วว.ร่วมประชุม The 3rd Annual Meeting of ASEAN Network on Bio-Circular-Green Economy

ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.บุณณนิดา โสดา ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์ และ น.ส. พิมประไพ ศุภรรัตน์ นักวิเทศสัมพันธ์อาวุโส ร่วมการประชุม The 3rd Annual Meeting of ASEAN Network on Bio-Circular-Green Economy (ASEAN BCG Network) ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

สำหรับการประชุมนี้ เป็นการประชุมประจำปีของ ASEAN BCG Network โดยมี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะเลขาธิการ ASEAN BCG Network รายงานที่ประชุมผลการดำเนินงานในปี 2023 ได้แก่ โครงการ ASEAN BCG Researcher Development Program 2023 กิจกรรม ASEAN BCG Competition Awards งานสัมมนาวิชาการ BCG Economy Model : Circular Economy for Green Recovery in ASEAN และแผนงานของ ASEAN BCG Network ในปี 2024-2025 ได้แก่ ASEAN RRI และ Green ASEAN Talent Mobility ตามลำดับ ในการนี้ วว. ในฐานะหน่วยงานสมาชิก ASEAN BCG Network โดย ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต เป็นผู้แทน วว. รายงานให้ที่ประชุมทราบการดำเนินงานของ วว. เพื่อขับเคลื่อนโครงการด้าน BCG การลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ สำหรับให้บริการผู้ประกอบการภาคเอกชนและอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของสังคม และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ ความเข้มแข็ง และเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนและการพัฒนา