วว. / มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ร่วมมือวิชาการด้านการพัฒนาระบบขนส่งทางราง

ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต    ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  รศ.ดร. อุดม   โพนคำเพ็ง    อธิการบดี  มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  ร่วมลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter  of  Intent) ในข้อตกลงความร่วมมือวิชาการด้านระบบรางระหว่าง วว. และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Lao)   โอกาสนี้ ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว.  ดร.อาณัติ  หาทรัพย์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) พร้อมด้วยนักวิชาการ ศทร. และเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ (กวส.)  วว.  คณะผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าว  ในการนี้ นักวิชาการ ศทร. ได้นำเสนอความเชี่ยวชาญหัวข้อ Finite  Element  Analysis   in railway  transportation เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวด้วย   ในวันที่  12  กันยายน  2565  ณ  นครหลวงเวียงจันทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านระบบขนส่งทางรางผ่านการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันระหว่าง วว. โดย ศทร. และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  เช่น การดำเนินงานพัฒนาบุคคลากรและการวิจัยร่วมกัน  การแลกเปลี่ยนข้อมูลและบุคลากรเพื่อพัฒนาความสามารถในการสอนและการวิจัย  การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดสัมมนา หรือจัดทำหลักสูตรระยะสั้นด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีการทดสอบและตรวจสอบทางรถไฟสมัยใหม่ ในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรรมของทั้งสองประเทศ นับเป็นการกระชับความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในกลุ่มประเทศอาเซียน ( ASEAN Connectivity) ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศต่อไป

ทั้งนี้ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง  หรือ ศทร.วว.  มีความพร้อมในการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ ในด้านการทดสอบรับรองคุณภาพ และการวิจัยพัฒนาด้านระบบขนส่งที่ครอบคลุมทั้งด้านระบบรางและส่วนเชื่อมต่อกับการขนส่งทางถนน   มีห้องปฏิบัติการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางซึ่งมีทักษะประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริการทดสอบด้านยานยนต์แก่อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ  มีห้องปฏิบัติการทดสอบยานยนต์ที่ทันสมัย มีความยืดหยุ่นสูง  สามารถให้การสนับสนุนการพัฒนาวิธีการให้สอดคล้องกับการออกแบบและหลักวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง  วว. ได้ที่  โทร.0 2577 9000, 02577 9143 ต่อ 201 และ 304  E-mail : patcharee_a@tistr.or.th  https://www.tistr.or.th/rttc/  Facebook Page : https://www.facebook.com/RTTC.TISTR

***************************************************************************************************************

นำเสนอข่าวโดย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360

E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@TISTR 

IG : tistr_ig