วว. ได้รับรางวัลเชิงธุรกิจและเชิงสังคม ประจำปี 2566 ร่วมขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นหน่วยงานวิจัยของประเทศและเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (อว.)  ดำเนินงานนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมขับเคลื่อนประเทศมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า  60 ปี จากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566  ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์ของสาธารณชน วว. ได้รับรางวัลเชิงธุรกิจและเชิงสังคม ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ  ดังนี้

รางวัลเชิงธุรกิจ

รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 บริการภาครัฐระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ  จากคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ  (ก.พ.ร.)   ด้วยผลงาน  “การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ ให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพนานาชาติ”ซึ่งสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินการได้จำนวน  470.43  ล้านบาท

รางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 จากหอการค้าไทและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ด้วยผลงานการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการลูกค้าออนไลน์ครบวงจร “วว. JUMP” (TISTR Joint Unit Multi-task Platform)

รางวัลผู้ให้บริการทางธุรกิจดีเด่น ด้านการสร้างเครือข่าย (Best  Practice of  Networking)  จาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  ด้วยผลงานการเข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการทางธุรกิจที่มีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ  ในโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ “SME ปัง  ตังได้คืน” ซึ่ง วว. ได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

 รางวัลพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน

รางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน OAP Award  จาก สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พิจารณาจากการดำเนินการด้านการศึกษาและวิจัยด้านความปลอดภัยทางรังสี (Safety)  และด้านการบริหารความปลอดภัยทางรังสี (Safety Management) ซึ่ง วว. ได้รับรางวัลระดับดีเด่น  2  รางวัล  ได้แก่  1) เครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่ 2  โดย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.)  และ 2) เครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่ 3 โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.)

รางวัล Thailand  Digital  Accessibility  Award  2023 ตามมาตรฐาน WCAG  จาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งตระหนักถึงปัญหา/อุปสรรคในการเข้าถึงเว็บไซต์ของกลุ่มคนพิการที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ เรียนรู้แนวทางวิธีการในการปรับปรุงและสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน

รางวัลพัฒนาผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์

รางวัลชนะเลิศ  SILVER  MEDAL  &  BRONZE   MEDAL   ณ งานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 48  ด้วยผลงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/เวชสำอาง จากสารเพปไทด์ที่สกัดจากข้าวหอมมะลิงอก

รางวัล  Gold  Medal  Award   รางวัล  JIPA Award for Best Invention in Green Technology  และรางวัล  WIIPA  Special   Award     ในงาน 34th   International  Invention, Innovation & Technology Exhibition  (ITEX 2023) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย  จากผลงาน “Natural  Rubber   Coating – Patient  Transfer  Belt”

รางวัลสิ่งประดิษฐ์ การวิจัย นวัตกรรม EUROINVENT 2023  จากผลงานเวชสำอางสมุนไพรไทย ณ ประเทศโรมาเนียได้แก่ เวชสำอางจากสารสกัดดอกดาหลา   และผลิตภัณฑ์เซรั่มจากสารสกัดถั่วมะแฮะ

รางวัลนวัตกรรมนานาชาติ (Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony)  จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปประกวดเวทีนานาชาติ ได้แก่ เวชสำอางจากสารเพปไทด์ที่สกัดจากข้าวหอมมะลิงอก ณ  งานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 48   และผลงาน “Natural  Rubber   Coating – Patient  Transfer  Belt”  ในงาน ITEX 2023 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

 รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) และ WIIPA  Special  Award  สาขาการเกษตร  ในงานประกวดและแสดงนวัตกรรมระดับนานาชาติ JDIE 2023  จากผลงาน  “De-BUGs สารกำจัดแมลงศัตรูพืชแปรรูปจากเปลือกไข่”

 รางวัล  Gold Prize , Silver Prize,,  Special Prize, Special award  ในงาน Korea  International  Women’s  Invention Exposition 2023 (KIWIE 2023) การประกวดงานประดิษฐ์ การวิจัย และนวัตกรรมของนักวิจัยสตรีจากนานาประเทศ  ณ ก รุงโซล  เกาหลีใต้  จากผลงานวิจัยเวชสำอางจากสารสกัดดอกบัวสาย  เวชสำอางป้องกันแสงแดดจากสารสกัดดอกดาหลา  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดเจลาตินไฮโดรไลเซทจากแมงกะพรุน  ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าจากสารสกัดเพปไทด์จากเนื้อทุเรียน เวชสำอางจากสารสกัดเพปไทด์จากเห็ดเยื่อไผ่ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดลำไย

รางวัลเหรียญทอง (Gold  Medal)    ในงานแสดงนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ  จาก สถาบันนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อเมริกัน  ด้วยผลงานเวชสำอางจากสารเพปไทด์ที่สกัดจากข้าวหอมมะลิงอก

รางวัลด้านนิทรรศการ

รางวัล  Bronze  Award  ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  2566  จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2566 โดยจัดแสดงผลงาน “สะแกราชโมเดล” ต้นแบบการเรียนรู้  ฟื้นฟูป่า  สู่ธนาคารธรรมชาติ

รางวัลบูธยอดเยี่ยม  Sustainability Booth Design Award 2022  ในงาน  CPHI  Asia  2022  งานแสดงวัตถุดิบและส่วนประกอบในการผลิตยา/เวชภัณฑ์ครบวงจร  จากบริษัทอินฟอร์มา มาร์เก็ต ประเทศไทย   โดยจัดแสดงผลงานนวัตกรรม  ผลิตภัณฑ์  การบริการวิเคราะห์ทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์  กัญชา  สมุนไพร  บรรจุภัณฑ์ ตามนโยบายเศรษฐกิจ BCG  ตอบโจทย์ด้านพัฒนาความยั่งยืน

รางวัลบูธยอดเยี่ยม  Sustainability  Booth  Design  Award  “Creativity” ในงาน ProPak Asia 2023  งานแสดงสินค้าระหว่างประเทศอันดับหนึ่งในด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและยาและการบรรจุภัณฑ์ จากบริษัทอินฟอร์มา มาร์เก็ต ประเทศไทย โดย  จัดแสดงผลงานวิจัย งานบริการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้ Theme : TISTR Total Solutions เพื่อเสริมแกร่งผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างครบวงจร

รางวัลเชิงสังคม

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจำปี 2566  จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  ซึ่งสะท้อนถึงการพัฒนาองค์กรในทุกมิติสู่การเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล และการเป็นองค์กรต้นแบบที่มีคุณธรรมของสังคมไทย

รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566  (Human Rights Awards 2023) ประเภทรัฐวิสาหกิจ ระดับดีเด่น จาก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ด้วยความเป็นองค์กรที่ดำเนินงานตามภารกิจโดยเคารพในหลักการสิทธิมนุษยชน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรอื่นๆ ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน

วว. ภาคภูมิใจที่ผลการดำเนินงานขององค์กรได้รับรางวัลดังกล่าว และจะมุ่งดำเนินงานต่อไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายขอบข่ายงานให้ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  พัฒนา ตอบโจทย์ ทั้งในมิติสังคมและธุรกิจ เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศต่อไป

………………………………………………..

นำเสนอข่าวโดย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️โทร. 0 2577 9360

📧E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506