D : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพพืช
(Biodiversity of Plants Database)

31. เฟิร์นและพืชอิงอาศัย(Ferns and Epiphytes)
32. พันธุ์ไม้ (Flora)
33. พืชกินได้ (Edible plants)
34. ไม้เลื้อย (Woody Climbers)
 
 
 
 
 
 
 
 

G : ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

59. กำหนดการกิจกรรมค่ายวิทย์ ฯ สำหรับ 1 วัน (ไป-กลับ)
60. กำหนดการกิจกรรมค่ายวิทย์ ฯ สำหรับ 2 วัน 1 คืน
61. กำหนดการกิจกรรมค่ายวิทย์ ฯ สำหรับ 3 วัน 2 คืน
62. คู่มือค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ทุกระดับชั้น (1 วัน ไป-กลับ)
63. คู่มือค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษา (2 วัน 1 คืน)
64. คู่มือค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษา (3 วัน 2 คืน)
65. คู่มือค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (2 วัน 1 คืน)
66. คู่มือค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (3 วัน 2 คืน)
67. คู่มือค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (2 วัน 1 คืน)
68. คู่มือค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (3 วัน 2 คืน)
69. รายชื่อโรงเรียนที่มาเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**สิ่งที่ต้องเตรียมมา ((เฉพาะค่ายวิทยาศาสตร์ฯ)
 1. ใบงาน(คู่มือค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนฯ)
 2. ใบเกียรติบัตร(ถ้ามี)