1.บริการทดสอบบรรจุภัณฑ์
รายการบริการทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์
Packaging Testing Service List   

ผู้ขอรับกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำขอบริการ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มพร้อมตัวอย่างการกรอกข้อมูล  ดังนี้

แบบฟอร์มคำขอบริการ  ***CLICK TO DOWNLOAD***
ตัวอย่างการกรอกคำขอบริการ ***CLICK TO DOWNLOAD*** 

อัตราค่าบริการทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์ ***CLICK TO DOWNLOAD***
การชำระค่าบริการ
ผู้ขอรับบริการสามารถชำระค่าบริการได้ 4 ช่องทาง ได้แก่
1. เงินสด
2. เช็ค สั่งจ่ายในนาม “สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย” และขีดคร่อม A/C Payee Only
* รับเฉพาะเช็คที่สั่่งจ่ายจากธนาคารใน กทม. และปริมณฑล และดราฟท์เท่านั้น
3. โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พหลโยธิน 39 ชื่อบัญชี      “สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย” หมายเลขบัญชี “039-1-07800-3”
** กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาแจ้งให้ทราบและส่งอีเมล์มาที่ packtest@hotmail.com(ติดต่อ คุณพรศักดิ์)
4. บัตรเครดิต
สถานที่ส่งตัวอย่าง
ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
196  ถ.พหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทรศัพท์   : +66 2579 1121 – 30
มือถือ       : +668 1702 8377
โทรสาร     : +66 2579 7573
ช่องทางการติดต่อ 
งานบริการทดสอบบรรจุภัณฑ์
โทรศัพท์  : +66 2579 1121 ต่อ 3101/ 3102  (คุณพรศักดิ์)
มือถือ      : +668 1702 8377
2.การจัดสัมมนาและฝึกอบรมด้านการบรรจุภัณฑ์
– หลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนา  ประจำปีงบประมาณ 2561
  ***CLICK TO DOWNLOAD***

– สนใจฝึกอบรม สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
http://www.tistr.or.th/knowledge/public.php
– ตัวอย่างภาพกิจกรรม หลักสูตรการทดสอบบรรจุภัณฑ์กระดาษ

– ตัวอย่างกิจกรรม  โครงการศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ SMEs***CLICK TO DOWNLOAD***

 

3.บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์
– ใบรับบริการออกแบบ ***CLICK TO DOWNLOAD***
– ตัวอย่างผลงานการออกแบบ


4.บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านการบรรจุภัณฑ์

4.1 ฐานข้อมูลผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
4.2 ให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และมาตรฐานการทดสอบ


5.จัดทำเอกสารวิชาการด้านบรรจุภัณฑ์

5.1   คู่มือการใช้บรรจุภัณฑ์

 

5.2  วารสารการบรรจุภัณฑ์

— ใบสมัครสมาชิก —  ***CLICK TO DOWNLOAD***
— ใบจองโฆษณา —    ***CLICK TO DOWNLOAD***

 

****ตัวอย่างวารสารการบรรจุภัณฑ์****
1. วารสารการบรรจุภัณฑ์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2560
2. วารสารการบรรจุภัณฑ์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2561

 

ช่องทางการติดต่อ 
งานบริการข้อมูลด้านการบรรจุภัณฑ์
โทรศัพท์  : +66 2579 1121 ต่อ 3208/ 3209  (คุณจีระวรรณ)
มือถือ      : +66 86546 6114