วว. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG  ฉลองครบรอบ 61 ปีการดำเนินงาน พัฒนาเศรษฐกิจ/สังคมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

วันนี้ ( 24 พ.ค. 2567  วว. เทคโนธานี จ.ปทุมธานี) รศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์  ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ  30  ปี จำนวน 25 ราย และ 20 ปี จำนวน  18  ราย  เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา วว. ครบรอบ 61 ปี  ในการนี้ ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ วว.  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีดังกล่าวว่า เพื่อเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานและลูกจ้าง ที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้กับองค์กร  ร่วมกันนำชื่อเสียงมาสู่ วว. ร่วมสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างแท้จริงและขยายผลไปสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่า  

โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร วว. ผู้แทนหน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีด้วย อาทิ  นายคมสันต์  ญาณวัฒนา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  นายสัมพันธ์  เย็นสำราญ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล  วว. นายสมพร   มั่งมี  อนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน วว. รวมทั้งผู้แทนจาก อบต.คลองห้า  วิทยาลัยการปกครอง   กรมวิทยาศาสตร์บริการ   สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)  กรมการข้าว  กรมพัฒนาที่ดิน กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม   กรมประมง   ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคารกรุงไทย  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษปทุมธานี  หออัครศิลป์  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานปทุมธานี  โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์  โรงแรมมารวยการ์เด้น   อำเภอคลองหลวง  สถานีตำรวจภูธรคลองห้า  ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  ศาลจังหวัดธัญบุรี  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

 โรงเรียนคลองห้า  โรงเรียนชุมชนหัตถสารเกษตร  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  กรมวิชาการเกษตร  กรมป่าไม้  กรมส่งเสริมการเกษตร   สำนักงานเขตบางเขน   สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ   สำนักงานไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขน  โรงเรียนสารวิทยา  มหาวิทยาลัยนอร์ธกรุงเทพ  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมวิจัย   สถาบันพระประชาบดี  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) ปทุมธานี

โอกาสนี้ในช่วงเช้า วว. ได้จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  พิธีสงฆ์  ปลูกต้นไม้…เพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  พร้อมร่วมบริจาคสมทบทุนพัฒนาโรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์  ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  วว. มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนในด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการสร้างคน แก้ไขความยากจน และเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแกร่งทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดำเนินการพัฒนาประเทศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยในปี 2567 วว. สนองนโยบายการขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการนำองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG รวมทั้งเสริมสร้างเยาวชนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านธุรกิจควบคู่กัน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ

“…หลายทศวรรษที่ผ่านมา วว. เพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมและ SMEs ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน โดยได้ขยายขอบข่ายงานวิจัยและบริการเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม New S-Curve ของรัฐบาล ตลอดจนการส่งเสริมงานวิจัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นแนวทางที่สำคัญในกระแสโลก ผลจากความมุ่งมั่นและตั้งใจตลอด 61 ปี ของคณะผู้บริหาร นักวิจัย นักวิชาการและบุคลากร วว. ส่งผลให้การขับเคลื่อนงานบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล รวมทั้งยกระดับรายได้ชุมชนในกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่สมดุลกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ที่ทุกคนจะต้องปรับตัว ปรับวิถีการใช้ชีวิตและการทำงานให้คุ้นเคย และ วว. จะต้องเร่งก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสอย่างดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสรรค์สร้างงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป…” รศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์  กล่าว

ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ วว.  กล่าวว่า  ในทุกกระบวนการดำเนินงานและกิจกรรม วว. มีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึง 3  ปัจจัยหลักคือ ด้านสิ่งแวดล้อม  สังคม  และธรรมาภิบาล  ทั้งนี้ วว. ได้มุ่งมั่นและเพียรพยายามอย่างเต็มกำลัง ในการผลักดันการนำความเชี่ยวชาญทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาขับเคลื่อนภายใต้นโยบายเศรษฐกิจ BCG เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

วว. พร้อมเป็นหุ้นส่วนความสำเร็จของผู้ประกอบการ เป็นที่ปรึกษาและให้บริการวิจัยพัฒนา บริการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 0 2577 9000  E-mail : tistr@tistr.or.th  หรือที่ “วว. JUMP”

…………………………………………..

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์   สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9048

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506