ความเชี่ยวชาญ

รวบรวม เก็บรักษา ทรัพยากรชีวภาพ  จุลินทรีย์ พืช และสัตว์  พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ  ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสารชีวภาพและชีวภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio-industry) และทางด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy) ในระดับภูมิภาคและระดับโลก   ดร. บัณฑิต  ฝั่งสินธุ์ Dr.…

Read More

ผลงานเด่น

การใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อผลิตโปรไบโอติคเป็นอาหารเสริมสำหรับไก่ การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก การวิจัยและพัฒนาอาหารเสริมและชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์ปีก โครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ Competitive exclusion เพื่อป้องกันการติดเชื้อในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ โครงการการวิจัยและพัฒนาการใช้สารพรีไบโอติกในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร โครงการการวิจัยและพัฒนาการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร โครงการผลิตแบคทีเรียที่มีประโยชน์ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลา ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพโพรไบโอติกสำหรับมนุษย์ วิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาโพรไบโอติกสำหรับมนุษย์ด้วยวิธีไมโครเอนแคปซูเลชั่น การวิจัยและพัฒนาวัคซีนเชื้อเป็นซาลโมเนลลาสำหรับไก่ การวิจัยและศึกษาธัญพืช สมุนไพรที่เหมาะสมต่อการผลิตสารให้ความหวานเพื่อสุขภาพ การวิจัย และพัฒนาการผลิตสารให้ความหวานจากหญ้าหวาน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารให้ความหวานเพื่อสุขภาพ :…

Read More
ดร.ภูษิตา วรรณิสสร

Dr. Bhusita Wannissorn

ความเชี่ยวชาญด้านโพรไบโอติก

ดร.โสภณ สิริศรัทธา

Dr. Sophon Sirisattha

ความเชี่ยวชาญด้านสาหร่าย