak

Common Muntjac, 

Common Barking Deer

77

กวางป่า

Cervus unicolor

Sambar Deer

วงศ์ BOVIDAE

78

กระทิง

Bos gaurus

Gaur

79
วัวแดง Bos javanicus

Banteng

80

เลียงผา

Naemorhedus sumatraensis

Common Serow