หลักการและเหตุผล

          ผลิตภัณฑ์เกษตร อาหารปลอดภัย อาหารเสริมสุขภาพและความงาม เป็นสินค้าแห่งอนาคต ที่มีความสำคัญและมูลค่าทางการตลาดสูง โดยเฉพาะมูลค่าส่งออกสมุนไพร ซึ่งปัจจุบันไทยส่งออกสมุนไพรเป็นมูลค่า ๕๐๐ ล้านบาท สารสกัดจากสมุนไพรมูลค่ากว่า ๒๗๐ ล้านบาท และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เช่น สบู่ แชมพู และผลิตภัณฑ์รักษาผิวที่ใช้สมุนไพรเป็นส่วนผสม ส่งออกเป็นมูลค่า ๗๑,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งการเติบโตด้านการส่งออกสินค้าสุขภาพที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคทั่วโลกตื่นตัว มีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการดูแลสุขภาพที่ผลิตจากประเทศไทยมากขึ้น และประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น มีความหลากหลายทางสายพันธุ์ของพืช เป็นประเทศที่มีพืชผลทางการเกษตร ทั้งผัก ผลไม้ อีกทั้งสมุนไพรหลากหลายชนิด ซึ่งล้วนแล้วมีประโยชน์มีคุณค่าทางอาหารและสามารถนำไปใช้เป็นสมุนไพรในตำรับยาทั้งแผนไทย แผนโบราณ แผนปัจจุบัน หลายชนิด และพืชบางชนิดยังไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง เนื่องจากยังไม่มีผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์มารองรับ หรือยังมีข้อมูลด้านความปลอดภัยไม่ครบถ้วน จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจและผลผลิตของเกษตรกรไทย ที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สร้างรายได้ โดยวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทั้งในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและกาย ช่องปาก สุขอนามัยส่วนบุคคล เท้า มือและเล็บ เป็นต้น

          จังหวัดปทุมธานี เป็นแหล่งผลิตและกระจ่ายสินค้าเกษตร พืชผักผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ มีโรงงานอุตสาหกรรมด้านอาหารและการแปรรูปที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า ๓๐๐ โรงงาน โดยที่ผ่านมา ผู้ประกอบการมักพบปัญหาด้านการขาดแคลนวัตถุดิบ วัตถุดิบไม่ได้มาตรฐานและคุณภาพที่ดี นอกจากนี้ งานวิจัยที่จะต่อยอดมูลค่าเพิ่มสินค้าไม่มีการรวบรวมอย่างเป็นระบบที่จะพัฒนา Supply Chain ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคตและแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและความงาม จะเป็นการยกระดับมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรและต่อยอด SMEs ให้มีการผลิตที่ตอบสนองความต้องการตลาดโลก สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

          อุตสาหกรรมความงามเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สำคัญและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมูลค่าของตลาดสินค้าความงามทั่วโลกมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยตลอด ๒๐ ปี ที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๔.๕ ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ของประชากรและกระแสการให้ความสำคัญเรื่องภาพลักษณ์และการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ในอาเซียนมีมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมความงามกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาทในปัจจุบัน และมีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นร้อยละ ๓-๖ ในแต่ละปี

วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมตามหลักการอุปสงค์นำการค้า
๒.๒ เพื่อเพิ่มขีดคามสามารถผู้ประกอบการและเกษตรกรเชิงพาณิชย์
๒.๓ เพื่อสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้นวัตกรรมสินค้าบริการเกษตรเพื่อสุขภาพและความงาม

เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร

ข้อมูลล่าสุดเมื่อ มิถุนายน 2561

1. นางฐิติพร โพธิ์งาม   คลิก

2. นางญาณิศา จงปัญญานนท์   คลิก

3. นายสุเทพ กุลศรี   คลิก

ดูทั้งหมด

ผู้รวบรวมวัตถุดิบสมุนไพร

ข้อมูลล่าสุดเมื่อ มิถุนายน 2561

1. นางเรียม ทองคำ   คลิก

2. คุณวาสนา แช่มช้อย   คลิก

ดูทั้งหมด

ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ

ข้อมูลล่าสุดเมื่อ มิถุนายน 2561

1. นางสาวกันฑิมา บุญพิทักษ์   คลิก

2. นางกุลนาถ เชวงวิสุทธิ์   คลิก

3. นางแก้วใจ กรรเจียก   คลิก

ดูทั้งหมด

ผู้จำหน่ายสินค้า

ข้อมูลล่าสุดเมื่อ มิถุนายน 2561

1. คุณเยาวลักษณ์ อุดมศาสตร์พร   คลิก


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_fetch_array() in D:\webtistr\PROJECTS\Agriculture\index.php:163 Stack trace: #0 {main} thrown in D:\webtistr\PROJECTS\Agriculture\index.php on line 163