วว. รับมอบใบรับรองระบบงาน หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวทางชีวภาพ มาตรฐาน ISO 17088 : 2012 แห่งแรกแห่งเดียวของไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย สำนักรับรองระบบคุณภาพ  (สรร.) รับมอบใบรับรองระบบงาน มอก.17065 : 2556 (ISO/IEC 17065 : 2012)  การตรวจสอบและรับรอง-ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการบริการ : หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวทางชีวภาพ (Compostable Plastics) มาตรฐาน ISO 17088 : 2012  แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุน ยกระดับผู้ประกอบการของไทยให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  วว.  กล่าวว่า วว. โดย สำนักรับรองระบบคุณภาพ ในฐานะหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการบริการ  ดำเนินการให้บริการตรวจประเมินและรับรองพลาสติกสลายตัวทางชีวภาพ มาตรฐาน ISO 17088 : 2012  แก่ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงาน มีระบบบริหารจัดการกระบวนการผลิตที่สอดคล้องตามมาตรฐานกำหนด รวมถึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวทางชีวภาพว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจากสำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. นั้น  มีมาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  นับเป็นการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวทางชีวภาพที่ผลิตภายในประเทศ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอีกด้วย

ในโอกาสเดียวกันนี้ วว. ได้มอบใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวทางชีวภาพ มาตรฐาน  ISO 17088 : 2012  ให้กับ บริษัท แวนด้าแพค จำกัด  ที่ขอบริการตรวจรับรอง จากสำนักรับรองระบบคุณภาพ วว.  ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ ถ้วยน้ำดื่ม ฝาโดม และฝายกดื่ม ซึ่งผ่านกระบวนการตรวจประเมินและให้การรับรองตามระบบคุณภาพหน่วยรับรองระบบงานเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นผลสำเร็จที่ทำให้กระบวนการสอบกลับ (Traceability) ด้านการรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการและบริการ ได้อย่างครบวงจร  ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ได้การรับรองจากสำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. จะได้รับการยอมรับว่า ผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวทางชีวภาพที่ผลิตนั้น มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างแท้จริง

ผู้ว่าการ วว. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการให้บริการดังกล่าวแล้ว  สรร.วว. ยังให้บริการตรวจประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ (Product Certification) ได้แก่ มาตรฐานเกษตร GAP  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ระบบขนส่งทางราง  และมาตรฐานท่องเที่ยวไทย   ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจใช้บริการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองตรวจประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์  สรร.วว.  โทร.  02 577 9373  หรือ  061 415 0480    E-mail : thanakorn_s@tistr.or.th

นายบรรจง   สุกรีฑา  เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวว่า  สมอ. มุ่งมั่นดำเนินงานเคียงคู่เศรษฐกิจไทย ใส่ใจผู้บริโภค  (Better lives, Better economy) โดยเป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล  ดำเนินงานด้านการมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและประเทศชาติโดยรวม  มีวัตถุประสงค์ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค รักษาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ  พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก  สร้างความเป็นธรรมในการซื้อขาย ขจัดปัญหาและอุปสรรคทางการค้าที่เกิดจากมาตรการด้านมาตรฐาน   โดยมีภารกิจส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  กำหนดมาตรฐานที่ตรงความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางสากล และสร้างความเชื่อมั่นในการตรวจสอบรับรอง และกำกับดูแลผลิตภัณฑ์และบริการ   จากการที่ วว. ได้รับมอบใบรับรองระบบงาน มอก.17065 : 2556 (ISO/IEC 17065 : 2012)  ซึ่งเป็นหน่วยรับรองพลาสติกสลายตัวทางชีวภาพแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยนั้น วว. จะเป็นพันธมิตรเครือข่ายของ สมอ. ในการร่วมขับเคลื่อนด้านมาตรฐานของประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

 “…ขอแสดงความยินดีกับ วว. ที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ฯ  ทั้ง สมอ.  และ วว. ได้ร่วมกันพัฒนาในด้านการรับรองที่สอดคล้องกับหลักสากล โดย วว. เป็นหน่วยงานเครือข่ายที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ สมอ. มีการกระจายภารกิจในลักษณะการเชื่อมโยงมาตรฐาน  มีการบูรณาการความร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงาน ยินดียิ่งที่ได้ร่วมงานกับ วว. อันจะทำให้ผลผลิตที่ผู้ประกอบการได้รับจะมีมากขึ้นไปด้วย  วว. เป็นรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินงานด้านการรับรองมายาวนาน  แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพขององค์กร  เชื่อมั่นว่าการที่ วว. ได้รับมอบใบรับรองระบบงานจาก สมอ. ในครั้งนี้ จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  และขอร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัทแวนด้าแพค ที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จาก วว. ด้วย ซึ่งไม่ต้องไปรับรองจากต่างประเทศ   อันเป็นผลจากการที่ สมอ. มีความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายดังเช่น วว.  ทำให้สามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศเป็นรูปธรรม…” เลขาธิการ สมอ. กล่าว

นายบัณฑิต  เฉลิมสุขศรี  ผู้จัดการระบบคุณภาพ บริษัทแวนด้า แพค จำกัด  กล่าวว่า  วว. ให้คำปรึกษากับบริษัทฯ มาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่ง ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวทางชีวภาพ มาตรฐาน  ISO 17088 : 2012  ตามมาตรฐานของ สมอ. ทั้งนี้ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการด้าน การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูป  ให้ความสำคัญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ วิเคราะห์และจัดการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานการบริโภคทรัพยากรที่มีคุณค่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ ที่มุ่งไปสู่สังคมเครดิตคาร์บอนต่ำ 

 

นำเสนอข่าวโดย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360

E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@TISTR 

IG : tistr_ig