เชี่ยวชาญการทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ เพื่อช่วยรักษาคุณภาพสินค้า ลดความสูญเสียของสินค้าจากการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งออก ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ให้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปเพื่อยกระดับมาตรฐานการบรรจุหีบห่อของไทย

ความเขี่ยวชาญของบุคลากร

นายสักขี  แสนสุภา
Mr. Sakkhee  Sansupa

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย

ความเชี่ยวชาญ
1. เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์
2. เทคโนโลยีการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก

ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์
Pattra Maneesin Ph.D.
ดร.สุพจน์   ประทีปถิ่นทอง
Supoj  Pratheepthinthong Ph.D.
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการ ห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการอาวุโส  ห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์
 ความเชี่ยวชาญ
1. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร
2. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพื่อลดความเสียหายผักและผลไม้สด
ความเชี่ยวชาญ
1. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง
2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ความคุ้มครองสินค้า 

นางบุษกร  ประดิษฐนิยกูล
Miss Bussakorn   Praditniyakul

 

 ดร.ศิริวรรณ   ตั้งแสงประทีป
Siriwan Tungsangprateep Ph.D.

ความเชี่ยวชาญ
1. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้สด
2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร 
 ความเชี่ยวชาญ
1. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างสรร (Innovative Packaging Development)
2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco-design Packaging Development)

 ดร.รัชนีวรรณ   กุลจันทร์
Ratchaneewan Kulchan  Ph.D.

นายวิจิตร   รัตนถาวรกิติ
Mr.Wichit  Rattanathawornkiti

 ความเชี่ยวชาญ
1. เทคโนโลยีการบรรจุ
2. บรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟและอินเทลิเจนท์
3. บรรจุภัณฑ์ผักผลไม้
4. การประเมินอายุการเก็บรักษาของอาหารในบรรจุภัณฑ์
ความเชี่ยวชาญ
1. การวิเคราะห์ทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์ (Material and packaging testing)
2. การทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Transport packaging test)
3. เทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์ (Packaging technology)