วว. จับมือ อบจ.กาญจนบุรี นำ วทน. บริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน

ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  นายสุรพงษ์   ปิยะโชติ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการนำผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นด้านสถานที่ในการผลิตการแปรรูปให้ได้มาตรฐาน สามารถสร้างแบรนด์สินค้า สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและของเหลือทิ้งภาคการเกษตร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีระยะเวลาบูรณาการดำเนินงาน  3  ปี  โอกาสนี้  นายสมพร  มั่งมี กรรมการบริหาร วว.  ดร.อาภากร  สุปัญญา  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว. นายพิสิษฐ์  กาญจนภิญพงศ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  พร้อมผู้บริหารและบุคลากรทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติ  ในวันที่  25 มีนาคม  2565 ณ ห้องประชุมนพรัตน์ 2 อบจ.กาญจนบุรี

          ผู้ว่าการ วว.  กล่าวว่า  ความร่วมมือระหว่าง  วว. และ อบจ.กาญจนบุรี  มุ่งยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับสินค้าภาคการเกษตร การบริหารจัดการระบบการผลิตที่ยั่งยืน รวมไปถึงการช่วยยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน องค์กรเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ทั้งนี้ วว. มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ  ทั้งในด้านเทคโนโลยีก่อนการเก็บเกี่ยว ได้แก่ การคัดเลือกสายพันธุ์พืช การปลูก  การวิเคราะห์ทดสอบดิน เทคโนโลยีปุ๋ย เทคโนโลยีเกษตรปลอดภัย   ตลอดจนเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่เพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร ตลอดจนเทคโนโลยีอื่นๆ ที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ วว. ยังมีความพร้อมของห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน การวิเคราะห์ทดสอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการไปจนถึงระดับโรงงานนำทาง ผ่านการดำเนินงานและถ่ายทอดความรู้จากนักวิจัยและบุคลากรของ วว. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ ความสามารถ และความมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่มีไปผลักดันให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม

“…วว. ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานราก และผลักดันการทำงานเชิงบูรณาการด้วยกลไกจตุภาคี (Quadruple helix) ระหว่างหน่วยงานวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน โดยมุ่งเน้นการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าไปช่วยแก้ปัญหาด้านการเกษตร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกร เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ในชุมชน และแก้ปัญหาผลผลิตทางด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน…” ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  กล่าว

นายสุรพงษ์   ปิยะโชติ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  กล่าวว่า  อบจ.กาญจนบุรี มุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพที่มั่นคงให้พี่น้องประชาชน  สร้างอาชีพใหม่  เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร การพัฒนาสินค้าเกษตรล่วงหน้า รวมทั้งยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี  ทำให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้ความร่วมมือกับ วว. ในครั้งนี้ อบจ.กาญจนบุรี พร้อมให้ความร่วมมือในการกำหนดนโยบายและแนวทางสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  เพื่อนำมาซึ่งการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคำแนะนำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก  วว.   ติดต่อได้ที่  โทร.  0 2577  9000  โทรสาร  0 2577   9009  E-mail : tistr@tistr.or.th  Line@TISTR IG : tistr_ig