วว. / สสว. ประชุมหารือแนวทางสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการค้ากับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ จีน

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  ดร.จิตรา  ชัยวิมล  รองผู้ว่าการบริหาร  วว.  พร้อมด้วยคณะผู้แทน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (สสว.) นำโดย  รศ.ดร.วีระพงศ์  มาลัย  ผู้อำนวยการ  สสว. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการค้ากับผู้ประกอบการและนักธุรกิจจีน

นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมภารกิจของบริษัท China Resources (Holdings) Co, Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจในการจัดหาสินค้านำเข้าและสินค้าส่งออก โดยเฉพาะสินค้าเพื่อการอุปโภค อาหาร เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอางที่มีคุณภาพสูง ระหว่างประเทศจีน ฮ่องกง และนานาประเทศ  โอกาสนี้ ผู้ว่าการ  วว. ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม (วทน.) เข้าไปช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์และคุณภาพมาตรฐานสินค้าจากผู้ประกอบการไทย ให้มีศักยภาพในการส่งออกสินค้าที่มีคุณภาพไปสู่ตลาดจีน  ในวันที่  9  มิถุนายน  2566  ณ  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

……………………………………………

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360

 E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@tistr 

IG : tistr_ig  

 YouTube / TIKTOK : @tistr2506