ความเชี่ยวชาญ

MPAD ให้บริการและคำปรึกษาด้านการทดสอบ วิเคราะห์ และตรวจสอบ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดต่างๆ ให้บริการตรวจประเมินอายุการใช้งานของโครงสร้างทางวิศวกรรมเครื่องจักร และโรงงาน รวมถึงการให้บริการคำปรึกษาเชิงเทคนิคเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาด้านวัสดุและกระบวนการสามารถให้บริการได้ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ ให้แก่ผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ ทดสอบ ทั้งแบบทำลายและแบบไม่ทำลาย  บริการวิจัย/วิเคราะห์ทดสอบ การสลายตัวทางชีวภาพ  รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุความเสียหายชิ้นส่วน โครงสร้างและเครื่องจักร การตรวจสอบและประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของหม้อน้ำ หม้อต้ม…

บริการ/ทดสอบ

ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ISO/IEC 17020 และ ISO 9001 และได้พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในด้านต่างๆดังนี้ การวิเคราะห์ ทดสอบ ทั้งแบบทำลายและแบบไม่ทำลาย รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุความเสียหายชิ้นส่วน โครงสร้างและเครื่องจักร การตรวจสอบและประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของหม้อน้ำ หม้อต้ม และภาชนะรับความดัน และโครงสร้างทางวิศวกรรม ที่ปรึกษาทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์…

ผลงานและผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างผลงานเด่น บริการวิเคราะห์ความเสียหายและด้านการวิเคราะห์ปัญหาให้กับอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือ SEM/EDX – การวิเคราะห์ความเสียหายของโรงงานปิโตรเคมี – การประเมินอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ผลงานเด่นด้านบริการวิเคราะห์ความเสียหาย ของ วว. ในปี 2561 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.) ได้ดำเนินงานให้บริการวิเคราะห์ความเสียหายเชิงโลหะวิทยาสำหรับชิ้นส่วนและโครงสร้างทางวิศวกรรมในภาคอุตสาหกรรมทุกประเภท ความเสียหายของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์…

ประทีป วงศ์บัณฑิต

Dr. Pratip Vongbandit

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ

พรศักดิ์ ทัศนราพันธ์

Dr.Pornsak Thasanaraphan

นักวิชาการ

ดร. อัญชนา พัฒนสุพงษ์

Dr.Anchana Pattansupong

ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ

ดร.สุเมธ ภูมิอภิรดี

Dr.Sumate Poomiapiradee

ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย