แมลงในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
ภาพและเรื่อง: Dr.Tomohide Yasunaga

No.
ลำดับ

Family / Thai name

ชื่อวงศ์ / ชื่อไทย

Genus species

สกุล-ชนิด

Common name

ชื่อสามัญ

1
Fulvius sp.
2
Abuyogocoris sp.  
3
Auricillocoris sp.  
4
Cleotomiroides sp.  
5
Wygomiris or Cleotomiris sp.  
6
Philini sp.  
7
Acrorrhinium sp.  
8
Eccritotarsini sp.  
9
Aretas sp. (Pseudoloxps sp.)  
10
Campylomma sp. 1  
11
Campylomma sp. 2  
12
Cleotomiris sp.  
13
Coridromius testaceous  
14
Coridromius chinensis  
15
Ernestinus sp.  
16
Felisacus sp.  
17
Hallodapus albofasciatus  
18
Halticus insularis  
19
Ernestinus sp.1  
20
Malacocorisella sp.  
21
Orthotylus sp.  
22
Pilophorus sp.1  
23
Pilophorus (Biliranoides) culion  
24
Pilophorus(Bilirania) maculata  
25
Pilophorus sp.2  
26
Pilophorus sp.3  
27
Pilophorus sp.4  
28
Psallops sp.  
29
Aretas sp.
30
Sejanus ecnomioides   
31
Termatophylum sp.  
32
Zanchius ryukyuensis   
33
Zanchius sp.