วว. จับมือบริษัทเอเนอร์จิสฯ สำรวจพื้นที่ทางทะเล มุ่งผลิตพลังงานทางเลือกจากคลื่นทะเล

วันนี้ (22 พ.ย. 2566 ณ วว. เทคโนธานี  คลองห้า) ดร.ประทีป  วงศ์บันฑิต  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้แทน วว. ลงนามความร่วมมือ “โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำรวจข้อมูลพื้นที่ทางทะเลเพื่อการผลิตพลังงานทางเลือก” กับ นางสาวชลลดา  รัตนวงศา   กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเนอร์จิส 42 จำกัด  โดยมี นายถาวร  เสนเนียม  ประธานที่ปรึกษา บริษัท เอเนอร์จิส 42 จำกัด และ ดร.สุวิทย์  อัจริยะเมต ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ วว. เป็นสักขีพยาน โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 2 ปี

มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการดำเนินงานการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่การยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการตอบโจทย์ที่ท้าทายด้านพลังงาน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความสามารถตลาดจนความชำนาญให้แก่บุคลากร ตามนโยบายและทิศทางในการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวังการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย วทน. พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่เศรษฐกิจและสังคมไทย โอกาสนี้ผู้บริหารและบุคลากรทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีด้วย

รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. กล่าวว่า  เป้าหมายในการดำเนินงานที่สำคัญของ วว. คือ การนำ วทน. ไปใช้ในการสนับสนุน ส่งเสริม โดยบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์ วทน. อย่างเป็นระบบ ในการแก้ไขปัญหาของภาคอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือกับ บริษัท เอเนอร์จิส 42 จำกัด ในครั้งนี้ วว. จะดำเนินงานผ่านหน่วยงานในสังกัด คือ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ และศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการผสานความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน  จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการผลิตพลังงานทางเลือก อีกทั้งยังจะส่งผลดีต่อการนำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าไปส่งเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้เข้มแข็งและขยายความร่วมมือในสาขาอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

นางสาวชลลดา  รัตนวงศา   กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเนอร์จิส 42 จำกัด  กล่าวว่า  บริษัท เอเนอร์จิสฯ ประกอบธุรกิจในด้านการพัฒนาพลังงานทางเลือก เครื่องจักรกล ยานยนต์พิเศษเฉพาะ โดยฝีมือของบุคลากรที่เป็นทีมงานคนไทย เพื่อช่วยยกระดับ พัฒนา คุ้มครอง ปกป้องชีวิตและอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการสร้างเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อสุขภาพ สามารถทำให้เกิดพลังงานใหม่ที่นำมาใช้ทดแทนพลังงานฟอสซิลได้  เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยดึงศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งทรัพยากรที่ในปัจจุบันยังไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยพลังงานจากพืชเป็นเป้าหมายแรกในการดำเนินการ ด้วยเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่มีภูมิศาสตร์เป็นเกาะ ซึ่งในปัจจุบันยังประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าในหลายๆพื้นที่ แม้กระทั่งในประเทศไทยยังมีเกาะย่อยในหลายพื้นที่ที่ปัจจุบันไฟฟ้ายังไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยใน 150 เกาะของประเทศไทย มีเพียงจำนวน 1 ใน 3 เท่านั้นที่มีไฟฟ้าจากแผ่นดินใหญ่เข้าถึง เป็นกลุ่มคนที่ขาดทางเลือก ขาดโอกาสในการเข้าถึงพลังงานสะอาดมากที่สุด จึงเป็นกลุ่มที่บริษัทฯ ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินโครงการร่วมกับ วว. ต่อไป ภายใต้เป้าหมาย “เป็นพลังงานทางเลือก เพื่อชีวิตทางเลือก”

นายถาวร  เสนเนียม  ประธานที่ปรึกษา บริษัท เอเนอร์จิส 42 จำกัด  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ท้าทาย ที่เราจะต้องเป็นหุ้นส่วนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพราะหลังจากที่ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย มนุษย์ได้พบเจอภัยธรรมชาติมากมายที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น  ส่วนหนึ่งของภัยพิบัตินั้นเกิดจากการใช้ทรัพยากรและพลังงาน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาแหล่งพลังงานแห่งใหม่ นั่นคือ พลังงานสะอาด เพื่อใช้ทดแทนพลังงานฟอสซิล โดยพลังงานสะอาดเป็นพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นความร่วมมือกับ วว. ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิล และไปใช้พลังงานทางเลือกอื่น คือ พลังงานสะอาด ที่เป็นพลังงานจากคลื่นทะเล โดยความสำเร็จที่จะเกิดในอนาคตอันใกล้จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน

……………………………………………………….

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️โทร. 0 2577 9360

📧E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506