วว. จัดสัมมนาพัฒนาส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้า “TISTR  Driving   your  Infinite  Success  : ร่วมก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน”

              วันนี้  ( 26 กันยายน 2566)  ณ  โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ)  ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาลูกค้ากลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. ประจำปี 2566  หัวข้อเรื่อง “TISTR  Driving  your  Infinite Success  :  ร่วมก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน”  ในโครงการ “การพัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้า”  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมบรรยายถ่ายทอดความรู้  ดังนี้ 

นายวิวัฒน์  โฆษิตสกุล  ที่ปรึกษาด้านคาร์บอน มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี พลัส จำกัด เรื่อง “ดูแลสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน…เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน”

 นางสาวนิธิวดี  สมบูรณ์  ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ  SMEs  และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (สสว.)  เรื่อง “การสนับสนุนผู้ประกอบการยกระดับมาตรฐานสินค้า”  

ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล  ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  เรื่อง  “การสนับสนุนผู้ประกอบการพัฒนานวัตกรรม” 

โอกาสนี้ ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์   รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม  กล่าวรายงานการจัดสัมมนาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อร่วมก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป  โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมการสัมมนาอย่างคับคั่ง  ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 ณ  โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

 ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว.  กล่าวว่า  ในรอบปีที่ผ่านมา นับเป็นการดำเนินงานที่มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง วว. ได้มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรม SMEs และ Start up ให้สามารถแข่งขันได้ภายหลังวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ภายใต้ BCG Economy Model ซึ่งเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่ง BCG Economy Model สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการใช้เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) นำความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดฐานความเข้มแข็งเดิม ด้านชีวภาพและการเกษตร และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ลดปริมาณของเสียให้น้อยลงหรือเท่ากับศูนย์ ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน โดยใช้ วทน. เป็นกลไกในการขับเคลื่อน

 “…การสัมมนาในวันนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการดำเนินงาน ในการนำ วทน. ไปสนับสนุนการดำเนินงานแบบ Total Solutions การเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม  SMEs และ Start-up  โดย วว. ได้ขยายขอบข่ายการให้บริการด้านวิเคราะห์ ทดสอบ/สอบเทียบหลายรายการ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม New S-Curve ของรัฐบาล เพื่อให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนการทดสอบและสร้างผลิตภัณฑ์ในประเทศให้ได้รับความเชื่อถือมากยิ่งขึ้น การปรับเปลี่ยนธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ วว. ได้รับรางวัลดีเด่นหลายๆ ด้าน ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองถึงผลงานในเชิงคุณภาพ จากความมุ่งมั่นและความตั้งใจดังกล่าว ส่งผลให้การขับเคลื่อนงานบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการ Start up และ SMEs ที่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มูลค่าสูงผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล ลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการและส่งผลลัพธ์ต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่สมดุลกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม…” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

…………………………………………..

📍นำเสนอข่าวโดย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️โทร. 0 2577 9360

📧E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506