หน้าหลัก || ลงทะเบียน || ลืมรหัสผ่าน || ติดต่อเรา
Administraor Only
Username ::
Password ::
คู่มือการใช้งาน
ปฏิทินฝึกอบรม
<<
เดือน เมษายน ปี 2560
>>
อา พฤ
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
บรรยากาศการอบรม
รายการหลักสูตรที่เปิดอบรมภายใน ของ เดือน เมษายน ปี 2560
ค้นหาหลักสูตร
ลำดับ ชื่อหลักสูตร วันที่จัดอบรม จำนวนวัน สถานที่จัดอบรม หน่วยงาน
1. การค้นหาอัตลักษณ์แบรนด์และการตลาดผ่านบรรจุภัณฑ์ จ.สุราษฎร์ธานี 10/01/2560 ถึง 11/01/2560 2 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
2. การค้นหาอัตลักษณ์แบรนด์และการตลาดผ่านบรรจุภัณฑ์ จ.กรุงเทพฯ 24/01/2560 ถึง 25/01/2560 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
3. เส้นทางนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ 08/02/2560 ถึง 09/02/2560 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
4. กล่องกระดาษลูกฟูก 21/03/2560 ถึง 22/03/2560 2 ณ ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
5. การทวนสอบ (Verify) และยืนยันความใช้ได้ (Validate) ระบบ HACCP 23/03/2560 ถึง 23/03/2560 1 KU Home ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สำนักรับรองคุณภาพ
6. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (SME) จ.กรุงเทพฯ 28/03/2560 ถึง 30/03/2560 0 กรุงเทพมหานคร ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
7. Food Allergen (อาหารก่อภูมิแพ้) 26/04/2560 ถึง 26/04/2560 1 KU Home อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สำนักรับรองคุณภาพ
8. การปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 New Version (รุ่นที่ 2) 17/05/2560 ถึง 17/05/2560 1 KU Home อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สำนักรับรองคุณภาพ
9. Excel Basics for Statistical Analysis for Laboratory Data) พื้นฐานการใช้งานโปรแกรมเอ็กเซลสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลห้องปฏิบัติการในเชิงสถิติ 24/05/2560 ถึง 24/05/2560 1 รร.เจ้าพระยาปาร์ค ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
10. การสอบเทียบอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ(Water Bath(Testing Bath)) โดยวิธีการมาตรฐาน ASTME-715(1/2560) 29/05/2560 ถึง 29/05/2560 1 รร.เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
11. การทดสอบบรรจุภัณฑ์กระดาษ 30/05/2560 ถึง 31/05/2560 2 ณ ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
12. การใช้สถิติสำหรับการประกันคุณภาพผลการทดสอบทางเคมีและการทดสอบทั่วไป (ใช้คอมพิวเตอร์)1/2560 31/05/2560 ถึง 31/05/2560 1 รร.เจ้าพระยาปาร์ค ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
13. การวิเคราะห์รอบเวลาสอบเทียบ (Calibration Interval Analysis)” 1/2560 01/06/2560 ถึง 01/06/2560 1 รร.เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
14. การใช้สถิติในงานทดสอบสำหรับ มอก.17025-2548 (1/2560) 05/06/2560 ถึง 05/06/2560 1 รร.เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
15. การหาค่าความไม่แน่นอนสำหรับการทดสอบทางเคมี (1/2560) 14/06/2560 ถึง 15/06/2560 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
16. ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 (รุ่น 3/2560) 21/06/2560 ถึง 22/06/2560 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
17. การตรวจสอบระหว่างใช้งานสำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (Intermediate Check for Calibration Laboratory) 28/06/2560 ถึง 28/06/2560 1 รร.เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
18. การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2005 (รุ่น 3/2560) 29/06/2560 ถึง 30/06/2560 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
19. การจัดการห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (1/2560) 03/07/2560 ถึง 03/07/2560 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
20. การสอบเทียบ pH Meter (1/2560) 06/07/2560 ถึง 06/07/2560 1 รร.เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
21. การสอบเทียบเครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Autoclave) ด้วยวิธีการมาตรฐาน BS 2646 Part 5 20/07/2560 ถึง 20/07/2560 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
22. การทดสอบบรรจุภัณฑ์กระดาษ 26/07/2560 ถึง 27/07/2560 2 ณ ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
23. Method Validation ในงานทดสอบทางเคมี (1/2560) 26/07/2560 ถึง 27/07/2560 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
24. การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (หลักสูตรคำนวณใช้เครื่องคิดเลข ) รุ่น 2 07/08/2560 ถึง 07/08/2560 0 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
25. เทคนิคการสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรออนไลน์เพื่อการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี (1/2560) 09/08/2560 ถึง 09/08/2560 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
26. การสอบเทียบเครื่องหมุนเหวี่ยง (Calibration for Centrifuge) (1/2560) 17/08/2560 ถึง 17/08/2560 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
27. เรื่องระบบจัดการเครื่องมือและการตีความใบรายงานผลเทียบตามมาตรฐานISO/IEC 17025 23/08/2560 ถึง 23/08/2560 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
28. การเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องมือวัดสำหรับห้องปฏิบัติการ ( LabVIEW Instruments Control for Laboratory) 1/2560 24/08/2560 ถึง 25/08/2560 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
29. ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 (รุ่น 4) 30/08/2560 ถึง 31/08/2560 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
30. การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2005 (รุ่น 4) 06/09/2560 ถึง 07/09/2560 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
1