วว. ส่งมอบสารปรับปรุงบำรุงดินจากผักตบชวา เพื่อนำไปใช้ในภารกิจศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

ดร.จิตรา   ชัยวิมล    รองผู้ว่าการบริหาร  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  พร้อมด้วย  ดร.รจนา  ตั้งกุลบริบูรณ์  ผู้อำนวยการ  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.)  วว.  ส่งมอบสารปรับปรุงบำรุงดินจากผักตบชวา  จำนวน  1,500  กิโลกรัม  ให้แก่  พลตรีกัลย์สวรรค์   จันทรเสน  มหาดเล็กประจำพระองค์  บก.ฝ/ทปท.   เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภารกิจศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานต่อไป  ในวันที่ 3  ตุลาคม  2565  ณ  ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน  เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ วว. ประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาสารปรับปรุงบำรุงดินจากผักตบชวา ด้วยกรรมวิธีหมักในระบบปิดแบบเร่งการย่อยสลาย  มีประสิทธิภาพในการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารพืชให้มากขึ้น  ทำให้ดินอุ้มน้ำและระบายอากาศได้ดีขึ้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการไถคลุกลงดิน หรือผสมดินเพื่อรองกันหลุมก่อนการปลูกพืช

 โดยการผลิตสารปรับปรุงบำรุงดินจากผักตบชวาที่ได้ทำการส่งมอบในครั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนด้านกำลังพลทหารจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาคที่ 2  โดยมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16  กันยายน  2565  ถึงวันที่ 15  ตุลาคม  2565  ปัจจุบันสามารถผลิตและนำไปใช้ในกิจการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน แล้ว  

***************************************************************************

นำเสนอข่าวโดย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360

E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@TISTR 

IG : tistr_ig