ประกาศรายชื่อ ผู้ประกอบการผ่านการคัดเลือก ภายใต้หลักสูตร “BRAND DNA 2018”

ประกาศรายชื่อ ผู้ประกอบการผ่านการคัดเลือก
ภายใต้หลักสูตร
“BRAND DNA 2018 ”
New Gen New Vision Project Season 3

 

ผู้ประกอบการทั้ง 40 ราย จะได้รับการพัฒนาภาพลักษณ์  ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์  พร้อมเข้าร่วมอบรมหลักสูตรบ่มเพาะเชิงลึกด้านบรรจุภัณฑ์ และดูงานภายในประเทศ
จัดขึ้นภายใต้โครงการศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑภัณฑ์เพื่อ SMEs
โดยศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว.